1) S výjimkou oněch, které obsahuji chinin a rov­něž s vyloučením kyseliny sírové, kyseliny solné, karbidu, krystalisované sody a sody amonaté, nad­mangaňanu draselnatého a chlorečnanu draselnatého. Jsou však zahrnuty: borax, kyselina borová, vinný kámen, kyselina vinná, soli rtuťnaté, sirouhlík, uhli­čitan sodnatý, kysličník vodičitý.

 

-------

 

SEZNAM B.

Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz do Československa v transitu přes přístav Terstský.

 

Označení zboží

Roční množství

Káva2)

q

                 60.000

čaj

"

                    1.000

koření

"

                    6.000

kakao v zrnech

"

                 25.000

tabák (pokud by byl žádán čsl. správou monopolu)

"

                 10.000

suché ovoce (pro přímý konsum)

"

                 10.000

suché ovoce (pro potřebu průmyslovou)

"

                 20.000

surová rýže

bez omezení.

 

-------

2) Povolení dovozu do Československa až do výše stanoveného kontingentu budou vydávána bez jakého­koliv omezení postupně dle podaných žádostí.

 

Protokol.

 

Se zřetelem na čl. 10. obchodní úmluvy, uzavřené dnešního dne mezi Československem a Italií, podepsaní, k tomu náležitě oprávnění, prohlašují toto:

 

V případě změn minimálních cen kontrolo­vaných státem, aneb orgány nebo korporace­mi k tomu zvlášť ustanovenými pro vývozní zboží z Československa bude pro používání mi­nimálních cen dbáno doby, kdy byla žádost o povolení vývozu podána, také jestliže prů­kaz o uzavření smlouvy za cenových podmí­nek dříve platných bude dodán později.

 

Tento protokol byl sepsán ve dvou exemplá­řích, jeden v jazyku českém, druhý v jazyku italském.

 

V případě rozporu bude směrodatným text v jazyku italském, jakožto známém všem podepsaným.

 

V Římě, dne 23. března 1921.

 

(L. S.) Zdeněk Fierlinger m. p.

(L. S.) Zdeněk Fafl m. p.

(L. S.) Lodovico Luciolli m. p.

(L. S.) Angelo di Nola m. p.

 

 

Obchodní úmluva

mezi republikou Československou a králov­stvím italským.

 

President republiky Československé a Jeho Veličenstvo italský král, majíce za to, že ny­nější mimořádné podmínky mezinárodních styků zavazují ještě vlády dotyčných států použíti práva jim vyhrazeného článkem 10. obchodní a plavební smlouvy jimi dnešního dne uzavřené a ve snaze usnadniti i za těchto mimořádných podmínek rozvoj obchodních styků mezi svými státy tím, že by byla za­jištěna větší svoboda těmto stykům, rozhodli se uzavříti obchodní úmluvu a jmenovali za tím účelem svými plnomocníky:

 

President republiky Československé pány:

 

Zdeňka Fierlingera,

přednostu obchodního oddělení ministerstva zahranič­ních věcí,

 

Zdeňka Fafla,

přednostu oddělení pro románské země Úřadu pro zahraniční obchod,

 

Jeho Veličenstvo italský král pány:

 

Lodovico Luciolli,

generálního ředitele cel a nepřímých daní,

 

Angelo di Nola,

generálního ředitele obchodu,

 

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, usnesli se na těchto článcích:

 

Článek 1.

 

Československá republika zavazuje se po­voliti dovoz z Italie bez ohledu k jakémukoli opačnému ustanovení nyní platnému neb které by bylo později zavedeno, zboží uvede­ného v seznamu A, připojeném k této úmlu­vě, a sice v mezích množství, která jsou pro ně stanovena.

 

Republika Československá se zavazuje rov­něž uděliti povolení k dovozu do svého území zboží prováženého terstským přístavem, na­značeného v seznamu B, připojeném k této úmluvě, v mezích množství, která jsou pro ně stanovena. ­