Historické senátní tisky z 2. volebního období
2. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

2. zasedání


č. zkrácený popis
65 Návrh vládního zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
66 Návrh vládního zákona o podomním obchodě §1-14 - §15-34
67 Návrh vládního zákona o závaznosti listin vydaných obcemi (městy s právem municipálním).
68 Návrh vládního zákona o pohledávkách ze, závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům.
69 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní smlouva sjednaná mezi republikou Československou a Japonskem v Praze dne 30. října 1925, Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Japonskem (anglicky) - Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Japonskem (česky)
70 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé republiky 1. Úmluva mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 6. dubna 1922. 2. Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 23. února 1925. - ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBU, CHORVATÜ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKO, hodlajíce řešiti otázky převodu pohledávek a deposit příslušníků území oddělených od bývalého Rakouska z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (francousky) článek 2-12 - Článek 13-20, Seznamy cenných papírů k článku 9., bodu 2. (francouzsky) ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBU, CHORVATÜ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKO, hodlajíce řešiti otázky převodu pohledávek a deposit příslušníků území oddělených od bývalého Rakouska z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (italsky) článek 1-10 - Článek 11-20, Seznamy cenných papírů k článku 9., bodu 2. (italsky) - ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBU, CHORVATÜ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKO, hodlajíce řešiti otázky převodu pohledávek a deposit příslušníků území oddělených od bývalého Rakouska z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (německy) článek 1-10 - Článek 11-20, Seznamy cenných papírů k článku 9., bodu 2. (italsky) - ÚMLUVA. RAKOUSKO, ITÁLIE, POLSKO, RUMUNSKO, KRÁLOVSTVÍ SRBU, CHORVATÜ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKO, hodlajíce řešiti otázky převodu pohledávek a deposit příslušníků území oddělených od bývalého Rakouska z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni (česky), článek 1-19 - Seznamy cenných papírů k článku 9., bodu 2. (česky) - Dodatečná dohoda - Příloha k dohodě (česky)
71 Interpelace senátorů J. Thoře, J. Slámy, E. Trčky a soudruhů na ministra financí v záležitosti slevy po případě odpisu daní katastrofou postižených živnostníků v Truhlářské ulicí v Praze. Interpelace senátorů dra Vávro Šrobára, V. Donáta, J. Thoře, E. Trčky a společníků na pana ministra obchodu a na pana ministra sociální péče v záležitostí zavádění úplného nedělního klidu v obchodech a živnostech i ve městech a místech venkovských, který těžce poškozuje jak obchodnictvo a živnostnictvo tak i zemědělce. Interpelace senátorů Slámy, Kianičky a druhů na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra financí stran výstavby budovy pro státní stavební školu v Brně. Interpelace. senátorů Slámy, Trčky, Thoře a druhů na pana ministra obchodu stran reformy zákona o stavebních živnostech. Interpelace senátorů J. Prause, H. Tschapeka a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran voleb do živnostenských soudů. Interpelace senatorů H. Tschapeka, J. Prause a soudr. na pana ministra sociální péče stran provádění zákona o nedělním klidu v živnosti pekařské. Interpelace senátorů J. Prause, H. Tschapeka a soudr. na pana ministra sociální péče stran úpravy pracovní doby v živnosti pekařské. Interpelace senátorů H. Tschapeka, J. Prause, Lipperta a soudr. na pana ministra sociální péče stran zavádění všeobecného nedělního klidu ve venkovských městech v Čechách (vše i německy) - Interpelace senátora Hartla a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran školských poměrů v Drahomyšli u Žatce. Interpelace senátorů dra Hellera, Jarolima a soudr. na pana ministra vnitra stran zákazu schůzí. Interpelace senátorů H. Jokla, dra K.Hellera, F. Beutela a soudr. na pana ministra národní obrany stran případů strnutí šíje, které se vyskytly v různých posádkách (vše i německy)
72 Návrh výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 66) o vládním návrhu zákona o podomním obchodě.
73 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 57) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
74 Zpráva I. sociálně politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 65) k vládnímu návrhu zákona o hranici přijmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců.
