Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1270.

Zpráva

I. technicko-dopravního výboru,

II. zahraničního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1220)

o vládním návrhu (tisk 3086)

na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané 20. května 1875 v Paříži.

Schvalovací usnesení:

1. Schvaluje se, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži;

2. vládě se ukládá, aby smlouvu tuto publikovala ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého;

3. ministru věcí zahraničních se ukládá, aby v dohodě se zúčastněnými ministry učinil další opatření, jichž je třeba ku provedení tohoto usnesení.

I.

Technicko-dopravní výbor senátu projednal ve své schůzi, konané 6. února 1922, usnesení posl. sněmovny (tisk 1220) a přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické a usnesl se jednomyslně doporučiti senátu Nár. shromáždění, aby beze změny přijal usnesení poslanecké sněmovny.

V Praze, dne 6. února 1922.

Albert Friedrich v. r.,

předseda.

Emanuel B. Trčka v. r.,

zpravodaj.

II.

Zahraniční výbor senátu připojuje se ke schvalovací zprávě výboru technicko-dopravního a navrhuje rovněž, aby svrchu zmíněná úmluva byla senátem schválena ve smyslu usnesení poslanecké sněmovny.

V Praze, dne 6. února 1922.

Svěcený Ant. v. r.,

předseda.

Folber Karel v. r.,

zpravodaj.