Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1226.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3365),

kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 3388).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 128. schůzi dne 27. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne......................................................,

kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby pro celý obvod Československé republiky anebo pro obvod některého sborového soudu II. stolice zkrátila přípravnou službu, předepsanou pro kandidáty soudcovské, na dva roky.

§ 2.

Kandidátům, kteří se podrobí soudcovské zkoušce ve lhůtě jednoho roku po ukončení přípravné služby dle § 1 zkrácené, může býti pravovědecká práce domácí prominuta.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá platnosti po uplynutí tří let ode dne účinnosti. Výkon jeho ukládá se ministru spravedlnosti.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněmovní tajemník.

Bradáč v. r.,

zapisovatel.