Článek 10.

 

Ve všech případech, kdy jedna nebo druhá Vysoká Smluvní Strana učiní závislým dovoz nebo vývoz určitého zboží na předpisech mi­nimálních cen kontrolovaných státem neb or­gány a korporacemi k tomu zvlášť ustanove­nými, je shoda v tom, že taková podmínka není vyžadována pro povolení již dříve vydaná.

 

Rovněž změny řečených cen nevztahují se na zboží, pro něž vývozní povolení již bylo vydáno anebo o ně zažádáno, jestliže v době podání žádosti platné minimální ceny byly za­chovány.

 

V každém případě nových předpisů bude použito v míře nejpříznivější, stanovené vůči každému jinému státu neb vůči občanům kaž­dého jiného státu, s výjimkou výrobků, jež čsl. vláda jest vázána dodávati státům sou­sedním.

 

Pro smlouvy, uzavřené během roku 1920, čsl. vláda slibuje, že bude zkoumati blaho­volně žádosti o udělení vývozního povolení za podmínek smluvených v řečených smlouvách, v poměru, v němž bylo vykonáno placení neb pro celkové množství předaného zboží také, jestliže povolení nebyla vydána.

 

Zůstává dohodnuto, že minimální ceny vý­vozní z Československa, nyní platné pro dříví a koalin, budou podrženy pro období šesti mě­síců a pro kontingenty, stanovené v připoje­ném seznamu E.

 

Po šesti měsících Československo bude moci v společné dohodě s Italií podrobiti tyto ceny revisi, jestliže odchýlení se směnečného kur­su neb změna situace světového trhu budou moci takovou revisi ospravedlniti.

 

Článek 11.

 

Obnovení neb prodloužení dovozních a vý­vozních povolení nebude moci býti zpravidla zamítnuto, jestliže jich nepoužití nelze při­čítati oprávněnému k vině, a bude povoleno dle předpisů platných v den vydání těchže povolení, bude-li o to zažádáno před vyprše­ním povolení.

 

Případné nové poplatky za vývozní nebo dovozní povolení neb zvýšení těchže nebudou se vztahovati na dovozní a vývozní povolení již vydaná neb prodloužená.

 

Nových předpisů, vydaných jednou z Vyso­kých Smluvních Stran, bude každým způso­bem použito pro druhou Vysokou Smluvní Stranu na základě doložky nejvyšších výhod.

 

Článek 12.

 

Všech usnadnění, poskytnutých touto úmluvou ve věcech týkajících se dovozu a vývozu, budou účastny v Československu také firmy italské, usedlé na území čsl. dle platných zákonů, jež tam platí daně, a v Italii také firmy čsl. za stejných podmínek.

 

Článek 13.

 

Vysoké Smluvní Strany se zavazují ozná­miti si vzájemně počátkem každého tříměsíč­ního období seznam vydaných povolení na účet kontingentů, stanovených touto úmlu­vou pro předcházející tříměsíční období.

 

Seznam má obsahovati datum vydání povo­lení a jména oprávněných.

 

Článek 14.

 

Zboží dovezené a vyvezené na základě usta­novení této úmluvy, musí býti provázeno osvědčením původu, vydaným příslušnou ob­chodní komorou.

 

Článek 15.

 

Pro opatření, jež se mají státi vzhledem k nynějším nesnázím železniční dopravy mezi oběma státy, byla mezi oběma Vysokými Smluvními Stranami smluvena ustanovení a prohlášení, obsažená v příloze G této úmluvy.

 

Článek 16.

 

Tato úmluva vstoupí v platnost dne 15. dub­na 1921 a potrvá jeden rok od téhož data.

 

Nebude-li vypovězena jeden měsíc před vy­pršením, bude mlčky prodloužena o další rok.

 

Článek 17.

 

Tato smlouva, sepsaná ve dvou exemplá­řích, jeden v jazyku českém a druhý v jazyku italském, bude pokládána za schválenou a potvrzenou vládami obou Vysokých Smluv­ních Stran, aniž by bylo třeba ratifikace.

 

V případě rozporu bude směrodatným tekst v jazyku italském, jakožto jazyku známém všem plnomocníkům.

 

Čemuž na svědomí uvedení plnomocníci po­depsali tuto úmluvu a přitiskli na ni své pe­četi.

 

V Římě, dne 23. března 1921.

 

(L. S.) Zdeněk Fierlinger m. p.

(L. S.) Zdeněk Fafl m. p.

(L. S.) Lodovico Luciolli m. p.

(L. S.) Angelo di Nola m. p.