Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1193.

Zpráva

výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1140)

o vládním návrhu zákona (tisk 390),

kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.

o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . . . 1922,

kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a nař.

o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Právy a úkoly kontrolní komise Národního shromáždění, podle § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. o okolkování bankovek a soupisu jmění, pověřuje se komise volená podle § 1 zákona z 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n. ku kontrole dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

Úkol komise rozšiřuje se na opatření, jež učiněna byla nebo budou též podle zákonů ze dne 20. března 1919, č. 143 Sb. z. a n. a ze dne 11. června 1919, č. 327 Sb. z. a n. o povinné nabídce cizích valut a pohledávek na cizí měnu, ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n. o úpravě oběhu a správy platidel a ze dne 27. června 1919, č. 369 Sb. z. a n. o soupisu nemovitostí.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky. Provésti jej ukládá se ministrům vnitra a financí.

Důvody.

Na základě § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. zvolilo první Národní shromáždění dne 22. července 1919 sedmičlennou komisi pro kontrolu akce okolkovací a soupisové, kterážto komise vysílá dle §u 16 nařízení ze dne 12. května 1919, č. 246 Sb. z. a n. svého zástupce do všech schůzí Bankovního úřadu ministerstva financí.

Ježto ústavní listinou zřízeny dva zákonodárné sbory, bylo by nutno, zvoliti novou kontrolní komisi sestávající ze členů obou sněmoven.

Ježto však máme již podobnou komisi a to pro kontrolu dávky z majetku, do které vysílá poslanecká sněmovna 16 a senát 8 členů, navrhuje ministr financí jednak za účelem koncentrace všech se soupisovou akcí souvisejících agend, jednak a to hlavně za účelem úsporným, aby této komisi přikázány byly též úkoly komise původním Národním shromážděním zvolené.

Agendy souvisící s akcí soupisovou jsou záležitosti týkající se povinné nabídky cizích valut a pohledávek dle zákona ze dne 20. března 1919, č. 143 Sb. zák. a nař., úpravy oběhu a správy platidel dle zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n. a soupisu nemovitostí vedle zákona ze dne 27. června 1919, č. 369 Sb. z. a n.

Ústavně-právní výbor proto schvaluje návrh tohoto zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou a doporučuje jej senátu ku přijetí.

V Praze, dne 17. ledna 1922.

Dr František Soukup v. r.,
předseda.

Dr Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.