Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1234.

Zpráva

ústavně-právního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1223)

o vládním návrhu zákona (tisk 969),

jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

Ústavně-právní výbor se usnesl ve schůzi dne 1. února 1922 doporučiti senátu Národního shromáždění, aby schválil vládní osnovu zákona přijatou poslaneckou sněmovnou Národního shromáždění republiky Československé ve schůzi 129. dne 27. ledna 1922, jak jest obsažena v tisku č. 1223.

Důvodová zpráva.

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsou druhou instancí ve věcech finančních zemská finanční ředitelství, jež stala se podle zákona z 20. března 1919, č. 153 Sb. z. a n. samostatnými, to jest nezávislými na přednostech zemských správ politických.

Proto bylo zřízeno též samostatné generální finanční ředitelství pro Slovensko v Bratislavě nařízením ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. prosince 1918, č. 597, č. 12. Sb. z. a n. z r. 1919, jako zemské finanční ředitelství.

Pouze v Podkarpatské Rusi soustředěna jest dosud finanční správa v referátě u civilní správy Podkarpatské Rusi a není tedy ani oddělena od politické správy ani druhou instancí pro finanční věci. V Uhrách totiž byla finanční ředitelství, jimž příslušela správa daní přímých i nepřímých (u nás jen nepřímé), podřízena přímo ministerstvu financí.

Oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo již usneseno senátem dne 22. prosince 1921 a poslaneckou sněmovnou dne 27. ledna 1922. Nyní bylo nutno v zájmu unifikace i lepšího vybudování finanční správy v Podkarpatské Rusi ji osamostatniti od politické správy, podříditi přímo ministerstvu financí.

Zákonem tímto neobmezuje se právo sněmu Podkarpatské Rusi, který se bude usnášeti samostatně o financích, jimiž hrazeny budou náklady, vzniklé autonomní správou z vlastních prostředků Podkarpatské Rusi, jak tomu jest u zemské samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

O daních a clech určených ku hrazení nákladů státních musí rozhodovati správa státní, která též stanoví organisaci finanční správy v zájmu jednotnosti na celém území republiky Československé a určí, k jakému účelu se má daní a dávek použíti.

Obor působnosti jest stejně stanoven jako při generálním finančním ředitelství v Bratislavě.

V Praze, dne 1. února 1922.

Dr F. Soukup v. r.,

předseda.

Josef Lukeš v. r.,

zpravodaj.