Historické senátní tisky z 2. volebního období
1. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

1. zasedání


č. zkrácený popis
1 Vládní návrh zákona jímž se platnost zákona č471Sb.z n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského
2 Vládny návrh zákona o posobnosti ministerstva veřejných prác vo veciach veřejných hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
3 Vládní návrh zákona o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních
4 Návrh na změnu zákona č.124Sb.z. a n.,ve znění novely č.431Sb.z a n. u novely č.206Sb.k. a n.
5 Návrh na změnu zákona č.123Sb.z. a n. ve znění novely č.205Sb.z. a n. volební kraj 1.-16.-Volební kraj17.-22., §1-30-§31-56-A-B-C-D,E a F-F
6 Zpráva o vládním návrhu zákona (tisk č.1), jímž se platnost zákona č.471Sb.z. a n. o změně některých ustanovení
7 Návrh na vydání nového zákona o dani z vodní síli, důvodová zpráva -Důvodová zpráva, přílohy
8 Dotaz stran zadržování výslužného učitelům v Československé republice
9 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n., Seznam A - Seznam B - Obchodní úmluva mezi republikou československou a Španělskem - Seznam A. Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území španělského při dovozu do území československého.Seznam B. Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území československého při dovozu na poloostrov a na ostrovy Baleárské. - Španělsky - Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n.(Španělsky) -Seznam A + tabulky - Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n.(Španělsky) - Důvodová zpráva.
10 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920.
11 Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925. článek 1-30 - Článek 31-34, Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925 (francouzsky) článek 1-10 - Článek 11-30
12 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.
13 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 8) k vládnímu návrhu zákona o výši daně z cukru.
14 Návrh senátora Jos. Böhra a druhů na novelisaci zákona o dani z vodní síly. (německy) - Návrh senátora Jos. Böhra a druhů na novelisaci zákona o dani z vodní síly (česky)
15 Návrh senátorů dr. Hellera, Jarolima a soudruhů na změnu zákona ze dne 20. února 1919, č. 97. Sb. z. a n. o celním území a vybírání cla, jakož i zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (i německy)
16 Vládní návrh zákona kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.
17 Mezinárodní úmluva o zjednodušení celních formalit(i francouzsky) - Článek 8-15 (francouzsky) - Článek 16-30 - Mezinárodní úmluva o zjednodušení celních formalit (anglicky), článek 1-13 - Článek 14-30, (anglicky), Protokol k mezinárodní úmluvě o zjednodušení celních formalit. - Mezinárodní úmluva o zjednodušení celních formalit (česky) - Protokol k mezinárodní úmluvě o zjednodušení celních formalit.
18 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou, podepsaná v Praze dne 28. prosince 1925 (i francouzsky) - Článek 3-6 (francouzsky) - Seznam A. Cla při dovozu do území Československého. (francouzsky) - Seznam B. Dovozní cla do území Hospodářské Unie belgo-lucemburské. (francouzsky) - Seznam B. Dovozní cla do území Hospodářské Unie belgo-lucemburské. (francouzsky) - Zvláštní seznam zboží, na něž při dovozu do území Hospodářské Unie belgo-lucemburské nevztahuje se ustanovení článku 5. po dobu lhůt stanovených závěrečným protokolem (francouzsky) - Obchodní smlouva mezi republikou československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (česky) - Seznam A. Cla při dovozu do území Československého. - Seznam B. Dovozní cla do území Hospodářské Unie belgo-lucemburské.
19 Vládní návrh. jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních, podepsaná dne 23. dubna 1925 ve Varšavě se Závěrečným protokolem z téhož dne. - SMLOUVA mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o otázkách právních a finančních, článek 1-25 - Článek 27-65 - Článek 66-83, SMLOUVA mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o otázkách právních a finančních (polsky), článek 1-15 - Článek 16-53 - Článek 54-83
20 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou (česky) , ÚMLUVA mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích, poukázaných bývalou vládou rakouskou (italsky) - ÚMLUVA mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích, poukázaných bývalou vládou rakouskou (francouzsky)
21 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922 (česky), - ÚMLUVA mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922 (francouzsky) - ÚMLUVA mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922 (česky) - Skupina I. Cenné papíry kromě titrů slosovaných a proplacených do dne 15. října 1923 a kromě válečných půjček (francouzsky) - Skupina II. Nemovitosti (francouzsky), Skupina I. Cenné papíry kromě titrů slosovaných a proplacených do dne 15. října 1923 a kromě válečných půjček (česky) - Skupina I. Cenné papíry kromě titrů slosovaných a proplacených do dne 15. října 1923 a kromě válečných půjček (česky) - Skupina II. Nemovitosti (česky)
22 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.
23 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albánií, sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.