75 Návrh senátorů Václava Donáta, Karla Sáblíka, dra Vavro Šrobára, dra Reyla, Jílka, Šabaty a společníků, aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vlád. nářízení ze dne 4. června 1925, čís. 111 Sb. z. a n. o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku.
76 Návrh senátorů V. Štolby, F. J. Kroihera, F. Olejníka a společníků na vládu o poskytnutí vydatné pomoci poškozeným zemědělcům obcí Prašného Újezda, Chlumu a okolí na okrese Zbirožském pol. okresu Rokycanského.
77 Návrh vládního zákona kterým se mění § 6 odst. 4. zákona ze dne 24. května 1885, čís. 90 ř. z.
78 Návrh vládního zákona kterým se upravuje správa národního školství v hlavním městě Praze §1-8, Odůvodnění - Odůvodnění
79 o závaznosti kolektivních (tarifních) smluv pracovních §1-17, Odůvodnění - Odůvodnění k §u 1-15
80 Návrh vládního zákona o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o soudech pracovních) §1-33 - §34-45, Odůvodnění - Odůvodnění
81 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 68) o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům.
82 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru, IV. ústavně - právního výboru o vládním návrhu (tisk 20), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Římě dne 6.dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou.
83 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru, IV. ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 21), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922.
84 Interpelace senátorů Hampla, Šturce a soudruhů na pana ministra veřejných prací ohledně regulace řeky Jizery. Interpelace senátora Otmara Hrejsy a společníků na celou vládu ohledně provedení hlavy II. § 6. zákona ze dne 15. října 1925, číslo 227 Sb. z. a n. Interpelace senátora Otm. Hrejsy a společníků k panu ministrovi financí o předpisování daně z příjmů malozemědělcům, zvláště pak válečným poškozencům. Interpelace senátorů F. Scholze, F. Stolberga a soudr. na pana ministra vnitra a na pana ministra školství a národní osvěty stran neoprávněného nadhánění pro českou menšinovou školu v Javorníku, Slezsko. Interpelace senátorů F. Scholze, F. Stolberga a soudruhů na pana ministra vnitra a na pana ministra školství a národní osvěty stran zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh. Interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na veškerou vládu stran jednání zástupců vlády při poradách Mezinárodního úřadu práce. Interpelace senátorů Reyzla, Beutela a soudruhů na vládu stran soustavného ztěžování dovozu potravin (i německy) - Interpelace senátorů Gustava Habrmana, Josefa Petříka a soudruhů na pana ministerského předsedu v záležitosti porušení základních ustanovení a úkolu pozemkové reformy snahou přejíti samosprávné korporace: zemi, okresy, svazy okresů a obce k získání vlastnictví k velkostatkářským lesům. Interpelace senátora V. Čipery a soudruhů na pana ministerského předsedu O organisaci a působnosti t. zv. lesních družstev, jimiž vlastní účel pozemkové reformy má býti oslaben a porušen. Interpelace senátora Antonína Šolce a druhů na pana ministerského předsedu a ministra spravedlnosti ve věci vicepresidenta Státního Pozemkového Úřadu dr Jos. Holúbka a jeho činnosti při provádění pozemkové reformy na Slovensku. Interpelace senátora Josefa Proška a společníků na pana ministra veřejných prací v záležitosti chikanování zemědělců při periodickém cejchování vah (i německy)
85 Návrh vládního zákona jímž se doplňují ustanovení zákona z 5. února 1907, říš. zák. čl. 26, kterýmž se mění a doplňuje řád živnostenský.
86 Návrh vládního zákona jímž se mění § 151 živnostenského řádu (nov. z r. 1907).
87 Návrh senátorů Slámy, Thoře, Kianičky, Trčky a druhů který se předkládá senátu na novelisaci zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n.
