Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

 

Tisk 1220.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži (tisk 3376).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé učinila ve 127. schůzi dne 26. ledna 1922 toto usnesení:

 

1. Schvaluje se, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži;

 

2. vládě se ukládá, aby smlouvu tuto publikovala ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého;

 

3. ministru věcí zahraničních se ukládá, aby v dohodě se zúčastněnými ministry učinil další opatření, jichž je třeba ku provedení tohoto usnesení.

 

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,

 

 

Mezinárodní úmluva o soustavě metrické.

 

Spoluzmocnění zástupcové:

 

Argentiny, Belgie, Brazilie, Dánska, Francie, Italie, Německa, Turecka, Peru, Portugalska, Rakousko-Uherska, Ruska, Španělska, Spojených států severoamerických, Švédska a Norvéžska, Švýcarska a Venezuely

 

podepsali dne 20. května 1875 v Paříži tuto smlouvu:

 

Article 1.

 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a fonder et entretenir a frais communs, un Bureau international des Poids et Mesures, scientifique et permanent, dont le siege est a Paris.

 

Article 2.

 

Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l'acquisition ou, s'il y a lieu, la construction d'un bâtiment spécialement affecté a cette destination, dans les conditions déterminées par le Reglement annexé a la présente Convention.

 

Article 3.

 

Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusives d'un Comité international des Poids et Mesures, placé lui-meme sous l'autorité d'une Conférence générale des Poids et Mesures, formée de délégués de tous les Gouvernements contractants.

 

Article 4.

 

La présidence de la Conférence générale des Poids et Mesures est attribuée au président en exercice de l'académie des Sciences de Paris.

Article 5.

 

L'organisation du Bureau, ainsi que la composition et les attributions du Comité international et de la Conférence générale des Poids et Mesures, sont déterminées par le Reglement annexé a la présente Convention.

 

Article 6.

 

Le Bureau international des Poids et Mesures est chargé:

 

1. De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du Metre et du Kilogramme;

 

2. De la conservation des prototypes internationaux;

 

3. Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que

de celles des thermometres étalons;

 

4. De la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;

 

5. De l'étalonnage et de la comparaison des regles géodesiques;

 

6. De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait demandée, soit par des Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit meme par des artistes et des savants.

 

Article 7.

 

Le personnel du Bureau se composera d'un directeur, de deux adjoints et du nombre d'employés nécessaire. A partir de l'époque ou les comparaisons des nouveaux prototypes auront été effectuées et ou ces prototypes auront été répartis entre les diverses États, le personnel du Bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable.

 

Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité international aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

 

Article 8.

 

Les prototypes internationaux du Metre et du Kilogramme, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l'acces du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

 

Article 9.

 

Tous les frais d'établissement et d'instalation du Bureau international des Poids et Mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et celles du Comité, seront couverts par des contributions des États contractants, établies d'apres une échelle basée sur leur population actuelle.

 

Article 10.

 

Les sommes représentant la part contributive de chacun des États contractants seront versées, au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministere des Affaires étrangeres de France, a la Caisse des dépôts et consignations a Paris, d'ou elles seront retirées, au fur et a mesure des besoins sur mandats du directeur du Bureau.

 

Article 11.

 

Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée a tout État, d'accéder a la présente Convention, seront tenus d'acquitter une contribution dont le montant sera déterminé par le Comité sur les bases établies a l'Article 9, et qui sera affectée a l'amélioration du matériel scientifique du Bureau.

 

Article 12.

 

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'appreter d'un commun accord a la présente Convention toutes les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

 

Article 13.

 

A l'expiration d'un terme de douze années, la présente Convention pourra etre dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Le Gouvernement qui userait de la faculté d'en faire cesser les effets en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une année d'avance, et renoncera, par ce fait a tous droits de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau.

Article 14.

 

La présente Convention sera ratifiée suivant les lois constitutionnelles particulieres a chaque État; les ratifications en seront échangées a Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise a exécution a partir du 1er janvier 1876.

 

Signé:

 

HOHENLOHE.

APPONYI.

BEYENS.

VICOMTE D'ITAJUBA.

