Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1208.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne................................................................... 1922,

kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Při důchodkových přestupcích tabákových, kde základem pro vyměření trestu je spotřební dávka, stanoví se tato spotřební dávka stejnou částkou, jaká stanovena je v době spáchání přestupku jako licenční poplatek z tabáku a tabákových tovarů z celní ciziny dovezených a to bez rozdílu, zda-li předmětem přestupku je tabák tuzemský či cizozemský.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se též na případy do dne vyhlášení nevyřízené, pokud trest dle něho vyměřený není přísnější než trest podle předpisů dosavadních.

Dnem vyhlášení tohoto zákona pozbývají s výhradou v 1. odstavci tohoto §u uvedenou platnosti všecky dosavadní předpisy ve směru tom vydané, zejména vyhlášky bývalého min. financí ze 14. června 1917, č. 259 ř. z. a uherského zákonného článku IV. z r. 1876.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru financí.

Důvodová zpráva.

Při stíhání důchodkových přestupků, spáchaných tabákem nebo tabákovými výrobky cizozemského původu v případech, kde trest se vyměřuje dle spotřební dávky, jest dle §u 443 c. a m. ř. základem tohoto vyměření licenční poplatek, který zapraviti jest při dovozu tabáku a tabákových tovarů z ciziny.

Aby i přestupky s tuzemskými tabákovými výrobky mohly býti účinně stíhány, vydány byly vyhláškou bývalého ministerstva financí ze 14. června 1917, č. 259 ř. z. předpisy pro výpočet základny pro vyměření trestu resp. pro výpočet spotřební dávky při důchodkových přestupcích s tabákem tuzemským, při čemž byla za základ vzata jednak tarifní cena tuzemských výrobků, jednak licenční poplatek pro dovoz tabáku stanovený.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus opatření takového však není; proto jsou tam stíhány důchodkové přestupky s tabákem tuzemským od tamních soudů, které působí jako trestní soudy důchodkové, peněžitými tresty vyměřovanými na podkladě spotřební dávky, stanovené zákonným článkem IV. z r. 1876 v § 11. na 80 krejcarů za 500 gr., t. j. 3.20 Kč za 1 kg tabáku, kdežto licenční poplatek svrchu uvedený činí 400 K z 1 kg ryzí váhy (zákon z 29. ledna 1920, č. 74 Sb. z. a n.).

Pro nepatrnou výši této spotřební dávky jsou i uložené tresty tak nízké, že postup tento jest velikou překážkou pro účinné potírání podloudného resp. pokoutního obchodu tabákem tuzemským, zejména na př. při obchodování tabákovými výrobky zhotovenými z tabáku odcizeného v tabákových továrnách anebo z tabáku zde vypěstovaného a proti předpisu zadrženého (neodvedeného).

Navrženou osnovou zákona má býti docíleno žádoucí jednotnosti a zároveň i účelného zjednodušení postupu při výpočtu spotřební dávky jako základu pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.

Osnova nečiní - jako nařízení bývalého ministerstva financí ze 14. června 1917, č. 259 ř. z. - rozdílu mezi důchodkovými přestupky s tabákovými výrobky uvedenými v tuzemské prodejové sazbě na jedné straně a důchodkovými přestupky s tabákovými výrobky v prodejové sazbě neuvedenými na druhé straně, nýbrž stanoví jednotnou základnu pro vyměření trestu pro všecky přestupky tabákové, aby tak bylo možno co nejúčinněji čeliti všem nedovoleným činům s monopolními předměty.

Ostatně jest mírnější stíhání důchodkových přestupků s tabákovými výrobky v tuzemské prodejové sazbě uvedenými, ze kterých tedy monopolní dávka byla zapravena, umožněno již předpisy důchodkového trestního zákona, který na jednoduché přestupky důchodkové, za jaké přestupky s tabákovými výrobky v tuzemské prodejové sazbě uvedenými nutno považovati, uvaluje trest nižší než na těžké přestupky důchodkové, mezi které náleží přestupky s tabákem cizozemským.

V ohledu formálním se navrhuje, aby osnova byla Národním shromážděním projednána a schválena. Zároveň se projevuje přání, aby osnova přikázána byla jak v senátě, tak po schválení senátem v poslanecké sněmovně k podání zprávy výboru rozpočtovému.

V Praze, dne 1. prosince 1921.

Aug. Novák v. r.,
ministr financí.