E. § 22 se mění takto:

V řízení dle civilního soudního řádu zaplatiti jest z prvního archu prvního vyhotovení apelace (§ 481 c. s. ř.) případně z ohlášení apelace dle hodnoty jejího předmětu:

do 200 Kč . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

15 Kč

do 5.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

30 Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

50 Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

75 Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

100 Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . .

150 Kč

z prvního archu prvního vyhotovení revise (§ 520 c. s. ř.) případně z ohlášení revise dle hodnoty předmětu revisního podání zaplatiti jest:

do 500 Kč . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

40 Kč

do 5.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

80 Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

100 Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

120 Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

200 Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . .

300 Kč

Třetí odstavec §u 22 zůstává nezměněn.

F. a) Sazba obsažená v §u 23, bodu I., č. 1. nahrazuje se touto sazbou:

do 100 Kč . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

10 Kč

do 5.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

20 Kč

do 10.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

25 Kč

do 50.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

30 Kč

do 100.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

50 Kč

přes 100.000 Kč . . . . . . . . . . .

75 Kč

b) sazba uvedená v bodu I., č. 2., téhož paragrafu nahrazuje se touto sazbou:

do 200 Kč . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Kč

do 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . . .

10 Kč

přes 1.000 Kč . . . . . . . . . . . . .

20 Kč

Bod II. téhož paragrafu mění se potud, že ze spisů v něm uvedených platí se poplatky dle bodu I. ve výměře v předchozím odstavci tohoto zákona stanovené.

G. § 24 mění se potud, že se poplatky v něm uvedené zvyšují z 50 h na 60 h a 1 Kč na 2 Kč.

H. V §u 25 zvyšuje se poplatek 2 Kč na 4 Kč.

J. V §u 26 zvyšuje se poplatek 1 Kč na 2 Kč a poplatek 2 Kč na 4 Kč.

K. Sazba 1 Kč v §u 28 zvyšuje se na 2 Kč.

L. V §w 29 zvyšuje se sazba 1 Kč 50 h na 2 Kč.

M. V §u 30 zvyšuje se sazba 5 Kč na 10 Kč a sazba 1 Kč 50 h na 2 Kč.

N. Poplatky v §u 70, odst. 1. a 2. ustanovené zvyšují se z 1 Kč na 2 Kč.

O. V §u 73 ustanovené sazby zvyšují se z 50 h na 60 h a z 1 Kč 50 h na 2 Kč.

P. V §u 86 zvyšuje se poplatek 1 Kč na 2 Kč.

Článek 3.

O soudních poplatcích v řízení trestním na Slovensku a Podkarpatské Rusi, pokud zahajuje se na návrh soukromého žalobce (§ 41 zák. čl. XXXIII z r. 1896) s výjimkou trestných činů dle §§ů 301, 418 a 421 zák. čl. V z r. 1878, §u 127 zák. čl. XL z r. 1879 a § 51 zák. čl. XXXVI z r. 1908 platí toto ustanovení:

§ 1.

Podání jest kolkovati:

a) Návrhy soukromého žalobce, aby se zavedlo řízení trestní:

Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen soudem porotním, z prvního archu . . . . . . . . 30 Kč.

2. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen sborovým soudem, z prvního archu . . . . . .20 Kč.

3. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen okresním soudem, z prvního archu . . . . . . . 6 Kč.

b) Zmateční stížnosti a odvolání proti rozsudkům poplatku podrobeným:

1. Zmateční stížnosti proti rozsudkům sborových soudů, z prvního archu . . . . . . . . . . 30 Kč.

2. Odvolání proti rozsudkům sborových soudů, z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Kč.

3. Odvolání proti rozsudkům okresních soudů, z prvního archu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kč.

c) Jiná podání sporných stran:

1. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen porotním soudem, z prvního archu . . . . . . . 6 Kč.

2. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen sborovým soudem, z prvního archu . . . . . . .4 Kč.

3. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen okresním soudem, z prvního archu . . . . . . . 2 Kč;

z druhého a každého dalšího archu podání, jakož i z každého archu dalších vyhotovení podání, buď zapraven po každé poplatek 2 Kč.

Poplatku dle písm. b) podléhá toliko ohlášení opravného prostředku; odděleně podané vývody ohlášeného opravného prostředku jsou podrobeny poplatku dle písm. c).

Podání, jimiž se trestní stíhání rozšiřuje na jiné trestné činy téhož obviněného, podléhá toliko poplatku dle písm. c).

