Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1219.

Usnesení poslanecké sněmovny

o návrhu poslanců Pohla, dra Haase, Brožíka, Draxla a druhů (tisk 3250),

aby byl podán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání (tisk 3374).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 127. schůzi dne 26. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . . . . 1922,

jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Členové bratrských pokladen, kteří po uplynutí doby čekací byli vypovězeni aneb propuštěni, aneb musili vystoupiti z jakýchkoliv vážných důvodů ze zaměstnáni podrobeného pojištění, mohou podle ustanoveni tohoto zákona podle své volby buď zůstati dále pojištěni u bratrské pokladny nebo si zajistiti nabyté již čekatelství placením uznávacího poplatku, určeného stanovami, který však nesmí převyšovati 1 Kč měsíčně.

§ 2.

Pokračovati v pojištění nebo zachovati si čekatelství ve smyslu § 1 možno jen po dobu, dokud pojištěný nevstoupí do zaměstnání, podléhajícího pojištění zaopatřovacímu.

§ 3.

Kdo chce pokračovati v pojištění u bratrské pokladny, musí platiti plně příspěvky (zaměstnavatelské i členské) ve lhůtách splatnosti určených stanovami. Pojištěnec nemůže dále pokračovati v pojištění, nezaplatil-li příspěvků po tři měsíce. Pojištěnec pokračuje v pojištění pouze po dobu, za niž byly zaplaceny plné příspěvky.

§ 4.

Čekatelství nabyté povinným pojištěním nebo dobrovolným dalším pokračováním v pojištění u bratrské pokladny zachovává se placením uznávacího poplatku, uvedeného v § 1, a zaniká, nebyl-li uznávací poplatek zaplacen po 6 měsíců po sobě. Stane-li se však bývalý člen bratrské pokladny, jehož čekatelství zaniklo tímto způsobem, v roce po uplynutí posledního měsíce, za nějž zaplatil uznávací poplatek, opět členem tuzemské bratrské pokladny, nabývá po jednoročním zaměstnání opět dřívějších čekatelství.

§ 5.

Vyhražený rok ve smyslu § 8 zákona ze dne 28. července 1889, č. 127 ř. z, počíná, pokračuje-li někdo dobrovolně dále v pojištění koncem měsíce, za nějž byly zaplaceny plné příspěvky. Zachová-li se čekatelství, jest zakázáno vyplatiti záložní podíl, dokud neuplyne rok od konce posledního měsíce, za nějž byl zaplacen uznávací poplatek.

§ 6.

Člen bratrské pokladny, který, zachovav si čekatelství placením uznávacího poplatku, vstoupil do zaměstnání, podrobeného pojištění u bratrské pokladny, pokračuje v pojištění bez zvýšení příspěvků vzhledem na dobu, po kterou nebyl v zaměstnání podrobeném pojištění u bratrské pokladny.

§ 7.

Příspěvky lze ve smyslu § 9 zákona ze dne 28. července 1889, č. 127 ř. z. na žádost osoby k doplacení povinné doplatiti ve stejných měsíčních splátkách, avšak nejpozději do jednoho roku od zpětného vstupu do zaměstnání. Vznikne-li pojistný případ dříve než byly příspěvky úplně zaplaceny, budiž zbytek srážen z provise ve splátkách, které však nesměji býti větší než čtvrtina částky provise. Vystoupí-li člen bratrské pokladny před úplným zaplacením příspěvků, budiž do doby členské započítána jen část dovolené nebo vojenské služby, po kterou platil příspěvky.

§ 8.

Ustanovení bodu 2. a 3. § 13 zákona o dělnickém nemocenském pojištění platí i pro bratrské pokladny.

§ 9.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho předpisů budiž užíváno také bez změny stanov bratrských pokladen. Než bude stanovami určena jiná částka pro uznávací poplatek, činí tento 1 Kč měsíčně.

3- nebo 6ti-měsíční propadné lhůty, stanovené v §§ 3 a 4, počínají plynouti členům bratrských pokladen, kteří vystoupili z práce po 1. červnu 1921 dnem, kdy tento zákon nabude účinnosti.

Vláda se zmocňuje, aby v obvodech revírních báňských úřadů, kde je toho třeba vzhledem k zvláštním poměrům, udělila nařízením právo zachovati si čekatelství i členům vystoupivším ze zaměstnáni podrobeného pojištění u bratrské pokladny před 1. červnem 1921, avšak po 28. říjnu 1918, jestliže dokonali aspoň 10letou členskou dobu a zaplatí do 6 měsíců ode dne, kdy nabude nařízení účinnosti, uznávací poplatek za celou dobu po jejich vystoupení ze zaměstnání.

§ 10.

Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr veřejných prací po dohodě s ministrem sociální péče.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.