HABRMAN Gustav

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I. Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6,1.

Byl členem výb. kult. a stál.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na okrese: Rokycany, Blovice a Přeštice (t. 457). 87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na poskytnutí mimořádné výpomoci letošní krutou zimou postiženým (t. 820). 164, 20. II. 1929; 765, VII

na vyzvání min. předs. J. černého, aby se dostavil do schůze senátu a podal zprávu o událostech dne 15. VI. 1926 na shromážděních lidu v Praze. 27, 15. VI. 1926; 517, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí. 144, 10. X. 1928; 926, VI.

Resoluce:

k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran provedení § 35 žák. z r. 1874 o náboženských obcích katolických. 35, 25. VI. 1926; 1025, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových poměrů stát. zamést. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158). 32, 24. VI. 1926; 790, II.

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160). 34, 25. VI. 19265941, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 55, 9. XII. 1926; 409, III.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 108, 13. XII. 1927; 196, V.

o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 144, 10. X. 1928; 937, VI.

o prohlášení vládního programu předs. vlády Fr. Udržala. 165, 21. II. 1929; 851, VII

Interpelace:

naléhavá o příčinách poslední katastrofy v Praze, na Poříčí (t. 759). 144, 10. X. 1928; 961, VI. prohlášení min. věř. prací dr Spiny. 144, 10. X. 1928; 925, VI. odpov. t. 81173. 162, 14. II. 1929; 732, VII

naléhavá ve věci zdražení cukru a ostatních důležitých životních potřeb (t. 751).

147, 18. X. 1928; 16. VII

odpov. t. 828. 166, 5. III. 1929; 923, VIL

v záležitosti porušení základních ustanovení a úkolu pozemkové reformy snahou přejíti samosprávné korporace: zemi, okresy, svazy okresů a obce k získání vlastnictví k velkostatkářským lesům (t. 8477).

19, 4. V. 1926; 176, II.

odpov. t. 219/l7.

41, 14. X. 1926; 6, III.

ohledně konfiskace ústavou zaručených práv učitelstva (t. 795/7). 160, 30. I. 19129; 703, VII odpov. t. 89874. 177, 4. VI. 1929; 5, VlIl.

HAMPL Vojtěch

III. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 6, I.

Byl členem výb. in. — ink. (II. náhr.) — rozp. — soč. pól. — úst. práv. a zahr.

Návrhy:

stran podpory vyhořelým v obci Levínská Olešnice (t. 618). 125, 29. III. 1928; 275, VI.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Broumovsku, postiženému živelní pohromou (t. 675). 135, 21. VI. 1928; 513, VI.

24 pozměno v. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k či. I sazební č. 23, 50, 51, 63-70 (a, b, c), 71 (a, b), 79, 81 a, 89, 92, či. IV, V, VI, VIII a IX. 31, 22. VI. 1926; 678-685, II.

p o z m ě ň o v. k či. I osnovy zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314). 59, 16. XII. 1926; 1058, III.

event. pozměno v. návrh v téže věci. 59, 16. XII. 1926; 1059, III.

l pozměno v. a 2 event. návrhy k předloze o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693) k či. I. § 2 odst. 1, 2, 3 a 4. 138, 10. VIL 1928; 687-688, VI.

aby ministerstký předseda neb jeho zástupce podal ve schůzi zprávu o úmyslech vlády v otázce zemědělských cel. 16, 21. IV. 1926; 46, II.

aby ministr vnitra podal ve schůzi zprávu o výjimečných opatřeních vlády v okresech tanvaldském a ve třech obcích okresu jabloneckého. 71, 5. IV. 1927; 163, IV.

Resoluce:

2 r e s o 1. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314): 1. aby předložena byla osnova zákona o povinném zaměstnávání invalidů, 2. osnova stanovící novou jednoroční lhůtu k přihláškám o důchod válečných poškozenců, prostá vylučovacích výminek a omezovačích ustanovení. 59, 16. XII. 1925; 1059, III.

k předloze o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693) stran předložení návrhu novelizace zákona č. 142Xl920 ve znění zákona č. 397/1922, vypracovaného na základě návrhu posl. Kopasze, t. 555 a