Prosty poplatku jsou:

a) podání, jichž účelem jest povolení chudinského práva, a stížnosti do vyřízení takových podání;

b) písemná podání k soudu, jež neobsahují návrhu, o němž by bylo rozhodnouti soudu;

c) žádosti za opravu soudních rozsudků a usnesení;

d) žádost o milost (§ 514 zák. čl. XXXIII z roku 1896) a žádosti za odklad trestu.

§ 2.

Protokoly podléhají těmto poplatkům:

a) protokoly, jež zastupují podání sporných stran, kolkují se jako tato podání;

b) protokoly o líčení, rovněž o hlavním neb odvolacím líčení, dále protokoly o ústním líčení o zmateční stížnosti:

1. před soudem okresním z celého protokolu bez ohledu na počet archů . . . . . . . . . . . . 2 Kč,

2. před sborovým soudem z celého protokolu bez ohledu na počet archů . . . . . . . . . . .10 Kč.

Odročí-li se jednání v případech uvedených pod písm. b), podléhá protokol o dalším jednání jako nový protokol samostatně poplatku, i když se sepisuje na témž archu, jako protokol o dřívějším jednání.

Trvá-li v případech písm. b) líčení déle než půl hodiny, buď kromě toho zapraven za každou, třeba i jen započatou další půl hodinu celkového trvání, v případu č. 1. poplatek 4 Kč, v případu č. 2. poplatek 20 Kč.

Při jednáních před sborovými soudy nevčítá se při výpočtu poplatků podle písm. b) do jednacího času doba porady sborového soudu nebo porotců.

Podá-li se při líčení nebo hlavním líčení soukromá žaloba, zapraviti jest vedle poplatku z jednacího protokolu i poplatek dle čl. 3, § 1 písm. a). Rozšíří-li se trestní stíhání při líčení neb hlavním líčení na jiné trestní činy téhož obviněného, nebuď z tohoto rozšíření zapravován žádný poplatek.

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) protokoly o ústním odvolacím líčení a o ústním líčení o zmateční stížnosti, nedostavila-li se žádná procesní strana a neprovádí-li se též žádný důkaz;

b) protokoly, jež neobsahují žádného návrhu, o němž by bylo dlužno soudu rozhodnouti;

c) protokoly, jež zastupují podání poplatku prostá.

§ 3.

Přílohy podání a protokolů poplatku podrobených, pokud se dle svého obsahu nepokládají za součást podání nebo protokolů a nepodléhají tudíž poplatku z podání a protokolů, kolkovati jest z každého archu 1 Kč,

jsou-li však přílohami knihy, brožury, polohopisné plány a jinaké předměty, které nejsou písemnostmi, za každý kus 1 Kč.

Od přílohových poplatků jsou osvobozeny:

a) veškeré tuzemské i cizozemské veřejné úvěrní papíry, jich kupony a talony, papíry zastupující peníze a jinaké veřejné cenné známky;

b) vysvědčení chudoby;

c) listiny a spisy osvobozené od poplatku při určitém upotřebení, použije-li se jich při tom jako příloh.

§ 4.

Z rozsudků bez rozdílu instance zaplatiti jest

a) při trestných činech, jež přísluší souditi soudu porotnímu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Kč,

b) při činech trestných, jež přísluší souditi soudům sborovým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kč,

c) při činech trestných, jež přísluší souditi soudům okresním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kč.

Týká-li se rozsudek několika obviněných, buď za každého dalšího obviněného zapravena přirážka k rozsudečnému dle sazby po každé v obnosu pětiny tohoto poplatku. Úhrn těchto přirážek nesmí však převyšovati dle sazby poplatek, k němuž se vybírají. Počet soukromých žalobců jest pro výši rozsudečného poplatku nerozhodný.

Pomine-li rozsudek následkem zmateční stížnosti, odvolání neb obnovy trestního řízení nebo povolení navrácení k předešlému stavu, buď poplatek zapravený za zrušený rozsudek započten do poplatku z nového rozhodnutí téže instance.

Rozsudky, jež vynáší nejvyšší soud následkem opravného prostředku pro zachování právní jednotnosti (§ 441 zák. čl. XXXIII z r. 1896) jsou od poplatku osvobozeny.

Rozsudky o výměře úhrnného a sjednoceného trestu (§§ 517 a 518 zák. čl. XXXIII z r. 1896) a jiná rozhodnutí trestních soudů, než která jsou označena v tomto § 4, nepodléhají poplatku.

§ 5.

Týká-li se rozsudek několika trestných činů, řídí se poplatek (§ 4) trestním činem, jemuž odpovídá nejvyšší poplatková sazba. Vynesou-li se o několika trestných činech kladených za vinu témuž obviněnému zvláštní oddělené rozsudky (§ 21 zák. čl. XXXIII z r. 1896), nebudiž zapraven vyšší poplatek, nežli kdyby byl vydán rozsudek jediný.

