III.

Důsledek.

 

Šetření svrchu uvedené, jakož i celková jakost piva vůbec, nedávají příčiny k pochybnostem, že by pivo nebylo vyrobeno výhradně ze sladu, chmele, kvasnic a vody a že by nebylo jeho složení složením normálního piva.

Mimo to se prohlašuje, že pivo neobsahuje glycerinu, kyseliny salicylové, kyseliny bo­rové, kyseliny šťavelové, ani hořkých látek pivu cizích.

(Datum)

(Pečeť)

(Podpis)

-------

1) Tyto údaje, kromě údajů pod č. 5., musí býti vzaty z etikety láhve-vzorku neb z průvodního papíru.

2) Redukováno dle Brixových tabulek.

 

Úmluva

o výsadách a ulehčeních

ve prospěch československého provozu v terstském přístavu.

 

Aby se usnadnil provoz Československé re­publiky v terstském přístavě, podepsaní:

 

Zdeněk Fierlinger,

přednosta obchodního oddělení ministerstva zahranič­ních věcí republiky Československé,

 

Zdeněk Fafl,

přednosta oddělení pro románské země úřadu pro za­hraniční obchod republiky Československé;

 

Lodovico Luciolli,

generální ředitel cel a nepřímých daní v ministerstvu financí království Italského,

 

Angelo di Nola,

generální ředitel obchodu v ministerstvu pro průmysl a obchod království Italského,

 

na základě plných mocí, jimiž byli opatřeni svými vládami, shodli se na následujících dis­posicích:

 

Článek 1.

 

Vláda italská prostřednictvím Regi Ma­gazzini Generali v Terstu postupuje vládě československé neb jejímu zmocněnci k do­časnému používání hangar č. 55 v přístavě Emanuele Filiberto Duca D'Aosta a volný prostor v sousedství hangaru v ploše asi 2.174 m2, označený v připojené příloze písme­nami A, B, C, D, a to za podmínek a modalit obsažených v následujících článcích.

 

Článek 2.

 

Hangar 55 bude sloužiti s výhradou zvlášt­ních úmluv v náležitém poměru, jak pro úče­ly nakládání zboží, určeného k blízkému vý­vozu po moři, tak i pro účely skládání zboží došlého po moři a určeného k blízké další do­pravě drahou, takže skladní prostor má slou­žiti jen k dočasnému uložení a ne za skladi­ště, což jest ve všeobecném zájmu plavby a obchodu.

Československá vláda použije všech pro­středků, které jí budou k disposici, aby bylo

zabráněno zatarasení přístavu následkem stálé nepravidelnosti v železniční dopravě.

Vyhrazuje se právo prováděti uvnitř han­garu obvyklé manipulace a vzorkovací práce.

Volný prostor, uvedený v článku 1, bude sloužiti, s výhradou zvláštních úmluv, jako uhelné skladiště.

 

Článek 3.

 

Pro operace námořně-obchodní, vztahující se na zboží, které bude procházeti hangarem anebo bude uloženo ve volném prostoru, mi­mo to také pro operace, jež se vztahují na ostatní provoz československý, na který by nestačila zařízení postoupená v užívání, za­jišťují Magazzini Generali všechna usnadně­ní, jež budou poskytnuta ostatnímu všeobec­nému provozu pro obdobné operace, jakož i neméně příznivé jednání - i pokud se týče sazeb - platné pro jiný provoz vůbec a ital­ský zvláště.

Zejména prostředky sloužící k vykládání a zvedání (jeřáby), pitná a užitková voda, energie osvětlovací a pro ostatní službu, pro­váděné správou Magazzini Generali, budou poskytnuty v nejširší míře dle okolností a za podmínek obvyklých pro všeobecný provoz a jmenovitě pro provoz italský. Ku provádění různých služeb správou Magazzini Generali, zahrnutých ve zmíněném provozu, bude dán k disposici personál Magazzini Generali v řád­ných pracovních hodinách, neb i mimo tyto ve stejných mezích, jaké platí pro ostatní provoz, v to čítaje i provoz italský.

Hašení případných požárů bude prováděno orgány k tomu povolanými nejlepším způso­bem odpovídajícím okolnostem se snahou omeziti škodu na míru nejmenší.

 

Článek 4.

