Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1282.

Zpráva výboru národohospodářského o návrhu člena senátu dr. Witta, Filipínského, Měchury a soudr. na úpravu výroby a prodeje cementu a vápna.

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.