Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Původní znění.

Tisk 1241.

Dringende Interpellation

der Senatoren Jarolim, Dr. Heller, Löw und Genossen

über die Wirtschaftslage beim braun- und Steinkohlenbergbau in der Tschechoslowakei und die drohende Arbeitseinstellung aller Bergarbeiter.

Im Karlsbader Braunkohlenrevier haben am 23. Jänner d. J. über 10.000 Bergarbeiter die Arbeit eingestellt. Diese Arbeiter stehen bis nun noch im Streik. Die Arbetseinstellung erfolgte deshalb, weil die Bergwerksunternehmungen durch Anschlag in den Zechenstuben den Bergarbeitern bekanntgaben, daß die Löhne der Arbeiter durchschnittlich um 25 Prozent herabgesetzt werden. In der Woche vor der Arbeitseinstellung wurden den Arbeitern die gekürzten Löhne auch tatsächlich ausbezahlt. Die Unternehmer erklären, daß sie ohne Rücksicht auf die Bestehenden Kosten der Lebenshaltung gezwungen sind, die Löhne der Arbeiter herabzusetzen, weil ihnen das Ministerium für öffentliche Arbeiten die ihrerseits geforderte Regelung der Kohlenpreise verweigert.

Ebenso haben im Komotau-Brüx-Teplitzer Braunkohlenrevier die Unternehmer die Bergarbeiterorganisationen und die Betriebsräte verständigt, daß die bisherigen Kinderzulagen, die Anschaffungsbeiträge, die Entschädigung für Überschichten und Sonntagsschichten durchgehend um 50% herabgesetzt werden. Ansonsten werden auf vielen Schächten ohne Rücksicht auf die geltenden Lohnvereinbarungen die Gedinge der Häuer von den Betriebsleitungen eigenmächtig herabgesetzt.

Im Ostrau-Karwiner Revier ist der Lohnvertrag, welcher infolge der Arbeitseinstellung im Dezember v. J. bis 31. Jänner d. J. verlängert worden ist, abgelaufen. Der ganze Verlauf der bisherigen Verhandlungen wegen des Abschlusses eines neuen Lohnvertrages in OstrauKarvin hat bis nun bewiesen, daß auch dort die Unternehmer die Löhne der Arbeiter herabsetzen wollen, und darüber hinaus fordern die Unternehmer auch noch die Verlängerung der Schichtzeit.

Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die Bergwerksunternehmer in diesem Staate aufgrund eines vorgefasten Planes gegen die Bergarbeiter in allen Revieren zum Angriff vorgehen. Die bereits durchgeführten, sowie die angekündigten Lohnkürzungen werden damit begründet, daß die Gestehungskosten herabgesetzt werden müssen, weil anders die Unternehmungen wirtschaftlich zugrunde gehen.

Die ganze Haltung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten läßt nun darauf schließen, daß die Regierung mit dem Vorgehen der Bergwerksunternehmer einverstanden ist. Wäre dem nicht so, dann wäre es nicht recht verständlich, warum der Herr Minister für öffentliche Arbeiten beharrlich der Schlichtung des Konfliktes zwischen den Arbeitern und den Unternehmern ausweicht.

Die bereits durchgeführten, sowie die angekündigten Lohnkürzungen haben unter den Bergarbeitern in allen Revieren berechtigte Erregung ausgelöst, denn diese Lohnkürzungen lassen sich durchaus nicht mit dem Hinweis auf den Abbau der Lebenshaltungskosten rechtfertigen, weil sich diese noch nicht verbilligt haben.

Die Regierung hat durch ihr Verhalten in der Lohnfrage im Karlsbader Revier die Unternehmer zu ihrem Vorgehen geradezu ermuntert. Die Regierung ist daher an der erfolgten Arbeitseinstellung im Karlsbader Revier nicht unschuldig. Nachdem die Regierung weder in diesem Reviere eine Schlichtung des Konfliktes anstrebt, noch in den anderen Kohlenrevieren zur friedlichen Lösung der Streitfragen Anstalten trifft, besteht die eminente Gefahr, daß es in den nächsten Tagen in allen Kohlenrevieren in der Čechoslovakei zur allgemeinenArbeitseinstellung kommt.

Die Gefertigten fragen daher:

1. Was gedenkt die Regierung zu tun, um die von den Unternehmungen angekündigten oder bereits durchgeführten Lohnkürzungen unverzüglich zu verhindern bzw. rückgängig zu machen?

2. Ist die Regierung bereit, die Kohlensteuer sofort aufzuheben oder wenigstens ausreichend herabzusetzen?

3. Ist die Regierung bereit, die Eisenbahntarife für Kohlentransporte so zu erstellen, daß der Kohlentransport erleichtert wird?

