Poznámka. - V kontingentech stanovených tímto seznamem zboží není pojato zboží, které spadá pod tytéž položky a jehož dovoz jest již nyní připu­štěn do Italie na základě ministerského ustanovení z 15. ledna 1921.

1) Při zvýšení výroby celulosy v Československu bude mimo to povolen do Italie vývoz většího množ­ství v poměru ke zvýšení výroby.

 

-------

 

SEZNAM F.
Seznam zboží kontingentovaného pro vývoz z Italie do Československa.

 

Označení zboží

Roční množství

Tříslové výtažky

q

          15.000

srst králičí a zaječí

"

                  300

železná ruda

"

       100.000

železné kyzy1)

"

          60.0001)

 

-------

1) Až do 1. července 1921 zůstává vývoz omezen na 5.000 q.

Příloha G.

 

Dohoda

o úpravě železniční dopravy mezi Česko­slovenskem a Italií.

 

§ 1.

 

Doprava zboží mezi oběma státy bude se díti na základě mezinárodní konvence o želez­ničních dopravách, uzavřené v Bernu, se vše­mi dodatky a ustanoveními dodatečnými. Nic­méně se zřetelem na nynější dopravní nesná­ze budou moci býti přechodně stanoveny ně­které odchylky od této konvence, smluvené ve zvláštní dohodě, uzavřené mezi interesovaný­mi železničními správami.

 

§ 2.

 

Za účelem usnadnění železniční dopravy mezi oběma státy obě vlády vyzvou dotyčné správy a společnosti železniční:

a) aby bez odkladu učinily přípravy pro za­vedení přímých tarifů alespoň pro hlavní dru­hy zboží a nejdůležitější trati;

b) aby učinily všechna nutná opatření pro zajištění pokud možno rychlého a bezpečného provozu obchodní dopravy, je-li třeba, také přímými kompletními vlaky.

 

§ 3.

 

Obě Vysoké Smluvní Strany uznávají nut­nost uzavření všeobecné mezinárodní konven­ce o výměně a vzájemném využití železničních vozů a zavazují se působiti v společné dohodě k tomu, aby řečená konvence byla uzavřena co možno nejdříve. Zatím bude používáno kon­vencí již uzavřených neb těch, jež se mají uzavříti mezi železnicemi interesovanými.

 

§ 4.

 

Obě Vysoké Smluvní Strany se zavazují, že se budou vzájemně podporovati za účelem od­stranění nesnází, jež se ještě staví v cestu úplné definitivní repartici vozidel, náleževších kdysi železnicím bývalé monarchie Rakousko-­Uherské, a že také podniknou ve společné do­hodě všechny vhodné kroky, aby tato repar­tice pokud možno co nejdříve byla provedena.

Obě Vysoké Smluvní Strany budou zatím jednati v dohodě, aby byl zajištěn volný a čilý oběh vozidel výše zmíněných, jakož i vozidel náležejících dotyčným státům.

 

§ 5.

 

Pokud se tkne jednotlivostí provedení této dohody, budou zachována ustanovení zvlášt­ního ujednání, uzavřeného dne 22. února 1921 mezi zástupci železničních správ obou států, jež jest připojeno v příloze H.

 

Příloha H.

 

Ujednání

uzavřené v Římě dne 22. února 1921 mezi zástupci státních drah československých a italských.

 

I.

 

Železniční správy státu československého a italského se zavazují, že si vzájemně ve lhůtě co možná nejkratší předají lokomotivy, jež jim budou přiřčeny ve smyslu první defini­tivní částečné repartice, při čemž bude přihlí­ženo k nynějším poměrům dopravy a stavu lokomotiv, a že zakročí u repartiční komise, aby předání lokomotiv, jež mají býti rozdě­leny, se stalo ve lhůtách a dle obdobných no­rem, jako ty, jež byly stanoveny pro předání vagonů první definitivní částečné repartice.

 

Železniční správa československých drah se zavazuje, že vrátí italským státním železni­cím veškerá původní vozidla italského parku, jež by se ještě nacházela na území českoslo­venském, která byla zabrána bývalou mon­archií Rakousko-Uherskou při zahájení ne­přátelství, aneb byla vzata jako válečná kořist během vývoje vojenských operací.

 

II.

 

Zástupci československých státních drah formulovali žádost, aby veškeré vagony i lo­komotivy, náležející jak společnostem sou­kromým, tak i soukromníkům československé národnosti, byly Československu vráceny.

 

Zástupci generálního ředitelství italských železnic odpovídají, že nemohou zahájiti dis­kusi o této otázce, pokud nebude známo roz­hodnutí velvyslanecké konference o tom, jak má býti naloženo s těmito vagony a lokomo­tivami s hlediska válečné kořisti, příměří a zabrání před vyhlášením války.

 

III.

 

Zástupci státních drah italských žádají od zástupců československých železnic, aby bylo užíváno při vývozu do Italie také vagonů je­jich vlastnictví, označených Č. S. D., včetně těch, jež pocházejí z první definitivní repar­tice společného parku, a to pod zárukou plat­ných mezinárodních pravidel, anebo těch, jež budou v budoucnosti zavedena pro výměnu a vzájemné užívání vozidel.

 

Zástupci československých železnic odpoví­dají, že vagony označené Č. S. D. budou vše­obecně užívány pro vývoz do Italie, jakmile bude provedena částečná definitivní repartice.

 

Do té doby československé státní dráhy bu­dou užívati v prvé řadě vagonů společného parku, doplňujíce je v případě potřeby vago­ny Č. S. D. Tyto posléze jmenované vagony musí býti, buď s nákladem nebo prázdné, po­slány zpět do Československa. Pokud se tkne posílání zpět prázdných vozů, obě správy za­kročí u komité pro oběh vozidel ve střední Evropě, aby bylo zajištěno vrácení řečených vagonů prázdných do Československa.

 

Pokud se tkne vagonů společného parku, za­sílaných z Československa do Italie, zástupci obou správ v komité pro oběh vozidel budou v dohodě působiti k tomu, aby docílili vrácení vagonů do Československa v stejném počtu, kolik jich bylo do Italie vypraveno.