Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1274.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru a

II. rozpočtového výboru

o návrhu sen. dra Frant. Soukupa a spol.

na změnu jednacího řádu senátu (tisk 1167).

Úsilí o obmezování bezplatných jízd na státních drahách republiky Československé chce senát podporovati tím, že členové jeho budou za volný lístek platit roční poplatek 2000 Kč.

Proto ústavně-právní výbor navrhuje, aby senát Národního shromáždění schválil předloženou osnovu zákona o změně jednacího řádu senátu se změnami, že za slova soukromých drah vsunuta byla slova "ať jsou v provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrických, osobních autobusů poštovních".

Ústavně-právní výbor navrhuje tudíž přijetí tohoto zákona.

Zákon

ze dne................................................1922,

kterým se mění jednací řád pro senát.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Místo třetí věty §u 82 zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 Sb. z. a n., nastupují tato ustanovení:

"Senátoři mohou užívati vlaků všech druhů, kterékoliv třídy, všech i soukromých drah, ať jsou v provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrických, osobních autobusů poštovních a lodí dopravních v obvodě státním až do konce kalendářního roku, v němž byli členy senátu. Za použití to zaplatí senátor do státní pokladny každoročně peníz 2000 Kč a, stal-li se členem senátu po prvním červenci, za zbývající část roku peníz 1000 Kč.

Ministr železnic rozhodne, zda a jaká část z tohoto obnosu připadne soukromým drahám a dopravním společnostem lodním. Jízdní lístek je prost kolku a poplatků."

§ 2.

Zákon počne účinkovati v den vyhlášení. Provede jej ministr železnic.

V Praze, dne 10. února 1922.

Dr. Soukup v. r.,

předseda.

Dr. Veselý v. r.,

zpravodaj.

Rozpočtový výbor se plně připojuje k usnesení ústavně-právního výboru.

V Praze, dne 10. února 1922.

F. Jirásek v. r.,

předseda.

Josef Kouša v. r.,

zpravodaj.