Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1195.

Zpráva

výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2429 posl. sněm.),

schváleného usnesením poslanecké sněmovny (tisk 3268 posl. sněm.),

kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 1151 sen.).

Zákon

ze dne....................................................1922,

kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek 1.

Sazba soudních poplatků cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., mění se takto:

1. Ustanovení saz. pol. 1. písm. a) zní:

Pokud neplatí sazba jiná, má-li předmět sporu hodnotu:

do 100 Kč

včetně

-.60 Kč

přes

100 Kč

do 1.000 Kč

včetně

2.- Kč

přes

1.000 Kč

do 5.000 Kč

včetně

4.- Kč

přes

5.000 Kč

do 10.000 Kč

včetně

5.- Kč

přes

10.000 Kč

do 50.000 Kč

včetně

6.- Kč

přes

50.000 Kč

do 100.000 Kč

včetně

10.- Kč

přes

100.000 Kč

včetně

15.- Kč

2. Zvýšení poplatku o 2 Kč ustanovené v pozn. 3. k saz. pol. 1. zvyšuje se dále na 4 Kč.

3. Na částku dvojnásobnou se zvyšují pevné poplatky uvedené v § 13 a v saz. pol. 3., 4. písm. a), 5., v odstavci 2. a poznámce 2. saz. pol. 8., dále v saz. pol. 9. písm. a) čís. 1. a 3. a písm. b) a d) a její poznámce 1., v saz. pol. 11. a její poznámce 1., v saz. pol. 12., 13. a 14. písm. b), v pozn. 2. saz. pol. 15., v saz. pol. 16. písm. a), b), d), č. 2., 5. až 7. a pozn. 1. a 8. téže položky, dále v saz. položkách 17. písm. a), 18.,19. písm. a), 20., 21., v pozn. 2. saz. pol. 24., v saz. pol. 29. písm. a) a c) a její pozn. 1., v saz. pol. 30. písm. a), b), e), f), č. 2. a g), v saz. pol. 31. a její pozn. 1., v saz. pol. 32. písm. b) a její pozn. 1., pak v saz. položce 34.

4. Odstavec c) sazební položky 16. zní:

Podání o zápis do veřejných knih o nemovitých věcech a právech jim na roveň postavených, pokud neplatí se vyšší poplatek dle písm. b), nepřevyšuje-li hodnota práva, jež se vtěluje nebo poznamenává, částku

100 Kč z každého archu......................................................2 Kč

má-li toto právo hodnotu

přes

100 Kč do

200 Kč

včetně z prvního archu

4 Kč

přes

200 do

500 Kč

včetně z prvního archu

6 Kč

přes

500 do

1.000 Kč

včetně z prvního archu

8 Kč

přes

1.000 do

10.000 Kč

včetně z prvního archu

10 Kč

přes

10.000 do

50.000 Kč

včetně z prvního archu

20 Kč

přes

50.000 do

100.000 Kč

včetně z prvního archu

25 Kč

přes

100.000 do

včetně z prvního archu

25 Kč

Není-li možno hodnotu práva, jež se vtěluje nebo poznamenává, oceniti, dále v případech, kdy žádá se jen o zápis poznámky, z prvého archu 6 Kč.

5. V odstavci b) sazební položky 29. místo dosavadního nastupuje toto ustanovení: podání o rozvod nebo rozluku manželství z prvního archu ............10 Kč.

Poslední věta odstavce a) téže sazební položky ("dále podání za souhlasný manželský rozvod nebo manželské rozloučení") pozbývá platnosti.

6. Odstavec c) položky sazební 30. zní:

"o žádostech o rozvod nebo rozluku manželství ..............20 Kč."

Článek 2.

Zákonný článek XLIII: 1914 o soudních poplatcích mění se v těchto bodech:

A. § 1 bude zníti:

Z prvního archu prvního vyhotovení podání a z prvního archu protokolu (zápisnice) - pokud tento zákon jinak neustanovuje - činí poplatek dle hodnoty předmětu sporu nebo řízení:

1. v řízení dle civilního soudního řádu:

a) ze žaloby, přípravného spisu, ospravedlňující prosby, námitek, a z protokolu sepsaného před soudem rozhodujícím i před soudcem vyslaným nebo dožádaným:

do100 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.20 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Kč

do 5.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

8.- Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

10.- Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

12.- Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

20.- Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . . .

30.- Kč

b) z jiných podání a protokolů (zápisnic):

do100 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.60 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

2 Kč

do 5.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

4 Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

5 Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

6 Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

10 Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . . .

15 Kč

2. v jiném soudním řízení, včetně exekučního řízení:

do 100 Kč . . . . . . . . . . . . . .

0.60 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

1.50 Kč

přes 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

2.- Kč

vyjímajíc exekuční žádost na základě veřejno-notářského dokumentu, ze které činí poplatek právě tolik, jak pod písm. a).

Poplatku stanovenému v tomto paragrafu podléhá bez ohledu na pojmenování v řízení před občanskými soudy první arch prvního vyhotovení každého podaného spisu vyjímajíc spisy označené v §§ 2, 3, 22, 23, 68 a 73.