24 Návrh vládního zákona o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
25 Návrh senátorů V. Sehnala, dr. Brabce, J. Havleny, dr. Reyla, J. Thoře, dr. Veselého a druhů ohledně katastrofální povodně a potřebě urychleného provedení regulačních prací na horním a středním Labi.
26 Interpelace senátorů dr. W. Medingera, dr. Hellera a soudr. na slavnou vládu stran řešení menšinových problémů paritními komisemi. Interpelace senátora J. Böhra a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních a na pana ministra financi o tom, že hasičům bylo zabráněno překročeni hranic za účelem poskytnutí pomoci při požárech. Interpelace senátora Roberta Hüttera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran restrikce pomocných úředníků okresních školních inspektorů. Interpelace senátora R. Hüttera a soudruhů na pana ministra národní obrany o tom, že vojenská velitelství v Jelšavě na Slovensku zakázala německým vojinům čísti "Rumburger Zeitung". Interpelace senátora K. Friedricha a soudruhů na ministra pošt a telegrafů stran protizákonného jednání poštovního orgánu. Interpelace senátora dr. Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministerského předsedu stran doplnění zákona o okresních zastupitelstvech (vše i německy)
27 Naléhavá interpelace senátorů dra Kellera, Niessnera a soudr. na pana ministerského předsedu stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (i německy)
28 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 3. března 1921, č. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.
29 Interpelace senátorů Hartla, Friedricha a soudr. na pana ministra železnic o tom, že se u vlaků, které jezdí v severních Čechách, používá zastaralých a poškozených vozů. Interpelace senátora dra W. Medingera a soudr. na pana ministra národní obrany stran zaostalosti a absolutní nepostačitelnosti zaopatřovacích požitků vojenských pensistů, kteří jsou nuceni žíti v cizině. Interpelace senátorů Hartla, Hüttera a soudr. na pana ministra vnitra stran opětovného přehmatu okresní správy politické ve Varnsdorfu ve věcech jazykového práva. Interpelace senátora Stolberga a soudr. na pana ministra financí stran výměny rakouských předválečných dluhů (vše i německy) - Interpelace senátora Stolberga a soudr. na pana ministerského předsedu stran složení slezské zemské správní komise. Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran restrikce pomocných úředníků okresních školních inspektorů. Interpelace senátora dra W. Medingera a soudr. na pana ministra národní obrany stran nepřiznání vojenské hodnosti a úplného odepření pense, stojící daleko pod existenčním minimem, bez řádného soudního řízení, bez slyšení svědků, jež obviněný vedl, bez konfrontace s denunciantem, při čemž povolané komise strnule se držely slovného znění zákona o přejímání vojenských gážistů č. 194/20 a vládního nařízení 514/20 (vše i německy)
30 Naléhavá interpelace senátorů Luksche, Böhra, Fahrnera, Tschapka a soudruhů na veškerou vládu stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (i německy)
31 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 491, 496 tr. z. (čís. 187 a 472/26 předs.).
32 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek §u 312 trestního zákona (čís. 12.870/25 předs.).
33 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hradci Králové za souhlas k dalšímu trestnímu stíhání senátora Františka Hlávky pro přestupek §u 488 trestního zákona (čís. 247, 469 a 473/26 předs.).
34 Zpráva I. branného výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 16) zákona, se doplňuje § 81 zákona o vojenských zaopatřovacích.
35 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 10), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ujednání o změně výpovědní lhůty československo- švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920
36 Zpráva I. výboru zahraničního. II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 11), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925.
37 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 12), kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.
38 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 22), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.
39 Naléhavá interpelace senátora dra Hellera a soudr. na pana ministra vnitra stran jednání státní policie v Karlových Varech.
40 Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 19), jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních, podepsaná dne 23. dubna 1925 ve Varšavě se Závěrečným protokolem z téhož dne.
41 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přečin podle §§ 488 a 491 tr. zákona, spáchaný tiskem (čís. 536/26 předs.).
42 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského, o vládním návrhu (tisk 23), kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albánií, sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.
43 Návrh senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na změnu §u 9 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z, a n. (i německy)
44 Návrh vládního zákona jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.
45 Vládní návrh zákona o zahlazení odsouzení, k §u 1 a 2 osnovy - K §u 3-11 osnovy
46 Naléhavá interpelace senátorů Ant. Šolce, Josefa Klečáka, Thoře, Trčky, dra Soukupa, Jaroše, dra Šrobára, Donáta, dra Reyla, dra Procházky, dra Facka, dra Němce a druhů panu ministrovi národní obrany o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze.
