Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1227.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3366),

jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 129. schůzi dne 27. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...............................1922,

jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zmocnění dané vládě článkem X. zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. a n. ex 1920, jakož i paragrafem 7 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n. ex 1920, aby upravila pensijní poměry státních zaměstnanců systému uherského na Slovensku a pozůstalých po nich, rozšiřuje se také na úpravu těchže poměrů v Podkarpatské Rusi.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej všichni ministři.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Říha, v. r.,

sněm. tajemník.

Bradáč, v. r.,

zapisovatel.