M. BALCARCE.

L. MOLTKE-HVITFELDT.

MARQUIS DE MOLINS.

CARLOS IBANEZ.

E. B. WASHBURNE.

DECAZES.

C. DE MEAUX.

DUMAS.

NIGRA.

P. GALVEZ.

FRANCISCO DE RIVERO.

JOSÉ DE SILVA MENDES LEAL.

OKOUNEFF.

ADELS WARD.

KERN.

HUSNY.

E. ACOSTA.

 

 

Překlad:

 

Článek 1.

 

Vysoké smluvní strany se zavazují zříditi a udržovati společným nákladem: "Mezinárodní vědecký a stálý úřad pro míry a váhy", který má míti sídlo v Paříži.

 

Článek 2.

 

Vláda francouzská učiní nutná opatření k snadnějšímu nabytí, po případě vystavení budovy zvláště k tomu určené, za podmínek obsažených v pravidlech připojených k této úmluvě.

 

Článek 3.

 

Tento mezinárodní Úřad podléhá výhradnému řízení a dohledu "Mezinárodního komitétu pro míry a váhy", který sám bude podřízen svrchovanosti generální konference, utvořené ze zástupců smluvních vlád.

 

Článek 4.

 

Předsedati v konferenci generální pro míry a váhy přísluší dočasnému presidentovi akademie věd v Paříži.

 

 

Článek 5.

 

Organisace úřadu, pak složení a působnost mezinárodního komitétu a generální konference pro míry a váhy stanovena jest řádem přiloženým k této úmluvě.

 

Článek 6.

 

Mezinárodní úřad pro míry a váhy má za úkol:

 

1. srovnati a ověřovati veškeré nové prototypy metru a kilogramu;

 

2. uschovávati prototypy mezinárodní;

 

3. srovnávati čas od času prototypy národní s prototypy mezinárodními a jich kontrolními mírami, jakož i teploměry k nim přidané;

 

4. srovnati nové prototypy s jedničkami míry a váhy, které nejsou metrické a jsou používány v rozličných zemích a v oboru vědy;

 

5. ustanoviti a srovnávati měřítka geodetická;

 

6. srovnávati míry a váhy precisní, které Mezinárodnímu úřadu zašlou k ověření buď vlády, nebo vědecké společnosti, anebo i umělci a učenci.

 

Článek 7.

 

Úřad pro míry a váhy bude sestávati z ředitele, dvou adjunktů a potřebného počtu úředníků. Od té chvíle, kdy budou nové prototypy porovnány a mezi rozličné státy rozděleny, zmenší se přiměřeně počet úředníků tohoto úřadu.

 

Jmenování úřednictva bude oznamováno Vysokým smluvním stranám mezinárodním komitétem.

 

 

 

Článek 8.

 

Mezinárodní prototypy metru a kilogramu a jejich kontrolní etalony zůstanou uloženy; přístup k nim bude míti jedině komitét mezinárodní.

 

Článek 9.

 

Veškerý náklad na zřízení a zařízení mezinárodního úřadu pro míry a váhy, pak roční náklad na udržování Úřadu a mezinárodního komitétu hradí smluvní státy příspěvky, které se vyměří podle nynějšího počtu obyvatelstva.

 

Článek 10.

 

Částka nákladu, která na každý smluvní stát připadne, zapraví se počátkem každého roku prostřednictvím francouzského ministerstva zahraničních věcí do pokladny "Caisse des dépôts et consignations" v Paříži, odkudž peníze budou moci býti vybírány dle potřeby na poukazy ředitele úřadu.

 

Článek 11.

 

Vlády, které budou chtíti užíti práva každému státu příslušejícího a přistoupiti k této úmluvě, budou povinny zapraviti příspěvek, který ustanoví mezinárodní komitét podle článku 9. a kterého se užije na zlepšení vědeckých pomůcek Úřadu.

 

Článek 12.

 

Vysoké smluvní strany si vyhražují právo provésti v této úmluvě po společné dohodě ony změny, které by podle zkušeností byly účelné.

 

Článek 13.

