Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1217.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 3262),

jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 127. schůzi dne 26. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..................................................................,

jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K dani domovní třídní, k dani výrobkové (zárobkové) III. třídy (včetně této daně z požitků v §u 5 zákonného článku XXXIII, z r. 1916 uvedených), k výrobkové (zárobkové) dani podniků veřejně účtujících (vyjímajíc podniky státní), k dani kapitálové a rentové, ukládané podle přiznání, a k dani dolové vybírají se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi za léta 1922 a 1923 válečné přirážky ve výši, stanovené článkem I., § 1, bod 2.-7., zákona ze dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n. avšak s tou odchylkou, že válečná přirážka k výrobkové (zárobkové) dani III. tř. snižuje se z posavadních 150% na 140%, ze 100% na 90% a z 60% na 50%.

K dani pozemkové vybírá se za léta 1922 a 1923 válečná přirážka ve výši stanovené § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 332 Sb. z. a n.

§ 2.

Ustanovení článku I., §§ 2 a 3, článku III. a článku IV., odst. 2., zákona ze dne 17. února 1920, č. 132 Sb. z. a n., platí obdobně také pro válečné přirážky tímto zákonem upravené.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1922; provedením pověřuje se ministr financí.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.