4. Ist die Regierung bereit für die Sozialisierung der Bergwerke in der Richtung zu wirken, daß zumächst jeweils in den einzelnen Revieren alle Unternehmungen zu einer Kohlengemeinschaft vereinigt werden?

Prag, den 31. Jänner 1922.

Jarolim, Dr Heller, Löw,

Lorenz, A. Friedrich, Perthenová, Hecker, Stark, Hladík, Reyzl, Barth, Polach, Kiesewetter, Niessner, Link, Dr Wiechowski.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Překlad.

Tisk 1241.

Naléhavá interpelace

senátorů Jarolima, dr Hellera, Löwa a soudr.

o hospodářských poměrech při těžbě hnědého a kamenného uhlí v Československu a o hrozícím zastaveni práce všech horníků.

V karlovarské hnědouhelné pánvi zastavilo dne 23. ledna t. r. přes 10.000 horníků práci. Tito dělníci posud ještě stávkují. Práce byla zastavena proto, poněvadž hornické podniky oznámily horníkům návěstím v cechovnách, že se mzdy dělníků snižují průměrem o 25%. Týden před zastavením práce byly také skutečně dělníkům vyplaceny zkrácené mzdy. Podnikatelé prohlašují, že bez ohledu na nynější náklady životní jsou nuceni snížiti dělnické mzdy, poněvadž jim ministerstvo veřejných prací odpírá upraviti ceny uhlí, o kteroužto úpravu podnikatelé žádali.

Rovněž v hnědouhelné pánvi chomutovsko-mostecko-teplické vyrozuměli podnikatelé organisace horníků a závodní rady, že posavadní přídavky na děti, nákupní přídavky, odměny za práci přes čas a za práci nedělní vesměs se snižují o 50%. Jinak na mnohých dolech správy podniků snižují svémocně mzdy havířů bez ohledu na platná ujednání mzdová.

V ostravsko-karvinské pánvi došla platnost mzdové smlouvy, která následkem zastavení práce v prosinci minulého roku byla prodloužena do 31. ledna t. r. Celý průběh posavadního vyjednávání o uzavření nové smlouvy mzdové v Ostravě-Karviné posud dokázal, že také tam podnikatelé chtějí snížiti mzdy dělníkům a nad to ještě žádají podnikatelé také prodloužení doby pracovní .

Všechny známky svědčí tomu, že důlní podnikatelé v tomto státě na základě plánu předem pojatého chystají se k útoku proti hornickým dělníkům ve všech pánvích. Zkrácení mzdy, již provedené, jakož i oznámené jest odůvodňováno tím, že nutno snížiti výrobní náklady, poněvadž by jinak podniky byly hospodářsky zničeny.

Z celého chování ministerstva veřejných prací lze tedy souditi, že vláda jest s jednáním důlních podnikatelů srozuměna. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by dobře rozuměti tomu, proč pan ministr veřejných prací vytrvale se vyhýbá narovnati konflikt mezí dělníky a podnikateli.

Provedené již, jakož i oznámené zkrácení mzdy vzbudilo mezi horníky všech pánví oprávněné rozčílení, neboť toto zkrácení mzdy nelze naprosto ospravedlniti poukazem na zmenšené náklady životní, poněvadž tyto posud nezlevnily.

Vláda tím, jak si vedla v otázce mzdy v karlovarské pánvi, podnikatele k jejich jednání přímo vybízela. Vláda není tudíž bez viny na tom, že v karlovarské pánvi byla práce zastavena. Poněvadž vláda ani v této pánvi se nesnaží o urovnání konfliktu, aniž se chystá v jiných uhelných pánvích smírným způsobem rozřešiti sporné otázky, jest tu veliké nebezpečí, že v nejbližších dnech dojde ve všech uhelných pánvích v Československu ku všeobecnému zastavení práce.

Podepsaní táží se tudíž:

1. Co zamýšlí vláda učiniti, aby bezodkladně znemožnila, případně zrušila zkrácení mzdy, jež podniky ohlásily anebo již provedly?

2. Jest vláda ochotna uhelnou dávku ihned zrušiti anebo alespoň v dostatečné míře snížiti?

3. Jest vláda ochotna železniční sazby pro dopravu uhlí tak upraviti, aby doprava uhlí byla usnadněna?

4. Jest vláda ochotna působiti pro socialisaci dolů v tom směru, aby nejprve v jednotlivých pánvích všechny podniky byly sloučeny v jedno uhelné společenství?

V Praze, dne 31. ledna 1922.

Jarolim, dr Heller, Löw,

Lorenz, A. Friedrich, Perthenová, Hecker, Stark, Hladík, Reyzl, Barth, Polach, Kiesewetter, Niessner, Link, dr Wiechowski.