 

Po dvanácti letech může býti tato úmluva kteroukoliv Vysokou smluvní stranou vypovězena.

 

Vláda, která by tohoto výpovědního práva chtěla se své strany užíti, jest povinna oznámiti svůj úmysl rok předem, čímž se vzdá spoluvlastnického práva na mezinárodní prototypy a Úřad.

 

Článek 14.

 

Tato úmluva bude ratifikována podle zákonů konstitučních v každém státě platných a ratifikace budou v šesti měsících, nebo možno-li dříve v Paříži vyměněny. Úmluva nabude působnosti 1. ledna 1876.

 

Podepsaní:

 

HOHENLOHE.

APPONYI.

BEYENS.

VICOMTE D'ITAJUBA.

M. BALCARCE.

L. MOLTKE-HVITFELDT.

MARQUIS DE MOLINS.

CARLOS IBANEZ.

E. B. WASHBURNE.

DECAZES.

C. DE MEAUX.

DUMAS.

NIGRA.

P. GALVEZ.

FRANCISCO DE RIVERO.

JOSÉ DE SILVA MENDES LEAL.

OKOUNEFF.

ADELS WARD.

KERN.

HUSNY.

E. ACOSTA.

 

Příloha.

 

Jednací řád.

 

Article 1.

 

Le Bureau international des Poids et Mesures sera établi dans un bâtiment spécial, présentant toutes les garanties nécessaires de tranquilité et de stabilité.

 

ll comprendra, outre le local approprié au dépôt de prototypes, des salles pour l'installation des comparateurs et des balances, un laboratoire, une bibliotheque, une salle d'archives, des cabinets de travail pout les fonctionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service.

 

Article 2.

 

Le Comité international est chargé de l'acquisition et de l'appropriation de ce bâtiment, ainsi que de l'installation des services auxquels il est destiné.

 

Dans le cas ou le Comité ne trouverait pas a acquérir un bâtiment convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.

 

Article 3.

 

Le Gouvernement français prendra, sur la demande du Comité international, les dispositions nécessaires, pour faire reconnaître le Bureau comme établissement d'utilité publique.

 

Article 4.

 

Le Comité international fera exécuter les instruments nécessaires, tels que: comparateurs pour les étalons a traits et a bouts, appareils pour les déterminations des dilatations absolues, balances pour les pésées kompadans l'air et dans le vide, comparateurs pour les regles géodésiques, etc.

 

Article 5.

 

Les frais d'acquisition ou de construction du bâtiment et les dépenses d'installation et d'achat des instruments et appareils ne pouront dépasser ensemble la somme de 400.000 Fr.

 

Article 6.

 

La dotation annuelle du Bureau international est composée de deux parties l'une fixe, l'autre complémentaire. La partie fixe est 100.000 fr. Elle est a la charge de tous les États et des Colonies autonomes qui ont adhéré a la Convention du Metre avant la cinquieme Conférence générale.

 

La partie complémentaire est fondée des contributions des États et des Colonies autonomes qui sont entrés dans la Convention apres ladite Conférence générale.

 

Le Comité est chargé d'établir, sur la proposition du directeur, le budget annuel, mais sans dépasser la somme calculée conformément aux stipulations des deux alinéas cidessus. Ce budget est porté, chaque année, dans un Rapport spécial financier, a la connaissance des Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

 

Dans le cas ou le Comité jugerait nécessaire d'apporter une modification, soit a la dotation annuelle, soit au mode de calcul des contributions déterminé par l'Article 20 du présent Reglement, il devrait soumettre ce projet de modification aux Gouvernements, de façon a leur permettre de donner, en temps utile, les instructions nécessaires a leurs délégués a la Conférence générale suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision sera valable seulement dans le cas ou aucun des États contractants n'aura exprimé, ou n'exprimera, dans la Conférence, un avis contraire.

 

Article 7.