 

V případě, že by pravidelný chod hangaru č. 55 byl znemožněn poruchou budovy nebo příslušného zařízení a že by v důsledku toho bylo nutno zboží určené k vývozu převážeti do jiného hangaru nebo jinam, správa Ma­gazzini Generali usnadní všemožně českoslo­venskému obchodu tento úkol a povolí mu po­měrné snížení, eventuelně vrácení celého ná­jemného.

V tomto případě železniční vozy, potřebné pro tyto transporty, budou dány k disposici a pošinovány za režijní cenu.

 

Článek 5.

 

Hangar 55 se postupuje vládě českosloven­ské do vlastní správy za následujících mo­dalit:

 

Československá vláda anebo někdo jí zmoc­něný bude otevírati i uzavírati hangar svými vlastními orgány a uschovávati klíče a béře na sebe celou a výlučnou zodpovědnost za zboží tam uložené.

 

Vláda československá anebo někdo jí zmoc­něný bude šetřiti nařízení a předpisů pro hangary vůbec platných.

K operacím se zbožím, které jsou uvedeny v předchozích článcích, zejména k operacím vyloďování, naloďování, předávání, nakládání neb skládání, vyrovnávání a přeskupování atd. použije vláda československá výlučně přístavních dělníků ve službách Magazzini Generali neb těmito určených na základě předpisů a sazeb platných v tom kterém ob­dobí.

 

Orgány Magazzini Generali, jakož i jiné orgány italské vlády k tomu povolané mají kdykoliv volný přístup do hangaru.

Československá vláda se zavazuje, ať k statistickým, ať jiným účelům, které jsou zákony a platnými nařízeními stanoveny, v každé době sdělovati statistická data o zbo­ží do hangaru převzatém aneb o zboží, s nímž se zde manipuluje s výhradou zachování ob­chodního tajemství.

 

Správa Magazzini Generali jest oprávněna za poměrnou náhradu předem zaplaceného nájemného žádati dočasné vrácení nevyužitkovaného prostoru hangaru č. 55, resp. plo­chy, určené pro uložení uhlí, v případě, že by tento prostor po jistou souvislou dobu nebyl patřičně využitkován. Za tím účelem bu­dou vyjednávány potřebné dohody podrobné s místním představitelem Československé re­publiky. Samozřejmě nebude v tomto případě přípustno zboží, které by mohlo poškoditi ja­kýmkoliv způsobem československé zboží, jež by tam zastalo uloženo.

 

O zodpovědnosti za hlídání zboží bude od případu k případu učiněna dohoda.

 

Článek 6.

 

Při uložení a manipulaci s látkami výbuš­nými, zápalnými, žíravými a škodlivými bude šetřeno zásad a nařízení v té které době plat­ných.

 

Článek 7.

 

Udržování hangaru č. 55 a provozovacích zařízení patří Magazzini Generali v mezích platných pro skladiště pronajatá jimi sou­kromníkům.

 

Pojištění budovy přináleží Magazzini Gene­rali, které dle vlastního rozhodnutí je mohou provésti či nikoliv.

Udržování nábřeží, rampy a otevřeného prostoru náleží správě italské, která o ně bude pečovati dle vlastního volného uvážení.

 

Článek 8.

 

Za používání hangaru zaplatí vláda česko­slovenská, neb její zmocněnec Magazzini Ge­nerali nájemné, odpovídající dle sazeb v té které době platných sazbám předepsaným pro roční nájem přízemních staveb, pronajíma­ných soukromým firmám (nyní 20 lir za 1 m2 užitkové plochy ročně). Nájemné se bude platiti čtvrtletně předem.

 

Případné zvýšení nájemné sazby nabude platnosti v důsledku této smlouvy teprve tři měsíce po vyrozumění, podaném českosloven­skému konsulátu.

 

Za volný prostor se bude platiti poplatek stanovený pravoplatnými sazbami v té které době za pronájem volného prostoru (nyní 30 centesimů za 1 m2 měsíčně).

 

Článek 9.

 

Nájemní smlouva uzavírá se na 2 roky po­čínaje 1. lednem 1921 a sama sebou se pro­dlužuje na další rok, nebyla-li dána řádná vý­pověď doručená správně Magazzini Generali s jedné strany a československému generální­mu konsulátu s druhé strany 6 měsíců před vypršením ročního období.