Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1273.

Zpráva

výboru zdravotního

o usnesení poslanecké sněmovny

o návrhu poslanců dra Holitschera, Palmeho, Kirpalové a soudruhů (tisk 1320)

na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 1203).

Odůvodnění.

Jedním ze základních principů celého našeho života musí býti vyřešení otázky zdraví našeho dorostu. V tom ohledu nesmí býti zanedbáno ničeho, nemáme-li v budoucnosti dožíti se velmi trapných zjevů, majících vlivu na degenerování naší společnosti. Nutno učiniti přítrž, aby alkoholní nápoje byly prostředkem, který má naší mládeži dodávati osvěžení, případně posilnění. Je přece jasně dokázáno, že jest jednak alkohol nejškodlivější a nejnebezpečnější pro děti a individua v době vývoje a má nejpovážlivější vlivy na celý organismus, které postihují též budoucí pokolení, jednak jest požívání alkoholu v tomto životním období přirozené veselé mysli a bezstarostnosti úplně zbytečné.

Věda lékařská již dávno prokázala, že alkohol a nikotin v mládí dvojnásobně otravují. Proto musí býti naším pevným rozhodnutím, zachrániti mládež před úplnou degenerací.

Navržený zákon připouští přísné tresty oproti těm, kteří zákon budou porušovati. Považujeme navržený zákon i po této stránce za zcela oprávněný. Nepatrný zisk od mládeže z alkoholových nápojů nemůže býti nikomu základem k blahobytu. Obráceně, uchráněné zdraví mládeže přinese lidstvu úspěchy netušené.

Zdravotní výbor senátu N. S. v řádné schůzi, konané dne 8. února 1922, projednal osnovu zákona, kterým se omezuje podávání alkoholních nápojů a po bedlivé úvaze usnesl se doporučiti ku schválení navrženého zákona a sice v plném znění jak jej schválila poslanecká sněmovna dne 19. ledna 1922 a jak jest obsažen ve zprávě senát. tisku čís. 1203.

V Praze, dne 9. února 1922.

Frant. Pánek v. r.,

místopředseda.

Jos. V. Klečák v. r.,

zpravodaj.