5 event. resol. k téže předloze stran: 1. novelisace zákona čís. 142yl920 ve znění žák. č. 39/l922, 2. povinného zaměstnávání invalidů, 3. stanovení nové jednoroční lhůty k přihláškám o důchod, prosté vylučovacích výminek a omezovačích ustanovení, 4. promíjení přeplatků důchodů, 5. povolení 100 milionů Kč na mimořádnou výpomoc potřebným válec. poškozencům. 138 10. VII 1928; 688-689, VI.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40). 13, 17. III. 1926; 418, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102). 22, 19. V. 1926; 348, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání žák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140). 30, 21. VI 1926; 592, II.

o výkladu min. fm. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927. 45, 26. X. 1926; 206, III.

o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271). 4918. XI. 1926; 295, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300). 56, 10. XII. 1926; 590, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314). 59, 16. XII. 1926; 1056, III.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 318). 61, 17. XII. 1926; 1117, III.

o celním zákonu (zpr. t. 331). 63, 24. II. 1927; 1187, III.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385 a 389). 73, 6. IV. 1927; 224, IV.

o směnečném zákonu (zpr. t. 399). 76, li. V. 1927; 402, IV.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411). 82, 10. VI. 1927; 546, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 338, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 561). H2, 16. XII. 1927; 823, V.

o zahlazení odsouzení (zpr. t. 566). 113, 14, II. 1928; 874, V.

'o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizeni místností (zpr. t. 613). 124, 28. III. 1928; 175, VI.

o změně zákona o finanční podpoře elek-trisace venkova (zpr. t. 620). 127, 24. V. 1928; 393, VI.

o prodloužení platnosti prozatímní obchodní dohody s dominiem Kanadou (zpr. t. 655) a o obchodní úmluvě s Kanadou (zpr. t. 656) (řeč vyloučena z těsnopisecke zprávy podle § 9 lit. m. jedn. ř.). 131, 14. VI. 1928; 465, VI.

"b hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 693). 138, 10. VIL 1928; 671, VI.

o prohlášení min. věř. prací dr Spiny o stavební katastrofé na Poříčí, o změně a doplňku zákona č. 22lyl924, o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 144, 10. X. 1928; 948, VI.

o im. věci J. Vraného (zpr. t. 744). 147, 18. X. 1928; 14, VII.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 173, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853). 172, 21. III. 1929; 31. VIII.

o výkonu lékařské praxe (zpr. t. 953) a o lékařských komorách (zpr. t. 954). 186, 28. VI. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

ohledně regulace řeky Jizery (t. 84). 19, 4. V. 1926; 175, II. odpov. t. 219/15. 41, 14. X. 1926; 6, III.

o překročení rozpočtu při stavbě doplňovací elektrárny v Rudolfově a o nepřístojnostech v elektrickém přespolním závodě v Andělově u Liberce (t. 40272). 80, 8. VI. 1927; 429, IV. odpov. t. 565/4. 113, 14. II. 1928; 860, V.

žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přečin podle §§ 8 a 24 tisk. žák., dotyčně k výkonu uloženého trestu) (č. 12.964). 3, 18. XII. 1925; 25, I. 6, 18. II. 1926; 139, I.

okres. s. v české Lípě (přestupek podle §§ 3, 19 shromažďovacího zákona). 47, 16. XI. 1926; 269, III. zpr. t. 362; zprav. dr B. Baxa. 67, 29. III. 1927; 82, IV. nevydán 69, 31. III. 1927; 101, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 2999).

62, 23. II. 1927; H48, III. zpr. t. 433; zprav. inž. J. Kliniko. 83, 13. VI. 1927; 577, IV. nevydán 85, 21. VI. 1927; 847, IV.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky). 101, 16. XI. 1927; 43, V. zpr. t. 580; zprav. V. Dundr. H3, 14. II. 1928; 861, V. nevydán H6, 28. II. 1928; 947, V.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupky §§ 2, 3, 9 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

116, 28. II. 1928; 932, V. zpr. t. 638; zprav. R. Wagner. 128, 5. VI. 1928; 409, VI. nevydán 416, VI.

okres. s. ve Frýdlante (přestupek podle §§ 2, 19 žák. ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

127, 24. V. 1928; 354, VI. zpr. t. 741; zprav. R. Wagner. 141, 25. IX. 1928; 884, VI. nevydán 143, 9. X. 1928; 899, VI.

zem. tr. s. v Praze (přečin § 14, č. l zákona na ochranu republiky) (č. předs. 6598).

