Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1194.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1146)

o vládním návrhu zákona (tisk 3108),

jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační

v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích

a podobných kapitálů.

Ústavně-právní výbor projednav tento návrh zákona ve schůzi dne 17. ledna 1922 usnesl se doporučiti senátu vládní osnovu, která byla poslaneckou sněmovnou ve 110. schůzi dne 16. prosince 1921 schválena, v tomže znění, ku přijetí.

Zákon

ze dne...........................................................,

jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační

v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích

a podobných kapitálů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Dílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu vlády jménem země České zemský správní výbor v Praze podle usnesení ze dne 6. dubna 1921, č. 42.226, v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč, aby si opatřil prostředky na výstavbu elektrické hydrocentrály na řece Jizeře u Spálova, smí býti užíváno k úročnému ukládání peněz poštovního šekového úřadu, nadací a ústavů, podléhajících veřejnému dozoru, dále k uložení peněz sirotčích, svěřenských a depositních a konečně až do výše bursovního kursu, avšak nikoliv přes jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.

§ 2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, vnitra a spravedlnosti.

Důvodová zpráva ústavně-právního výboru.

Země Česká súčastňuje se stejně jako jiné země na elektrárenských podnicích. Podle českého zemského rozpočtu na rok 1921 činí potřeba země:

na zúročení a splácení dluhů uzavřených na stavby vodních centrál za r. 1920 a převzetí podílů elektrárenských svazů částka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.499 Kč,

na všeobecné práce k potřebě soustavné elektrisace v r. 1921 . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 Kč,

na stavby vodních centrál v r. 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000.000 Kč,

na převzetí akcií a kmenových podílů elektrárenských a rozvodních společ-

ností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,950.000 Kč,

a na úhradu interkalárních úroků a splátek z částek výše uvedených . . . . . . . . . . 3,300.000 Kč,

úhrnem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,495.499 Kč.

Úhradu této potřeby opatří si země zápůjčkou a to jednak emisí 5% dílčích dlužních úpisů země České v úhrnné hodnotě 15,000.000 Kč, jednak komunálními zápůjčkami Zemské banky v Praze a zápůjčkami u jiných peněžních ústavů.

Vláda schválila dne 25. srpna 1921 podle zák. ze dne 9. dubna 1920, č. 280 Sb. z. a n., tuto celkovou zápůjčku 36,495.499 Kč a naznačený způsob jejího opatření.

Zemský správní výbor v Praze žádá, aby zmíněným dílčím dluhopisům přiznána byla sirotčí jistota, neboť súročení a splacení kapitálu bude zajištěno na hydrocentrále na řece Jizeře u Spálova a mimo to roční potřeba na jejich zúrokování a splacení zařazena bude do českého zemského rozpočtu.

Ústavně-právní výbor pokládá bonitu dílčích dluhopisů výše uvedeným opatřením za zabezpečenou a usnesl se sl. senátu doporučiti, aby navrženou osnovu zákona, jak též již byla poslaneckou sněmovanou přijata, schválil.

V Praze, 17. ledna 1922.

Dr. Veselý v. r.,
místopředseda.

J. Lukeš v. r.,
zpravodaj.

Důvodová zpráva rozpočtového výboru.

Slavný senáte!

K částečné úhradě nákladů elektrisace země České, prováděné zemským správním výborem českým, na rok 1921 částkou 36,495.499 Kč, usnesl se zemský správní výbor ve schůzi dne 6. dubna 1921 na tom, vydati 5% dílčí dlužné úpisy země České v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč; vláda pak tento způsob úhrady svým usnesením ze dne 25. srpna 1921 schválila.

Aby pak těmto dlužním úpisům zjednán byl lepší odbyt, domáhá se zemský správní výbor toho, by jim byla přiznána sirotčí jistota, což se může státi pouze cestou zákona.

Poněvadž úpisy ty zajištěny jsou zástavním právem na elektrické hydrocentrále na řece Jizeře u Spálova, poslanecká sněmovna ve schůzi své dne 16. prosince 1921 usnesla se na dotyčné vládní osnově zákona.

Z téhož důvodu navrhuje i rozpočtový výbor:

Slavný senáte, račiž usnésti se na připojené osnově zákona, jak byla přijata poslaneckou sněmovnou.

V Praze, 18. ledna 1922.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr. J. Karas v. r.,
zpravodaj.