Pokud je třeba provésti trestní řízení společné (§ 19 zák. čl. XXXIII z r. 1896), nemá to vlivu na poplatek, vztahuje-li se podání na několik soukromých žalobců neb obviněných, nebo pochází-li od několika soukromých žalobců neb obviněných.

Totéž platí o protokolech, jež zastupují podání, a o jednacích protokolech.

Projednává-li se žaloba soukromá a veřejná společně, označí soud dobu, kterou by bývalo vyžadovalo líčení o soukromé žalobě samé. Dle této doby buď zapraven poplatek z jednacího protokolu. Proti ustanovení doby soudem nepřipouští se opravný prostředek.

Plné moci, jež jsou vyhotoveny několika soukromými žalobci neb několika obviněnými společně a jež se vztahují toliko na zastupování v určitém trestním řízení, jež nutno společně provésti, jsou podrobeny kolkovému poplatku toliko jednoduchým obnosem dle § 29 zák. čl. XLIII z r. 1914 ve znění čl. 2. písm. L.

§ 6.

O poplatcích tímto zákonem zavedených platí všeobecné předpisy o nákladech trestního řízení dle hlavy XXVI zák. čl. XXXIII z r. 1896.

Poplatky tyto jest povinen založiti soukromý žalobce, pokud nejde o podání a přílohy obviněného neb o protokoly, k jichž sepsání dal podnět obviněný. Jinak platí obdobně ustanovení hlavy VI., X. a XI. zák. čl. XLIII z r. 1914.

Článek 4.

Cizí měna přepočítá se podle kursu stanoveného čas od času nařízením.

Článek 5.

Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti sazbu soudních poplatků císařského nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., podle změn, které byly provedeny jednak tímto zákonem, jednak zákony vydanými po účinnosti cit. císařského nařízení a aby sazbu, takto upravenou, uveřejnilo vyhláškou ve Sbírce zákonu a nařízení.

Článek 6.

Zákon tento nabývá účinnosti 15. dne měsíce nejblíže příštího po vyhlášení. Provésti jej náleží ministru financí a ministru spravedlnosti.

Důvodová zpráva.

Za výkony soudců a soudní kanceláře, pokud důsledkem zvláštního soukromého prospěchu stran na výkonech těch lze státní správě vybírati z nich zvláštní poplatky, placeny byly stranami dosud soudní poplatky dle cís. nařízení ze dne 15. září 1915, čís. 279 ř. z., a dle zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n., resp. v území dříve uherském dle zákonného článku XLIII z r. 1914.

Se zřetelem na nynější změněné poměry peněžní, pak vzhledem na ustanovení zákona ze dne 18. února 1921, čís. 76 Sb. z. a n., na nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. března 1921, čís. 142 Sb. z. a n., o sazbách advokátních, jeví se býti nutným zvýšení uvedených poplatků, kromě poplatků paušálních, pak poplatků percentuálních ze soudního rozhodnutí, zavedených cit. cís. nař., které dalšího zvýšení již nesnesou, jakož i kromě poplatků zvýšených již dle zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n. (pol. 8, 15, 22 lit. b) sazby cit. cís. nař.).

Dále jest nutno, aby provedena byla aspoň částečná unifikace zákonných ustanovení co do poplatků soudních, platných v historických zemích a v území dříve uherském, pokud tato unifikace dnes možnou jest jednak vzhledem na rozlišné systémy poplatkové, jednak vzhledem na rozdílnou výši soudních poplatků.

Uvedeným požadavkům vyhovuje osnova vládní, která jednak zmíněné poplatky zvyšuje zásadně (až na určité výjimky) o 100%, jednak stanoví nové sazby pro vyšší hodnoty, jednak zavádí též na území platnosti zákona dříve uherského poplatky v řízení trestním, pokud se zahajuje ku návrhu soukromého žalobce, pak tyto poslední poplatky vybírány jsou v území ostatním dle cís. nař. z 15. září 1915, čís. 279 ř. z.

Celkového výnosu navrženého zvýšení, odhadnutého dle důvodové zprávy ku vládnímu návrhu (tisk 2429 posl. sněm.) na 6,000.000 Kč, má býti použito ku částečnému krytí zvýšených nákladů justiční správy.

Rozpočtový výbor navrhuje, aby osnova vládní senátem schválena byla ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou ve schůzi 111. dne 17. prosince 1921 (tisk 3268).

V Praze, dne 17. ledna 1922.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr. Adolf Procházka v. r.,
zpravodaj.