Článek 2.

 

Království italské se zavazuje povoliti do­voz z Československé republiky bez ohledu k jakémukoliv opačnému ustanovení nyní platnému neb které by bylo později zavedeno, zboží uvedeného v seznamu C, připojeném k této úmluvě, v mezích množství, která jsou pro ně stanovena.

 

Článek 3.

 

Republika Československá zaručuje volný dovoz zboží, naznačeného v seznamu D, při­pojeném k této úmluvě.

 

Článek 4.

 

Republika Československá dovolí vývoz do Italie bez ohledu k jakémukoliv ustanovení nyní platnému neb které by bylo později za­vedeno, zboží uvedeného v seznamu E, připo­jeném k této úmluvě, v mezích množství, kte­rá jsou pro ně stanovena.

 

Článek 5.

 

Království italské dovolí vývoz do Česko­slovenské republiky bez ohledu k jakémukoliv ustanovení nyní platnému, neb které by bylo později zavedeno, zboží uvedeného v seznamu F, připojeném k této úmluvě, v mezích množ­ství, která jsou pro ně stanovena.

 

Článek 6.

 

Roční kontingenty seznamů připojených k této úmluvě budou rozvrženy na 4 díly pro období vždy tříměsíční, při čemž se rozumí, že zůstane-li dovoz jednoho tříměsíčního období nižší než 1/4 ročních kontinentů, přenese se rozdíl na kontingenty následujícího tříměsíč­ního období.

 

Rovněž pro kontingenty stanovené pro ob­dobí menší jednoho roku, bude-li dovoz jed­noho období nižší než je stanoveno, přenese se rozdíl na kontingent následujícího období, aniž by však tento kontinent mohl převyšo­vati kontingent dvou jednoduchých období.

 

Článek 7.

 

Zboží prodané z Československa do Italie bude moci býti placeno v československých korunách s výjimkou cukru, uhlí a sladu, pro něž si československá vláda vyhražuje právo žádati, aby placení se stalo v jiné valutě.

 

Zboží prodané z Italie do Československa bude placeno v lirách italských s výjimkou surového hedvábí a konopí, pro něž si italská vláda vyhražuje právo žádati, aby placení se stalo v jiné valutě.

 

Bude-li pro zboží, prodané z Československa do Italie, mezi interessenty smluveno placení v italských lirách, bude tato valuta ponechá­na k volné disposici prodatele.

 

Článek 8.

 

Ustanovení předcházejících článků se vzta­hují také na zboží, zaslané poštovním ba­líčkem.

 

Článek 9.

 

Obě Vysoké Smluvní Strany se zavazují, pokud se tkne vzájemných styků, že neomezí prospěšných účinků předcházejících ustano­vení stanovením zákazů, opatření a formalit celních, finančních anebo správních, jež by byly v odporu se zněním a duchem této úmluvy.

 

V každém případě nová ustanovení a nová opatření nebudou míti zrušujících účinků pro dovozní a vývozní povolení již vydaná, kte­rých by nebylo ještě použito z důvodů nezá­vislých na vůli interessentů, pokud by ovšem vyšší zájmy nevyžadovaly opaku. V tom pří­padě bude musiti druhá Vysoká Smluvní Strana býti uvědoměna za účelem stanovení v dohodě prostředků k nápravě, a nových ustanovení neb nových opatření nebude použito na zboží již odevzdané k dopravě na sta­nici neb v přístavu odjezdu v den jich vstou­pení v platnost.

 

Článek 10.

 

Ve všech případech, kdy jedna nebo druhá Vysoká Smluvní Strana učiní závislým dovoz nebo vývoz určitého zboží na předpisech mi­nimálních cen kontrolovaných státem neb or­gány a korporacemi k tomu zvlášť ustanove­nými, je shoda v tom, že taková podmínka není vyžadována pro povolení již dříve vydaná. Rovněž změny řečených cen nevztahují se na zboží, pro něž vývozní povolení již bylo vydáno anebo o ně zažádáno, jestliže v době podání žádosti platné minimální ceny byly za­chovány.

V každém případě nových předpisů bude použito v míře nejpříznivější, stanovené vůči každému jinému státu neb vůči občanům kaž­dého jiného státu, s výjimkou výrobků, jež čsl. vláda jest vázána dodávati státům sou­sedním.

 

Pro smlouvy, uzavřené během roku 1920, čsl. vláda slibuje, že bude zkoumati blaho­volně žádosti o udělení vývozního povolení za podmínek smluvených v řečených smlouvách, v poměru, v němž bylo vykonáno placení neb pro celkové množství předaného zboží také, jestliže povolení nebyla vydána.

 

Zůstává dohodnuto, že minimální ceny vý­vozní z Československa, nyní platné pro dříví a koalin, budou podrženy pro období šesti mě­síců a pro kontingenty, stanovené v připoje­ném seznamu E.

 

Po šesti měsících Československo bude moci v společné dohodě s Italií podrobiti tyto ceny revisi, jestliže odchýlení se směnečného kur­su neb změna situace světového trhu budou moci takovou revisi ospravedlniti.

 

Článek 11.

 

Obnovení neb prodloužení dovozních a vý­vozních povolení nebude moci býti zpravidla zamítnuto, jestliže jich nepoužití nelze při­čítati oprávněnému k vině, a bude povoleno dle předpisů platných v den vydání těchže povolení, bude-li o to zažádáno před vyprše­ním povolení.

 

Případné nové poplatky za vývozní nebo dovozní povolení neb zvýšení těchže nebudou se vztahovati na dovozní a vývozní povolení již vydaná neb prodloužená.

 

Nových předpisů, vydaných jednou z Vyso­kých Smluvních Stran, bude každým způso­bem použito pro druhou Vysokou Smluvní Stranu na základě doložky nejvyšších výhod.

 

Článek 12.

 

Všech usnadnění, poskytnutých touto úmluvou ve věcech týkajících se dovozu a vývozu, budou účastny v Československu také firmy italské, usedlé na území čsl. dle platných zákonů, jež tam platí daně, a v Italii také firmy čsl. za stejných podmínek.

 

Článek 13.

 

Vysoké Smluvní Strany se zavazují ozná­miti si vzájemně počátkem každého tříměsíč­ního období seznam vydaných povolení na účet kontingentů, stanovených touto úmlu­vou pro předcházející tříměsíční období.

 

Seznam má obsahovati datum vydání povo­lení a jména oprávněných.

 

Článek 14.

 

Zboží dovezené a vyvezené na základě usta­novení této úmluvy, musí býti provázeno osvědčením původu, vydaným příslušnou ob­chodní komorou.

 

Článek 15.

 

Pro opatření, jež se mají státi vzhledem k nynějším nesnázím železniční dopravy mezi oběma státy, byla mezi oběma Vysokými Smluvními Stranami smluvena ustanovení a prohlášení, obsažená v příloze G této úmluvy.

 

Článek 16.

 

Tato úmluva vstoupí v platnost dne 15. dub­na 1921 a potrvá jeden rok od téhož data.

 

Nebude-li vypovězena jeden měsíc před vy­pršením, bude mlčky prodloužena o další rok.