141, 25. IX. 1928; 861, VI.

zpr. t. 806; zprav. V. Dundr.

162, 14. II. 1929; 731, Vil.

nevydán 162, 14. II. 1929; 747, VIL

okres. s. trest. v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 žák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.) (č. předs. 7864). 160, 30. I. 1929; 705, VIL

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8031). 162, 14. II. 1929; 733, VII

okres. s. v Chrastavě (přestupek podle § 2 žák. z 15. XI. 1867, čís. 135 ř. z.) (č. předs. 8168). 166, 5. III. 1929; 924, VIL

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8768). 177, 4. VI. 1929; 7, VIII.

, Volán k pořádku:

131, 14. VI. 1928; 475, VI.

HARTL Hans

III. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17, XII. 1925; 3, L Slib vykonal 1, 17, XII. 1925; 6, L Byl členem výb. kult. — soč. pól. a soč. a stár. poj.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z. (t. H9). 24, 14. VI. 1926; 488, II.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z. (t. 299). 54, 7. XII. 1926; 375, III.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. (t. 301). 54, 7. XII. 1926; 375, III.

na vydání všeobecného pensijního zákona (t. 873). 174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

li pozměno v. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 5, 6, li-13, 17, 23, 144, 153, 154, 210. 33, 24. VI. 1926; 890-891, II.

6 pozměno v. návrhů k fin. žák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. X.

58, 14. XII. 1926; 959-962, III.

pozměno v. návrh k či. I a II osnovy zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314).

59, 16. XII. 1926; 1058, III.

4 pozměňov návrhy k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 5, 6, 36 a 39.

73, 6. IV. 1927; 192, IV.

2 pozměňov. návrhy k předloze o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 381) kil.

74, 7. IV. 1927; 339, IV.

7 pozměno v. návrhů k předloze o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 382) k §§ 2, li, 13 a 14.

74, 7. IV. 1927; 340, IV.

29 pozměno v. a doplňov. návrhů k předloze o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412). 84, U, VI. 1927; 748-750, IV.

9 pozměno v. návrhů k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549). H2, 16. XII. 1927; 774-792, V.

8 e v e n t. návrhů k předloze o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590) k §§ 2, 5, 6, 8, 10, li a 13.

118, 13. m. 1928; 28-29, VI.

17 pozměno v. návrhů k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) k §§ 1, 2, 3, 5, 6 a 9. 127, 24. V. 1928; 381-382, VI.

2 pozměno v. návrhy k předloze o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760) k §§ 4 a li. 150, 12. XI. 1928; 47, VIL

2 pozměno v. návrhy k předloze o pen-sijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814). 165, 21. II. 1929; 841, Vil.

7 pozměno v. návrhů k předloze o státních starobních podporách (zpr. t. 850) k §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. 172, 21. III. 1929; 17-18, VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rok.-uher. (zpr. t. 930) k § 3. 182, 19i VI. 1929; 15, VIII.

pozměno v. návrh k předloze o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenou (zpr. t. 948) k či. I. 185, 27. VI. 1929.; 43, VIII.

2 návrhy formální, aby se přes předlohu o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412) přešlo k dennímu pořadu a aby předloha tato přikázána byla ústav.-práv. v. 84, 14. VI. 1927; 748, IV.aby se přes osnovu zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 576) přešlo k pořadu. 118, 13. III. 1928; 28, VI.

Resoluce:

29 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300). 58, 14. XII. 1926; 988-1005, III.

3 resol. k předloze o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412) stran: 1. osvobození od daně výděl-kové, z obratu a přepychové podniků obcí, pokud slouží k uhájení důležitých životních potřeb obyvatelstva, 2. vyplácení každoročního státního příspěvku z daně z obratu a přepychové městům za obzvláště intensivní činnost pro stát v přeneseném oboru působnosti, 3. sanace samosprávných korporací v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 84, 14. VI. 1927; 751-752, IV.

9 resol. k fin. žák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. VI, X, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX a XXII. 112, 16. XII. 1927; 755-758, V.

3 resol. k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634) stran:

1. odstranění nerovnosti požitků stát. zaměstnanců a učitelů, kteří byli v různých časových obdobích dáni na odpočinek,

2. odstranění všech nařízení a zákonitých předpisů omezujících pensistům volnost stěhování a 3. dodatečného vyměření a doplacení aktivních požitků spadajících do r." 1926 těm pensistům, kteří teprve r. 1926 šli do výslužby, byli však dám do pense podle data vyrozumění, jež jim bylo zasláno v r. 1925.

