Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1192.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 2321)

o státní záruce svazům družstev živnostenských (tisk 3317).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 120. schůzi dne 13. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...............................................

o státní záruce svazům družstev živnostenských.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby převzala státní záruku do výše 50,000.000 Kč za zápůjčky, které peněžní ústavy poskytnou svazům družstev živnostenských, založených dle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., zák. čl. XXXVII z roku 1875 a zák. čl. XXIII z roku 1898, a za úvěry, poskytnuté peněžnímu ústředí pro úvěr živnostenský.

§ 2.

Prováděcím nařízením určeny budou podmínky povolování záruk.

§ 3.

Podání svazů a přílohy těchto podání týkající se státní záruky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 4.

Provedením zákona pověřuje se ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem financí; počátek účinnosti tohoto zákona bude určen nařízením.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.