Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1251.

 

Zpráva

I. ústavně-právního výboru,

II. výboru zahraničního

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1211), které týče se vládního návrhu zákona,

jímž se žádá, by Národní shromáždění schválilo mezinárodní úpravu o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsanou v Paříži dne 15. listopadu 1920.

I.

Ústavně-právní výbor odkazuje na důvodovou zprávu, kterou podala vláda (tisk 1211) a připomíná toto:

Je potěšitelno, že upravují se mezinárodně důležité věci, jež mají vliv pro život hospodářský a kulturní. Jednou z nich je úprava tato.

Je nutno připravovati aspoň to, co v budoucností bude asi nezbytno; světový orgán pro patenty, který byl by ochranou každému vynálezci a kontrolou těch, kdo by chtěli využívati duševního majetku někoho jiného. Leč to nelze očekávati v dohledné době. Zatím úprava nezabývá se zřízením jediného patentu, platného ve všech smluvních zemích. Zřízení takového patentu nezdálo se v přítomnosti proveditelným se zřetelem na velmi závažné rozdíly v zákonných ustanoveních různých zemí, jak pokud se týče rozsahu ochrany, schopnosti patentování a novosti vynálezu, tak pokud se týče podmínek udělení patentu atd., rozdíly to, na jichž vyrovnání nelze doufati než v daleké budoucnosti. Zatím bylo se spokojiti s dosažením skromnějšího cíle, totiž zřízením ústředního orgánu, vydržovaného společným nákladem smluvních zemí, jehož zásadním úkolem bude sbírati a soustřediti veškeré publikace, dokumenty a zprávy, vztahující se k patentům a k pokrokům veškerého průmyslu a býti sprostředkovatelem mezi správami všech záležitostí spadajících do oboru patentního v souhlase s resolucí přijatou konferencí odborných delegátů spojených zemí, konanou v Paříži v prosinci roku 1916, která již vyslovila názor, že by sídlo takového úřadu mělo býti v Bruselu.

Ústřední úřad patentní nenahradí také úřady jednotlivých států udílející patenty, nicméně bude míti pro vynálezce veliký význam potud, že jednak ulehčí dosažení ochrany jejích práv v různých zemích prostřednictvím mezinárodního zápisu patentových přihlášek obdobného mezinárodního zápisu ochranných známek dle Madridské dohody ze dne 14. dubna 1891, jednak že bude podávati zprávy o novosti jejich vynálezu na základě prozkumu patentových přihlášek a vyhledání anteriorit.

Mezinárodní ústřední úřad je spravován pod vrchní mocí >Společnosti národů< řiditelem a správní radou, kterou volí všeobecné shromáždění delegátů vlád smluvních zemí (články 16, 18-21).

Článkem 18. je zaručeno, že zaměstnanci správy ústředního úřadu budou zvoleni 3 příslušníci smluvních zemí, pří čemž bude vzat zřetel na význam činnosti jednotlivých zemí.

Úpravou uděluje se značná pravomoc všeobecnému shromáždění delegátů smluvních zemí, by vydalo samo předpisy potřebné k provedení této úpravy, zvláště pokud jde o sazby poplatků, dávek a jakýchkoli odměn určených pro Ústřední úřad, vnitřní jednací řád úřadu, podávání popisů a patentových nároků projevených v popisech patentů, předložených k mezinárodnímu zápisu a ke zkoumání Ústřední kanceláří.

Ústavně-právní výbor navrhuje, aby usnesení poslanecké sněmovny ze dne 25. ledna 1922, kterým schválen byl vládní návrh o mezinárodní úpravě, jež týče se zřízení Ústředního patentního úřadu, číslo tisku 1211, bylo přijato senátem.

V Praze, dne 6. února 1922.

Dr F. Soukup v. r.,

předseda.

Dr B. Franta v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraniční výbor senátu připojuje se ku schvalovací zprávě výboru ústavně-právního a navrhuje, aby svrchu zmíněná mezinárodní úprava o zřízení Ústředního patentního úřadu byla též senátem schválena.

V Praze, dne 6. února 1922.

Ant. Svěcený v. r.,

předseda.

Al. Konečný v. r.,

zpravodaj.