 

La Conférence générale, mentionnée a l'Article 3 de la Convention, se réunira a Paris, sur la convocation du Comité international, au moins une fois tous les six ans. Elle a pour mission de discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour la propagation et le perfectionnement du Systeme métrique, ainsi que de sanctionner les nouvelles déterminations métrologiques fondamentales qui auraient été faites dans l'intervalle de ses réunions. Elle reçoit le Rapport du Comité international sur les travaux accomplis, et procede, au scrutin secret, au renouvellement par moitié du Comité international.

 

Les votes, au sein de la Conférence générale, ont lieu par États; chaque État a droit a une voix.

Les membres du Comité international siegent de droit dans les réunions de la Conférence; ils peuvent etre en meme temps délégués de leurs Gouvernements.

 

Article 8.

 

Le Comité international, mentionné a l'Article 3 de la Convention, sera composé de quatorze membres appartenant tous a des États différents.

 

ll sera formé pour la prémiere fois des douze membres de l'ancien Comité parmanent de la Commission internationale de 1872 et des deux délégués qui, lors de la nomination de ce Comité permanent, avaient obtenu le plus grand nombre de suffrages apres les membres élus.

 

Lors du renouvellement par moitié, du Comité international, les membres sortants seront d'abord ceux qui, en cas de vacance, auront été élus provisoirement dans l'intervalle entre deux sessions de la Conférence; les autres seront désignés par le sort.

 

Les membres sortants seront rééligibles.

 

Article 9.

 

Le Comité international dirige les travaux concernant la vérification des nouveaux prototypes, et en général tous les travaux métrologiques que les Hautes Parties Contractantes décideront de faire exécuter en commun.

ll est chargé, en outre, de surveiller la conservation des prototypes internationaux.

 

Article 10.

 

Le Comité international se constitue en choisissant lui meme, au scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations seront notofiées aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes. Le président et le sécrétaire du Comité et le Directeur du Bureau doivent apparienir a des pays différents.

Une fois constitué, le Comité ne peut procéder a de nouvelles élections ou nominations que trois mois apres que tous les membres en auront été avertis par le bureau du Comité.

 

Article 11.

 

Jusqu'a l'époque ou les nouveaux prototypes seront terminés et distribués, le Comité se réunira au moins une fois par an; apres cette époque, ses réunions seront au moins bisannuelles.

 

Article 12.

 

Les votes du Comité ont lieu a la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne sont valables que si le nombre des membres présents égale au moins la moitié plus un des membres qui composent le Comité.

Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette délégation. Il en est de meme pour les nominations au scrutin secret.

 

Article 13.

 

Dans l'intervalle d'une session a l'autre, le Comité a le droit de délibérer par correspondance.

Dans ce cas, pour que la décision soit valable, il faut que tous les membres du Comité aient été appelés a émettre leur avis.

 

Article 14.

 

Le Comité international des Poids et Mesures remplit provisoirement les vacances qui pourraient se produire dans son sein; ces élections se font par correspondance, chacun des membres étant appelé a y prendre part.

 

Article 15.

 

Le Comité international élaborera un reglement détaillé pour l'organisation et les travaux du Bureau et il fixera les taxes a payer pour les travaux extraordinaires prévus a l'Article 6 de la Convention.

 

Ces taxes seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique du Bureau.

 

Article 16.

 

Toutes les communications du Comité international avec les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, auront lieu par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques a Paris.

 

Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra a une administration française, le Comité aura recours au Ministere des Affaires étrangeres de France.

 

Article 17.

 

Le directeur du Bureau ainsi que les adjoints sont nommés au scrutin secret par le Comité international.

Les employés sont nommés par le directeur.

 

Le directeur a voix délibérative au sein du Comité.

 

Article 18.

 

Le directeur du Bureau n'aura acces au lieu de dépôt des prototypes internationaux du Metre et du Kilogramme qu'en vertu d'une résolution du Comité et en présence de deux de ses membres.

 

Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyen de trois clefs, dont une sera en la possession du directeur des Archives de France, la seconde dans celle du président du Comité, et la troisieme dans celle du directeur du Bureau.

Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau.

 

Article 19.

 

Le directeur du Bureau adressera a chaque session, au Comité:

 

1. Un Rapport financier sur les comptes des exercices précédents, dont il lui sera, apres verification, donné décharge;