88 Návrh senátora Luksche a soudruhů ve věci požární katastrofy v Mikulově (i německy)
89 Návrh senátorů Niessnera, Polacha a soudr., aby ihned poskytnuta byla pomoc obětem katastrofálního požáru v Mikulově (i německy)
90 Návrh senátora R. Pánka a spol. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n. o poplatku ze služebních smluv.
91 Návrh kterým se mění § 3 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb. z. a n.
92 Návrh vládního zákona jímž doplňuje se zákon ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 Sb. z. a n. o stálých seznamech voličských.
93 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Šturce pro přestupek podle § 18 č. 1 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a nař. (č. 710 předs.).
94 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Toužila pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z. (č. 871 předs.).
95 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě za svolení k trestnímu stíhání senátora Františka Scholze pro přečin podle §u 32, 58, I, 7 zák. č. 123/20 (č. 864 předs.).
96 Zpráva imunitnímu výboru o žádosti sedrie v Prešově za svolení k trestnímu stíhání senátora Václava Chlumeckého pro a) přečin rušení obecného pokoje podle §u 14 č. 1 zák, č. 50/23 Sb. z. a n. b) pro zločin výzvy k trestnímu činu podle §u 15 č. 3 téhož zákona a c) pro přečin rušení obecného pokoje podle §u 14 č. 1 a 5 téhož zákona (č, 559 předs.).
97 Vládní návrh zákona jímž se mění zákon o úrazovém pojištění dělnictva ze dne 28. prosince 1887, č. l ř. z. z r. 1888.
98 Návrh senátorů dr Fr. Soukupa, V. Dundra a soudruhů na vydání zákona, jímž se ruší čelední řád a upravují pracovní poměry zemědělského dělnictva na podklady moderního práva.
99 Interpelace senátorů F. Časného, J. Filipínského, dr Z. Witta a soudruhů na ministra školství a národní osvěty v záležitosti prazvláštních poměrů, které vyvolal svým jednáním řídící učitel A. Spáčil v Bušíně, okres Zábřeh. Interpelace senátorů Löwa, Polacha a soudruhů na vládu stran stanovení ceny cukru a cukerní daně. Interpelace senátora dr Brunara a soudruhů na pana ministra vnitra o potlačování volného projevu mínění (vše i německy) - Interpelace senátorů Reyzla, Reutela a soudruhů na pana ministra vnitra stran rušení míru domovního četnictvem v obecním domě v Bělé. Interpelace senátorů Löwa, dr Hellera a soudruhů na pana ministra železnic stran opětného propouštění německých železničních dělníků v ryze německém území. Interpelace senátorů Löwa, dr Hellera a soudruhů na veškerou vládu stran ubytování vojska v Karlových Varech (vše i německy)
100 Vládní návrh celního zákona §1-26 - §27-62 - §63-96 - §97-138 - §139-141, Důvodová zpráva k §u 1 a 2 - K §u 3-22 - K §u 23-50 - K §u 51-74 - K §u 75-96 - K §u 97-140 - Příloha k vládnímu návrhu celního zákona.
101 Návrh vládního zákona o promlčení pohledávek připadlých československému státu podle mírových smluv.
102 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů Václava Donáta, Karla Sáblíka, dra Vavro Šrobára, dra Reyla, Jílka, Šabaty a společníků (tisk 75), aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vládního nařízení ze dne 4. června 1925, čís. 111 Sb. z. a n. o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku.