47 Interpelace senátora Toužila a soudruhů vládě o katastrofě v Truhlářské ulici v Praze
48 Návrh vládního zákona jímž mění a doplňuje se zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
49 Návrh vládního zákona jímž zřizuje se: >Státní fond k vybavení z dluhů veřejných zaměstnanců.
50 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelisaci zákona ze dne 3. dubna 1925, č, 67 Sb. z. a n., kterým se zavádí placená dovolená pro dělnictvo.
51 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelisaci zákona ze dne 31. března 1925, č, 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbraní (cvičení služebních).
52 Návrh senátora Ferdinanda Šťastného a soudruhů na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n. o závodních výborech.
53 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za svolení k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek podle §u 312 trestního zákona (čís. 562/26 předs.).
54 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Tomáše Koutného pro přečiny §§ 279 a 283 trestního zákona a pro přestupek §u 312 trestního zákona (čís. 174/26 předs.).
55 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Uherském Hradišti za souhlas k trestnímu stíhání senátora Tomáše Koutného pro zločin §u l zákona na ochranu republiky (čís. 85/25 předs.).
56 Zpráva výboru imunitního o žádostech zemského soudu v Opavě ze dne l. prosince 1925, čj. Tk IX 628/25 a ze dne 2. prosince 1925, čj. Tk IX 613/25 za souhlas ke stihání senátora dra Brunara pro přečiny dle § 14 čís. l a 5 a dle § 17 čís. l. odst. 2 zákona na ochranu republiky (č. 12945 a 12950/25 předs.).
57 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
58 Interpelace senátorů Václava Donáta, dra Reyla a společníků na pana ministra zásobování ohledně nepoměru mezi cenami, které dostává zemědělec za své výrobky a kolik musí platiti konsument za potraviny. Interpelace senátorů J, Prause, H, Tschapeka a soudr. na pana ministra sociální péče stran novelisace pojištění osob samostatně hospodařících. Interpellacia senátora Jána Janíka a spol. na vládu Č. S. Republiky, poťažne pána ministra železníc ohľadom: a) zrušenie štvortriednej priemyseľnej školy železničněj vo vrútockej dielni, ktorej všetky školné pomöcky prevážajú sa do Brna, b) zrušenie internátu pre chudobné dietky slovenského železničiarstva v Spis. N. Vsi a predatia budovy dosaváď k tomuto účelu slúžiacej, ministerstvu národnej obrany k vojenským potrebám. Interpelace senátorů R. Hüttera, J. Böhra, H. Hartla a soudr. na pana ministra železnic stran zanedbávání vozového parku a přeplňování vlaků na trati místní dráhy Rumburg - Dolní Poustevna - Sebnitz (vše i německy) - Interpelace senátorů Böhra, Zulegera, Teschnera, Tschapeka a soudruhů na veškerou vládu o katastrofě způsobené výbuchem v Truhlářské ulicí v Praze. Interpelace senátorů Fahrnera, Luksche a soudruhů na pana ministra vnitra stran rozpuštění veřejné schůze v Moravské Ostravě, Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra vnitra stran prodeje obrazů presidenta Masaryka s používáním nekalých prostředků.Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra veřejného zdravotnictví stran opětovných potíží při výcviku německých porodních asistentek. Interpelace senátorů dra Hellera, Jarolíma a soudr. na pana ministra sociální péče stran zakročení u jisté firmy ve přičíně národnosti dělníků tam zaměstnaných (vše i německy)
59 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 44) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.
60 Návrh senátorů H. Jokla, dr. K. Hellera, F. Beutela a soudr. na změnu zákona ze dne 10. července 1922, č. 224 Sb. z. a n., o úpravě požitků pro mužstvo Čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním.
61 Návrh senátorů Zulegera, Spiese a soudr. na poskytnutí státní podpory pro znovuzřízení komunikace v obci Hluboké, okres doupovský, zničené povodní.
62 Návrh vládního zákona o zrušení poplatků ze služebních smluv.
63 Interpelace senátora R. Hüttera a soudr. na ministra spravedlnosti stran neoprávněného zabavení Čísla týdeníku >Norden< ze dne 28. února 1926, jenž vychází v Liberci (i německy)
64 Interpelace senátorů dr Hellera, Löwa a soudr. na pana ministra vnitra stran zákazu schůzí. Interpelace senátora R. Hüttera a soudr. na pana ministra železnic stran propočítávání dovozného na místních drahách. Interpelace senátorů H. Jokla, dr K. Hellera, D, Löwa a soudr. na pana ministra národní obrany stran poměrů u pěšího pluku č. 8 v Místku (vše i německy) - Interpelace senátorů Löwa, dr. Hellera a soudr. na pana ministra vnitra o vyhlášení mimořádných opatření v obci Nových a Starých Rybářích (i německy)

( >> 2. zasedání >> )