Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1245.

Naléhavá interpelace

senátora Jos. Klečáka a soudr.

vládě

ve příčině hornické stávky.

Stávka horníků vzbudila pochopitelný rozruch ve všech vrstvách obyvatelstva, zejména vrstev pracujícího lidu, neboť jest zřejmo, že nejedná se tu snad pouze o mzdový spor horníků, nýbrž jde tu o mnohem více: jde tu přímo o zápas kapitalistických zaměstnavatelů oproti zaměstnancům vůbec. Stávka má také již svoje důsledky. Celá řada průmyslových závodů zastavuje práci, aby ve vhodném okamžiku bylo možno snížiti mzdy a platy, takže lze mluviti přímo o smluveném plánu.

V čem spočívá vlastně podstata sporu? Nutno předem zdůraznit, že hornická stávka má pouze ráz obranný a že jedná se tu vlastně o uplatnění principu demokracie při výrobním procesu. Jestliže státní život jest v republice možným pouze na základě vzájemné dohody politických stran, tvořících vládní většinu, není možno, aby v záležitosti tak nesmírně důležité, jako jest uhelná produkce, na které spočívá normální život státu, rozhodovala vůle několika jednotlivců.

Z toho důvodu táží se podepsaní:

Jaké kroky podnítila dosud vláda ve mzdovém sporu horníků s jejich zaměstnavateli a jaké stanovisko zaujímá vláda k uplatňovaným požadavkům a zda-li vláda jest ochotna se vším důrazem zasáhnouti do sporu, aby byl v nejbližší době ukončen?

V Praze, dne 6. února 1922.

Klečák,

Klofáč, R Pánek, dr Krejčí, dr Klouda, dr Krouský, Šťastný, dr Veselý, Lisý, Konečný, Časný.