Pokračuje-li soud v protokolu (zápisnici) při novém roku, považován budiž protokol, který byl sepsán o tomto roku, v příčině poplatku za nový protokol.

B. § 3 bude zníti:

1. Saz. pol. 13., bod IV., č. 15 poplatkové sazby mění se takto:

Z prvního archu podání o zápis do pozemkových knih vedených o nemovitostech, bez rozdílu, děje-li se zápis za účelem bezpodmínečného nebo podmínečného nabytí věcných práv nebo jich výmazu, zapraviti jest při ceně práva, jež se má zapsati nebo vymazati:

do 100 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Kč

do 200 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Kč

do 500 Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

8 Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

10 Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

15 Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

20 Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . . .

25 Kč

je-li právo neocenitelné nebo jde-li pouze o zápis poznámky . . . . . . . 6 Kč;

z 1. archu dodatečných žádostí k doplnění žádostí již dříve podaných a předepsaným kolkem opatřených . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Kč;

z 1. archu podání o zápis nadzástavního exekučního práva na právo v pozemkové knize již zapsané, při ceně práva, jež se má zapsati (nehledě k vedlejším závazkům a jinému příslušenství)

do 100 Kč . . . . . . . . . . . . . .

1 Kč

do 200 Kč . . . . . . . . . . . . . . .

2 Kč

přes 200 Kč . . . . . . . . . . . . . .

3 Kč

Jinak zůstává saz. pol. 13., bod IV., čís. 15 poplatkové sazby nezměněna.

II. Saz. pol. 13., bod IV., č. 16 poplatkové sazby mění se takto:

Podání o zápis do rejstříku obchodních firem, vedených u sborových soudů, vyjímajíc podání o zápis družstev podléhají těmto poplatkům:

1. podání o zápis nebo změnu zapsané firmy nebo jejich majitelů,

a) týká-li se zápis firmy, která nemá žádné pobočky, z prvního archu . . . . . 15 Kč

b) v jiných případech z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kč

Je-li však zapsaný podnik vzhledem k době výkonu zápisu povinen platiti na přímých daních více než 200 Kč, jest z onoho přebytku daně platiti 10% v hotových penězích. Vymáhání těchto percentuelních poplatků provede úřad k vyměřování příslušný.

2. Podání o zápis společenské smlouvy, zvýšení společenského kapitálu nebo prodloužení doby, na kterou je společnost uzavřena, z prvního archu

aa) při akciové společnosti . . . . . . . . . . . . . 200 Kč

bb) při společnosti s r. o. . . . . . . . . . . . . . . .120 Kč

cc) při jiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kč

3. Podání o zápis jiných změn společenské smlouvy, než jest uvedeno pod č. 2, polovice těchto poplatků.

4. Podání o zápis pobočky firmy zapsané již v obchodním (společenském) rejstříku v obvodu Československé republiky z prvního archu . . . . . . . . . 20 Kč.

5. Podání o zápis nebo výmaz prokury, dále členů představenstva akciové společnosti a jednatelů společnosti s r. o., za každou osobu, jež se má zapsati neb vymazati, z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kč.

V případech č. 5 jest i při zápisu neb výmazu kolektivní prokury zaplatiti poplatek 40 Kč z prvního archu tolikrát, kolik jest prokuristů.

Podání o zápis změn a dodatků společenské smlouvy, které se týkají pouze překladu firmy do jiné řeči nebo vyznačení nástupního nebo příbuzenského poměru nynějšího majitele k dřívějšímu (vdova, synovec atd.), rozlišení firmy od firem stejného jména (senior, pobočka a pod.) nebo jiných pouhých vysvětlení o firmě obsahem jinak nezměněné, jakož i změn firmy co do poznačení provozování obchodu, jež nejsou rozšířením nebo změnou provozování, podléhají poplatku 1 Kč z prvního archu.

6. Podání o zápis nebo výmaz likvidátorů za každého likvidátora, jenž se má zapsati nebo vymazati, z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kč.

7. Podání o zápis majetkových práv, vyhrazených manželce obchodníkově ve svatební smlouvě, z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Kč.

8. Podání družstev nebo jich členů o zápis do obchodního rejstříku jakož i všechna podání družstev nebo jich členů k soudu vedoucímu rejstřík obchodních firem z každého archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kč.

III. Rekursy proti vyřízení podání uvedených pod čís. I. podléhají ustanovením tohoto článku F b), rekursy proti vyřízení podání pod čís. II. podléhají z prvního archu kolku . . . . . 20 Kč, jsou-li na nejvyšší soud, jinak kolku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč.

Z prvního archu žádostí exekučních a z prvního archu prvního vyhotovení spisů v soudním řízení, které neřídí se předpisy civilního řádu soudního, kde vydává se edikt, jest zaplatiti další poplatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kč.

C. § 4 a 7 mění se potud, že se sazba zvyšuje z 50 h na 60 h a z 1 Kč na 2 Kč, pokud se týče na nižší poplatek připadající z prvního archu.

D. § 8 a 10 mění se potud, že se sazba zvyšuje ze 30 h na 40 h a ze 40 h na 1 Kč.