103 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Roberta Hüttera a soudruhů (tisk č. 26/2) a interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran restrikce pomocných úředníků okresních školních inspektorů (tisk č. 29/6). Odpověď. ministra národní obrany na interpelaci senátora Hüttera a soudruhů o tom, že vojenská velitelství v Jelšave na Slovensku zakázala německým vojínům čísti >Rumburger Zeitung< (tisk č. 26/3). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů stran protizákonního jednání poštovního orgánu (tisk č. 26/4). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Hartla, Friedricha a soudr. o tom, že se u vlaků, které jezdí v severních Čechách, používá zastaralých a poškozených vozů (tisk č. 29/1). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Stolberga a soudr. stran složení slezské zemské správní komise (tisk č. 29/5). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Toužila a soudr. o katastrofě v Truhlářské ulici (tisk č. 47) (vše i německy) - Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Böhra a soudr. o výbuchu v Truhlářské ulici (tisk č. 58/4) (vše i německy) - Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora R, Hüttera a soudr. stran neoprávněného zabavení čísla týdenníku >Norden< z 28. února 1926, jenž vychází v Liberci (tisk č. 63). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů H. Tschapeka, J. Prause a soudr. stran provádění zákona o nedělním klidu v živnosti pekařské (tisk č. 71/5). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů J. Prause, H. Tschapeka a soudr. stran úpravy pracovní doby v živnosti pekařské (tisk č. 71/6). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů H. Tschapeka, J. Prause, Lipperta a soudr. stran zavádění všeobecného nedělního klidu ve venkovských městech v Čechách (tisk č. 71/7). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů J. Prauseho, H. Tschapeka a soudr. o volbách do živnostenských soudů (tisk č. 71/4) (vše i německy)
104 Vládní návrh zákona kterým se upravují právní poměry domovníků.
105 Zpráva imunitního výboru o žádostí krajského soudu v Českých Budějovicích za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sochora pro přečin proti bezpečnosti cti dle §§ 487, 488, 491, 493 tr. z. (čís. 1074/26 předs.).
106 Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze ze dne 15. února 1928 čj. Tk XV 1210/26 z 12./2. 1926 za svolení k stíhání senátora Václava Šturce pro přečin podle § 8 č.3 zákona ze dne 17. října 1919 č. 568 Sb. z. a n. (čís. 487/26 předs.).
107 Vládní návrh zákona o zahlazení odsouzení.
108 Zpráva výboru imunitního o žádosti předsednictva sborového soudu v Užhorodě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Bodnára pro zločin výzvy k trestním činům dle § 15 č. 3 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (čís. 1062 předs.).
109 Vládní návrh zákona o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních.
110 Vládní návrh zákona kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Východočeské 6°/o investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000,- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
111 Návrh senátorů A. Scholze, Kahlera, Lipperta a soudr. stran ochranných opatření pro pěstování lnu (i německy)
112 Návrh senátora A. Lipperta a soudruhů na zahájení pomocné akce pro pohořelé v Třebovicích, okres krumlovský (i německy)
113 Návrh senátorů A. Scholze, Prause, dr Jessera, F. Scholze a soudr. na zavedení pomocné akce pro pohořelé v Jívové, politický okres Šternberk. (i německy)
114 Návrh senátorů M. Tschapeka, J. Prause a soudruhů na doplnění zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. (i německy)
115 Vládní návrh zákona o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. pro soukromé úředníky a zřízence
116 Návrh senátorů Frant. J. Kroihera, Frant. Olejníka a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Lšov, České Budějovice a Trhové Sviny.
117 Návrh senátorů J, Lukeše, Fr. Hybše a společníků na vydání zákona o odškodnění čsl. státních občanů, kteří utrpěli nezaviněně značné škody, a) následkem připravovaného plebiscitu na Těšínsku, b) následkem války, vypuknuvší v létě 1914 na území býv. Rakousko-Uherska jmenovitě válečnými rekvisicemi a úkony a kteří škody své zavčas státním úřadům oznámili.
118 Návrh senátora Lukeše a společníků I. na přesnou definici v nově připravovaném zákoně daňovém, které příspěvky (remunerace) nemají se vpočítati do základu pro vyměření daně, II. na osvobození výměnku od daně důchodové.
119 Návrh senátora Hartla a soudr. na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924, č, 287 Sb. z. a n (i německy)
120 Návrh senátorů Stolberga, F. Scholze a soudr., kterým se vláda vybízí, aby s účinností od 1. ledna 1926 zrušila odstavec 7 §u 8 a) vládního nařízení ze dne 15. ledna 1926, č. 13 Sb. z. a n., jimž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., kterým se upravuje správa veřejná a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku (i německy)
121 Vládní návrh zákona kterým provádí se článek 1. úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským, č. 132/1924 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnáni pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými.