127, 24. V. 1928; 383, VI.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 851) stran dostatečného zvýšení aktivních a odpočivných požitků veřejných úředníků a jejich pozůstalých. 172, 21. III. 1929; 60, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly. 5, 19. XII. 1925; 87, I; něm. 119, I.

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39). li, li. m. 1926; 251, I; něm. 300, II.

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74). 19, 4. V. 1926; 193, II; něm. 226, II.

o změně §§ 275 a 276 zákona o sociálním pojištění zaměstnanců (zpr. t. 203). 40, 1. Vil. 1926; 1142, II; něm. 1187, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr A. Švehly, o výkladu min. fin. dr K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233 237 a 244 44, 22. X. 1926; 162, III; něm. 183, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

56, 10. XII. 1926; 626, III; něm. 693, III.

57, 13. XII. 1926; 724, III; něm. 801, III.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 313).

59, 16. XII. 1926; 1041, III; něm. 1069, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 314).

59, 16. XII. 1926; 1051, III; něm. 1075, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372).

71, 5. IV. 1927; 150, IV; něm. 175, IV.

o vojenských předlohách (zpr. t. 386, 387, 388, 385, 389 a 392). 74, 7. IV. 1927; 293, IV; něm. 363, IV.

o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412)., 83, 13. VI. 1927; 603, IV; něm. 616, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549). 109, 14. XII. 1927; 356, V; něm. 449, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 561). 112, 16. XII. 1927; 819, V; něm. 855, V.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590). 118, 13. III. 1928; lI, VI; něm. 42, VI.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634). 126, 23. V. 1928; 300, VI; něm. 329, VI.

o změně hlavy II. žák. o organisaci polit. správy ze 14. VIL 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676). 135, 21. VI. 1928; 516, VI; něm. 613, VI.

o změně a doplňku zákona č. 22l/l924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756). 145, lI. X. 1928; 992, VI; něm. 1061, VI.

o živnosti dekoratérské v území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 761), v níž jménem něm. oposičních stran činí prohlášení o slavnostech za příčinou desetiletého trvání čsl. republiky a opětuje státoprávní prohlášení" zvolených zástupců sudetských Němců. 148, 29. X. 1928; 22, VII; něm. 26, VII

o stát. rozečtu pro rok 1929 (zpr. t. 770). 155, 15. XI. 1928; 187, VII; něm. 281, VI

o státních starobních podporách (zpr. t. 850).

171, 20. III. 1929; 21, VIII; něm. 28, vra.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853).

172, 21. III. 1929; 45, VIII; něm. 78, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válec. poškozenců (zpr. t. 948). 185, 27. VI. 1929; 17, VIII; něm. 58, VIII.

Interpelace:

o tom, že se u vlaků, které jezdí v severních Čechách, používá zastaralých a poškozených vozů (t. 29/I). 9, 3. III. 1926; 161, I. odpov. t. 10373. 23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran opětovného přehmatu okresní správy politické ve Varnsdorfu ve věcech jazykového práva (t. 2973). 9, 3. III. 1926; 161, I. odpov. t. 332. 62, 23. lI. 1927; 1146, III.

stran prodeje obrazů presidenta Masaryka s používáním nekalých prostředků (t. 5876).

178

14, 24. III. 1926; 3, II

odpov. t. 21977.

41, 14. X. 1926; 6, III.

stran opětovných potíží při výcviku německých porodních asistentek (t. 58/7). 14, 24. III. 1926; 3, II odpov. t. 21978. 41, 14. X. 1926; 6, III.

stran školských poměrů v Drahomyšli u zátce (t. 7178). 16, 21. IV. 1926; 16, II odpov. t. 219722. 41, 14. X. 1926; 6, III.

o nepřístojnostech při zadávání státních dodávek a trpěném hospodářském bojkotu proti Němcům (t. 156/11). 38, 30. VI. 1926; 1095, II

stran nedostatečných zařízení na osobním nádraží v české Lípě (t. 28272). 50, 24. XI. 1926; 310, III. odpov. t. 332717. 62, 23. II 1927; 1146, III.

