Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1255.

Zpráva

I. kulturního výboru,

II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1228)

o návrhu

posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476),

aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).

I.

Domácnost dobře zřízená, zajisté jest předůležita pro rodinu, obec a stát. V rodině vše se otáčí okolo matky a ženy. Dle pořádku panujícího v domácnosti posuzujeme matku a ženu i celou rodinu. Dle pořekadla: "Kdo doma radosti nemá, jinde ji darmo hledá", chceme, aby domácnost byla útulnou, aby se nám doma líbilo. Chceme, by matka, ruka ženská, vše uspořádala a dle zásady: "Primum est vivere, deinde filosofare", aby též chutná a záživná strava a co s ní souvisí nám poskytováno bylo.

Takto uschopněni býti máme, bychom povinnostem svým zadost učiniti mohli a spokojenosť v domě vládla. Pro vše to třeba za nynějších poměrů přemnoho zkušeností a vědomostí hlavně v chudších rodinách, kdež nutno o dobré a přece při tom laciné hospodaření se starati. Lecjakými kursy hledělo se vypomáhati, než vše to nestačí. Třeba řádných škol pro to. Uvedeným zákonem musí se odpomoci potřebě té. I třeba upraviti organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol. Kulturní výbor se usnesl na své poradě na tomto návrhu:

Slavný senáte rač se usnésti: Usnesení posl. sněm. o návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395), obsažené v tisku č. 1228 se beze změny přijímá.

V Praze, dne 7. února 1922.

Josef Smrtka v. r.,

předseda.

Dr. Ant. Cyr. Stojan v. r.,

zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor projednal výše uvedené usnesení poslanecké sněmovny s hlediska finančního.

Dle rozpočtu státního pro r. 1922 jsou zařazeny:

a) v kap. XIII, tit. 6, § 2 (ministerstva školství a národní osvěty) na odborné školy a dívčí školy rodinné a živnostenské subvence v obnosu 921.500 Kč, pak na postátnění učitelstva dívčích odborných škol rodinných (ženských průmyslových) obnos 695.000 Kč, na odborné pokračovací běhy pro učitelky škol rodinných a živnostenských obnos 15.000 Kč, dále jako přídavky státním zaměstnancům, totiž drahotní přídavky a mimořádné výpomoci, obnosy 192.740 Kč a 394.031 Kč;

b) v kap. XVIII, tit. 2, od. I. (ministerstva zemědělství) na zřízení a vydržování nových, převzetí nestátních zemědělských ústavů vyučovacích obnos 2,000.000 Kč, pak paušální potřeba na převzetí sborů učitelských obnos 750.000 Kč, dále pro ústavy mimostátní obnos 7,020.000 Kč.

Vzhledem na tyto již v rozpočtu pro r. 1922 zařazené obnosy, pak se zřetelem k tomu, že zřízení nových, resp. postátnění dosavadních odborných škol, stane se hlavně teprvé v druhé polovici l. r., lze za to míti, že nenastane zatížení státní pokladny nad rozpočet již povolený.

Není proto s hlediska úhrady potřebí zvláštních opatření.

Rozpočtový výbor navrhuje proto přijetí osnovy zákona ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou a vyznačeném v tisku čís. 1228.

V Praze, 8. února 1922.

Ferdinand Jirásek v. r.,

předseda.

Dr. A. Procházka v. r.,

zpravodaj.