Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1259.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru,

II. národohospodářského výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1229)

o vládním návrhu zákona (tisk 3369),

kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového.

Důvodová zpráva výboru ústavně-právního.

Dle všeobecného náhradového zákona jest řízení přejímací a oceňovací příliš složité; hodí se na přejímání a oceňování velkostatků v celku, nevyhovuje však požadavkům, aby zabraná půda byla co nejdříve přidělena jednak pro účely stavební, jednak pro účely zemědělské v obvodech, ve kterých systematické provádění pozemkové reformy vyžádá si ještě delší doby.

Účelem navrhovaného zákona jest, aby se pro dobu přechodnou (do konce r. 1924) vyhovělo nejnaléhavější potřebě přídělem alespoň jednotlivých parcel, neb jejich částí ze zabraného majetku řízením jednodušším a stručnějším, než je předpisuje náhradový zákon. Jde tedy o částečné provádění pozemkové reformy ukojením naléhavé poptávky po půdě tam, kde převzetí a příděl celých objektů zabraných bude trvati dlouho.

V zájmu urychleného provádění pozemkové reformy, zejména v zájmu rychlého vyhovění poptávce po zabrané půdě k účelům stavebním jsou přechodná opatření nutna a proto doporučuje ústavně-právní výbor navrhovaný zákon ku přijetí v plném znění, jak schválen byl sněmovnou poslaneckou a jak je obsažen v tisku č. 1229.

V Praze, dne 8. února 1922.

Dr. Soukup v. r.,

předseda.

Jos. Hucl v. r.,

zpravodaj.

Důvodová zpráva výboru národohospodářského.

Národohospodářský výbor ve schůzi dne 8. února 1922 projednal předložené usnesení poslanecké sněmovny a usnesl se doporučiti sl. senátu zákon tento ku schválení. Zákon tento je nutným doplňkem zákona náhradového ze dne 8. dubna 1920, který počítá především s přejímáním velkostatků. Nutno však vzíti zřetel na drobné uchazeče o jednotlivé parcely ať

ke stavebním účelům nebo o menší parcely, nalézající se v dlouholetých pachtech drobných zemědělců. Zákon tento má za účel zjednodušiti a zkrátiti přídělové řízení.

Vzhledem k důležitosti tohoto zákona navrhuje národohospodářský výbor slavnému senátu schválení usnesení poslanecké sněmovny, uvedeného v tisku č. 1229, v nezměněném znění.

V Praze, dne 8. dubna 1922.

Ferd. Jirásek v. r.,

předseda.

F. Hybš v. r.,

zpravodaj.