Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1206.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1166) o vládním návrhu zákona (tisk 3203),

jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).

Zákon

ze dne. . . . . . . . . . . . . . . . 192. . . .,

jímž se upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po vilce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Péče o vojíny ze stavu mužstva, kteří stavše se po 28. únoru 1921 invalidními následkem služby vojenské, byli z činné služby vojenské propuštěni, o příslušníky těchto vojínů a o pozůstalé po vojínech, kteří zemrou (stanou se nezvěstnými) následkem služby vojenské konané po 28. únoru 1921, přísluší ministerstvu sociální péče.

§ 2.

Na tyto osoby vztahují se obdobně ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1919, čís. 199 Sb. z. a n., a §§ 1-39, 42-44 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., a budou se na ně vztahovati zákony, kterými tyto zákony budou doplněny neb změněny.

§ 3.

Ode dne, kdy invalidnímu vojínu neb pozůstalým přiznán bude důchod podle tohoto zákona, nepřísluší důchodci žádný jiný důchod z prostředků státních, pokud snad vzniká podle dosavadních vojenských předpisů zaopatřovacích na základě události, jež způsobila invaliditu neb přivodila smrt (nezvěstnost) vojínovu, a nenáleží příslušníkům invalidovým nárok na státní vyživovaní příspěvky.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ustanovení tohoto zákona vztahují se i na případy, kdy událost nárok zakládající povstala před účinností tohoto zákona, ale po 28. únoru 1921.

Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

I.

Sociálně-politický výbor senátu zabýval se jak osnovou vládního návrhu, mající původně sedm paragrafů, tak i změněnou osnovou čtyřparagrafového zákona, jak ji pozměnila poslanecká sněmovna a připojil se ve schůzi konané dne 19. ledna 1922 jednomyslně k usnesení poslanecké sněmovny. Doporučuje se tudíž slavnému senátu přijetí zákona v plném znění podle usnesení poslanecké sněmovny.

V Praze, dne 24. ledna 1922.

Jaroš v. r.,
předseda.

Jos. Cholek v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor senátu, projednav zevrubně osnovu zákona, jímž se upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po světové válce a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva, usnesl se doporučiti slavnému senátu k schválení navrženou osnovu zákona v nezměněném znění, přijatém poslaneckou sněmovnou.

V Praze, dne 24. ledna 1922.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Josef Klečák v. r.,
zpravodaj.