Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1179.

Zpráva

I. živnostensko-obchodního výboru a II. zahraničního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1135) k vládnímu návrhu zákona,

kterým se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.

Výbor živnostensko-obchodní pojednal o předloženém usnesení poslanecké sněmovny o zrušení úřadu pro zahraniční obchod a vzhledem k tomu, že Československá republika již s některými státy obchodní smlouvy uzavřela a s ostatními o smlouvách obchodních vyjednává a vzhledem k tomu, že vybudována jest obchodně politická služba, že upraven jest prozatímní celní tarif, jakož i ostatní poměry obchodu se týkající přecházejí do normálního stavu předválečného, usnesl se výbor, že úřad pro zahraniční obchod může býti zrušen a doporučuje, aby senát:

I. Schválil osnovu zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

II. schválil resoluce níže uvedené.

I.

Zákon

ze dne................................................1922,

jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Úřad pro zahraniční obchod, zřízený zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n. se zrušuje.

§ 2.

Po dobu, po kterou poměry hospodářské budou ještě vyžadovati v některých odvětvích hospodářských státní kontroly dovozu, vývozu a průvozu, budou oprávnění a funkce, přikázané úřadu pro zahraniční obchod zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n. a vládním nařízením ze dne 13. července 1920, čís. 442 Sb. z. a n. vykonávány ministerstvem průmyslu, obchodu a živností pomocí dosavadních zařízení úřadu pro zahraniční obchod. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností provede postupně jeho likvidaci.

§ 3.

Kdy a v jakém rozsahu přestane státní kontrola dovozu, vývozu a průvozu a její soustředění ve smyslu zákona ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., bude postupně pokud možno nejdříve určeno ministerstvem průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

Provésti jej ukládá se ministru průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem zahraničních věcí, ministrem financí a s ostatními zúčastněnými ministry.

II.

Resoluce.

1. Vláda se vyzývá, by v případech vývozu strojů v textilním průmyslu po zrušení ministerstva pro zahraniční obchod žádosti o vývoz strojů byly před jich vyřízením předány k podání dobrozdání odborovým organisacím, zda stroje, o jichž vývoz se žádá, jsou stroje z provozu vyřazené a zda jich vývozem nebude ohrožena zaměstnanost dělnictva.

2. Vláda se vyzývá, aby vzhledem k nepřístojnostem, které se v exportu čsl. zboží staly tím, že firmy nedostály svým obchodním závazkům nebo zasílaly výrobky jakosti špatné a tak poškozovaly dobré jméno českého obchodu, průmyslu a živnosti, jakož i pověst českého dělníka, který před válkou platil v cizině za statného pracovníka, učinila energická opatření, aby podobné nepřístojnosti v exportu se neopakovaly, aby škůdci nereelním jednáním poškozující dobré jméno českého obchodu a výroby byli přísně stíháni.

Vláda nechť uloží ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, jakož i ministerstvu pro zahraniční záležitosti, aby postarala se všemi prostředky, aby poškozená pověst českých výrobkův v cizině byla napravena.

V Praze, dne 11. ledna 1922.

Dr. A. C. Stojan v. r.,
předseda.

Č. Jos. Lisý v. r.,
zpravodaj.

Zahraniční výbor projednal ve své schůzi konané dne 12. ledna 1922 citované usnesení poslanecké sněmovny a připojuje se k usnesení živnostensko-obchodního výboru.

V Praze, dne 12. ledna 1922.

Svěcený v. r.,
předseda.

Dr. Kovalík v. r.,
zpravodaj.