K článku 9.

 

Osvědčení o původu budou moci býti vydá­vána vlastními úřady místa vývozního, neb odbavujícím úřadem celním buď ve vnitro­zemí neb na hranicích, neb příslušnou ob­chodní a živnostenskou komorou, neb konsu­lárním agentem a budou moci býti nahrazeny také fakturami, jestliže to příslušné vlády uznají vhodným.

 

V pochybných případech vláda dovozní ze­mě bude moci žádati, aby průkazy tyto byly ověřovány jejím vlastním agentem kon­sulárním, pověřeným pravomocí v místě, z něhož zboží bylo odesláno.

 

K článku 11.

 

Rozumí se, že svoboda provozování obcho­du dovozního, vývozního a průvozního nebude moci býti podrobena jiným omezením než těm, která budou způsobena okamžitými ne­snázemi technickými.

 

K článku 15.

 

Přirážka, která se platí z piva v sudech neb v lahvích při dovozu do Italie, jakožto ekvi­valent vnitřní dávky, bude vybírána podle volby dovozcovy, buď na základě maximál­ního sacharometrického obsahu 16 stupňů, neb na základě obsahu cukerního a alkoholo­vého, zjištěného dle vzorce, stanoveného spo­lečnou dohodou, který má zaručiti vyrovnání mezi přirážkou na piva dovážená a dávkou uvalenou na piva v zemi vyráběná.

 

V případě, že by se měla přirážka podle žádosti dovozcovy vybírati na základě zjiště­ného obsahu cukru a alkoholu, budou certifi­káty o analyse, vydané v Československu ústa­vy k tomu zmocněnými, uznány úřady ital­skými.

 

Zásilky piva, provázené takovými certifi­káty, nebudou podrobovány nové analyse, vyplývá-li z řečených certifikátů, že sacha­rometrický stupeň mladinky byl zjištěn dle uvedeného vzorce a že bylo šetřeno pravidel o analyse, která budou stanovena společnou dohodou mezi dotyčnými vládami také s ohle­dem k zájmům zdravotním.

 

Certifikáty budou vyhotoveny v jazyku italském neb francouzském dle vzoru připoje­ného v příloze B.

V případě odůvodněné pochybnosti vyhra­zuje se italské celní správě právo přezkoumati analysu piv připuštěných k dovozu na základě certifikátů.

 

Ústavy zmocněné k vydávání certifikátů, o nichž se mluví v předchozích ustanoveních, budou určeny společnou dohodou mezi příslušnými vládami.

 

K článku 24.

 

V každém případě československé lodi bu­dou moci plouti z jednoho do druhého neb více přístavů italských, buď aby tam složily zcela neb z části svůj náklad z ciziny pocházející, buď aby naložily neb doplnily svůj náklad do ciziny určený.

 

K článku 31.

 

§ 1. Vzhledem k dopravám, o nichž se jedná v článku tomto a v článku 30., zůstávají v platnosti závazky, stanovené článkem 3. Sè­vreské smlouvy ze dne 10. srpna 1920 mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Státem S. H. S. a Československem.

 

§ 2. Slovy "ceny rozumné" míní se ceny ta­kové, aby nepřekážely transitu, t. j. ceny, stanovené na tarifním kilometrovém pod­kladu, nepřevyšujícím normální podklad, platný pro dopravu téhož zboží v tuzemsku.

 

Pod "potravinami" rozumějí se položky, obsažené v specielních tarifech č. 55 až 56 mezinárodní italské dopravní služby s připo­jením těchto položek: "sekané zboží uzenář­ské, med a víno". Mimo to byla učiněna do­hoda, aby i "čerstvé květiny", pokud se na­kládání při transitu týče, byly na roveň po­staveny s "potravinami".

 

Tento protokol, který bude považován za schválený a potvrzený Vysokými Smluvními Stranami bez další zvláštní ratifikace, pouhou výměnou ratifikačních listin o smlouvě, k níž se vztahují, byl sepsán ve dvou exemplářích, jeden v jazyku českém, druhý v italském.

 

V případě rozporu bude směrodatným text v jazyku italském, jakožto jazyku známém všem plnomocníkům.

 

V Římě, dne 23. března 1921.

 

(L. S.) Zdeněk Fierlinger v. r.

(L. S.) Zdeněk Fafl v. r.

(L. S.) Lodovico Luciolli v. r.

(L. S.) Angelo di Nola v. r.

Příloha A.

 

ŽIVNOSTENSKÁ LEGITIMACE

PRO OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ.

 

Na rok.................

Číslo legit....................

(razítko)

 

MAJITEL:

(příjmení a jméno)

 

(Místo) dne..................... 19...

(pečeť)

(podpis úřadu)

 

Tímto listem se osvědčuje, že jeho majitel................................................................................

má (druh továrny nebo obchodního domu) v......................... pod firmou.................................

(aneb):

jest obchodním cestujícím ve službě firmy.................................... v.........................................

která tam má (označiti továrnu nebo obchodní dům).

Poněvadž majitel tohoto lisu zamýšlí vyhledávati zakázky a kupovati zboží na účet

této firmy...................................................................................

výše uvedené firmy, jakož i na účet

těchto firem................................................................................

osvědčuje se mimo to, že se mají zapravovati předepsané dávky za provozování živnosti

zmíněné firmy..................................................................................................................

svrchu

zmíněných firem..............................................................................................................

ve zdejším státě.

 

Popis majitele listu:

 

Věk: ........................................

Postava: ..................................

Vlasy: ......................................

Zvláštní znamení: ...................

 

Podpis majitele:

...........................................

 

Poznámka: Dle jednotlivých případů napíše se do formuláře obsahujícího potřebné místo jeden nebo druhý z alternativních odstavců.