Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1215.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3195)

o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového (tisk 3381).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 127. schůzi dne 26. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............................................

o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Smlouvy nájemní a pachtovní, týkající se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv státu Československému, nebo mající za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového, které byly uzavřeny dřívějším oprávněným před účinností zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 354 Sb. z. a n., mohou býti státem Československým zrušeny výpovědí aspoň 3měsíční, pokud nelze tak učiniti dle platných předpisů bez výpovědi.

§ 2.

Dáti výpověď jest oprávněn úřad, který dle platných předpisů vede správu statků nebo majetku, o který jde.

§ 3.

Provedla-li druhá smluvní strana, se kterou se smlouva podle § 1 zruší, na nemovitostech, k nimž se smlouva vztahovala, v rámci smlouvy investice, jejichž užitek dosud trvá, má vůči státu nárok na náhradu prokázaných nákladů na tyto investice původně učiněných, po srážce přiměřené amortisace. Investice tyto připadnou do vlastnictví státu.

Jiných nároků na náhradu škody z předčasného zrušení smlouvy druhá smluvní strana vůči státu nemá.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej náleží všem ministrům.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.