Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1262.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru a

II. rozpočtového výboru

o návrhu sen. Otm. Hrejsy a druhů

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích, pol. okr. Uher. Hradiště (tisk 1133).

I.

Soc.-politický výbor usnesl se v řádné schůzi 31. ledna 1922 podati senátu tuto zprávu:

Strašným požárem dne 10. listopadu 1921 bylo zničeno v obci Sušicích 17 domků se zásobami a inventářem. Také 3 životy padly zhoubnému živlu v oběť. Celková škoda činí 363.040 Kč; pojistným uhradí se nepatrná část škody. Soc.-politický výbor se usnesl navrhnouti plenu senátu, aby bylo vládě uloženo, by:

1. dala rychle způsobenou škodu úředně vyšetřiti,

2. daně za r. 1921 a 1922 byly poškozeným odepsány,

3. ministerstva zásobování lidu a zemědělství poskytla poškozeným výpomoc potravinami a pícninami,

4. železniční správa povolila 100% slevu na dovoz potravin, pícnin a stavebního materiálu pro poškozené,

5. ministerstvo sociální péče umožnilo výstavbu nových obytných domků s hospodářskými budovami poskytnutím jim výjimečně výhod dle §§ 31, 1. odst., 2 a 58, 1, nařízení vlády ze dne 21. května 1921, č. 191 Sb. z. a n., o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.

V Praze, dne 31. ledna 1922.

R. Jaroš v. r.,

předseda.

Otm. Hrejsa v. r.,

zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor připojuje se k usnesení sociálně-politického výboru.

Dr. J. Karas v. r.,

místopředseda.

F. Hybš v. r.,

zpravodaj.