o tom, že podřízení železniční orgánové neznají nebo nedbají německých jmen stanic (t. 298/7). odpov. t. 41472. 57, 13. XII. 1926723, III. odpov. t. 41472. 80, 8. VI. 1927; 430, IV.

stran jazykových přehmatů berní správy v Liberci (t. 324yl). 62, 23. II 1927; 1145, III. odpov. t. 52275. 99, 25. X. 1927; 4, V.

stran zastavení vdovské pense 72leté vdově po dozorci ve skladišti (t. 32472). 62, 23. II 1927; 1145, III. odpov. t. 38472. 71, 5. IV. 1927; 125, IV.

stran výplaty odpočivných požitků převzatým bývalým rakouským pensistům (t. 32473).

62, 23. IL 1927; H45, III.

odpov. t. 52276. 99, 25. X. 1927; 4, V.

stran nepřístojného způsobu psaní okresního hejtmanství ve styku se svobodně voleným starostou města (t. 357).

67, 29. III. 1927; 81, IV.

odpov. t. 52277.

99, 25. X. 1927; 4, V.

stran úpravy odpočivných a zaopatřovacích požitků státních úředníků, zřízenců, učitelů a jich pozůstalých (t. 357/I). 67, 29. III. 1927; 81, IV. odpov. t. 52278. 99, 25. X. 1927;4, V.

stran závad při provádění zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, č. 22lxl925U. 35772). 67, 29. III. 1927; 81, IV. odpov. t. 632/1. 126, 23. V. 1928; 288, VI.

stran domnělého výnosu ministerstva železnic na podporu počešťování německého jazykového území (t. 39475). 76, lI. V. 1927; 395, IV. odpov. t. 52972. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

stran těžkého odsouzení tajemníka Františka Nowotného pro citát ze Schillerova..Viléma Tella" (t. 39476). 76, lI. V. 1927; 395, IV. odpov. t. 632. 126, 23. V. 1928; 288, VI.

stran vyvěšení ryze českých jízdních řádů čsl. drah na nádraží pohraničního města Hrádku nad Nisou (t. 472/7). 98, 15. VII 1927; 1378; IV. odpov. t. 52975. 101, 16. XI. 1927; 44, V.

stran jazykových přehmatů ústředního sboru Léčebného fondu (t. 47279). 98, 15. VIT. 1927; 1378, IV.

stran domnělého, nesplněného slibu, že v brzku bude zlepšeno postavení staro-pensistů (t. 52873). 101, 16. XI. 1927; 44, V., odpov. t. 734/I. 141, 25. IX. 1928; 858, VI.

stran několika případů naprosto neposta-čitelných zaopatřovacích požitků. (t. 54076).

103, 1. XII. 1927; 71, V.

odpov. t. 79672. 160, 30. L 1929; 703, VIL

stran konečného obnovení násilně porušené německé školské državy v Hluboké (t. 56474). H3,14. II. 1928j859, V.

stran odvolání uděleného již povolení k zaměstnávání rakouského státního občana ve zdejším podniku (t. 59879). H9, 15. III. 1928; 49, VI. odpov. t. 89878. m, 4. VI. 1929; 5, VIII.

stran výhradného zadávání stavebních prací v německých městech českým firmám (t. 598710). H9, 15. III. 1928; 49, VI.

stran bojkotu, který státní správa provádí proti německým obchodníkům (t. 762/II). 148, 29. X. 1928; 19, VII.

stran samosprávných úředníků okresních zastupitelstev, kteří mají býti převzati do státní služby (t. 762713). 148, 29. X. 1928; 19, VII. odpov. t. 828710. 166, 5, III. 1929;923, VIL

stran konečného zákonitého naroveň postavení všech státních pensistů (t. 762714). 148, 29. X. 1928; 20, VII. odpov. t. 828/11. 166, 5. III. 1929; 923, VII

stran jazykového nešvaru v rychlících Berlín-Praha-Wien (t. 795714). 160, 30, I. 1929; 703, VII

stran požitků zaměstnanců finanční stráže, kteří mají své služební stanoviště v Německu (t. 795715). 160, 30. L 1929; 703, VII odpov. t. 898710. 177, 4. VI. 1929; 6, VIII.

stran poskytování pomoci při železničních nehodách (t. 94078). 185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem). 16, 21. IV. 1926; 17, II.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 17/I zákona na ochranu republiky) (1674). 41, 14. X. 1926; 8, III.