122 Vládní návrh zákona jímž se mění některé ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady, Odůvodnění - Odůvodnění
123 Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním, článek 1-6, §1-4 - §5-38 - §39-71 - §72-95, článek 7-11 - Článek 12-20, Odůvodnění
124 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 101) o promlčení pohledávek připadlých československému státu podle mírových smluv.
125 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk g), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n. .
126 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 8), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou, podepsaná v Praze dne 28. prosince 1925.
127 Zpráva I. výboru zahraničného, II. výboru národohospodárskeho. o vládnom návrhu (tl. 6g) na schválenie obchodnej smluvy medzi republikou Československou a Japonskom v Prahe, dňa 30. októbra 1925.
128 Vládní návrh zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 a ve Vídni dne 30. listopadu 1923.
129 Vládní návrh zákona jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, článek 1 a 2 - Článek 2-9
130 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32)
131 Zpráva I. zahraničného výboru, II. národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 17), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu úmluva o zjednodušení colných formalít, ujednaná v Geneve 3. novembra 1923.
132 Návrh senátora F. Hybše a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím, průtrží mračen a povodní na okresích: Poděbrady, Nymburk, Král. Městec, Libáň, Jičín, Sobotka, Mladá Boleslav, Nové Benátky a Bělá pod Bezdězem.
133 Návrh senátorů dra A. Procházky, dra M. Hrubana, A. Pavelky a druhů na opatření vydatné pomoci poškozeným živelními pohromami v okresích severní, východní a střední Moravy
134 Vládní návrh zákona ktorým sa mení § 9 zákona zo dňa 11. červeňa 1919, č. 330 Sb. z. a n.
135 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru ústavně-právního, III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 70), kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé republiky Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 6. dubna 1922, Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě, dne 23. února 1925.
136 Návrh. senátorů Šachla, Šabaty, Kopřivy, dr Mazance a spol. na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese Lišov, České Budějovice a Trhové Sviny.
137 Návrh senátora Josefa Proška a společníků na pomoc postiženým povodní na okresích křivoklátském a rakovnickém.
138 Návrh senátorů F. Hybše, E. Hrubého, J. Sechtra a společníků na státní pomoc postiženým povodní v okresích Brandýs n. L., Český Brod a Mělník.
139 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 11. dubna 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. května 1926, č. 77 Sb. z. a n.
140 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 129) o návrhu poslanců Mašaty, Staňka, Petroviče, dr Zadiny, Adámka, Koška, dr Noska, Tománka, dr Polyáka, Pavlačky a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území.
141 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n
142 Návrh senátorů Felixe Časnýho, Gustava Habrmana, Jáchyma Havleny, dr Františka Soukupa, Vojtěcha Dundra, Jana Filipínského, Františka Zimáka a soudruhů na poskytnutí státní podpory všem poškozeným průtrží mračen a velikými povodněmi v celé republice Československé.
143 Návrh senátora Otmara Hrejsy a společníků na výpomoc postiženým živelními pohromami v župě Uhersko-Hradištské
144 Návrh senátorů Antonína Šolce, dr Antonína Kloudy a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelními pohromami v okresích: soboteckém, mladoboleslavském, libáňském, královéměsteckém, poděbradském a nymburském.
145 Návrh senátora R. Reichstädterové a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným požárem v Baldovci u Rozstání na vysočině Drahanské.
146 Vládní návrh zákona o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon.) §1-15 - §16-47 - §48-76 - §77-105 - §106-143 - §144-168 - §169-192 - §193-215
147 Vládní návrh zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon) §1-24 - §25-47
148 Vládní návrh zákona o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů.
149 Vládní návrh zákona o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných.
150 Původní znění. Antrag: der Senatoren Adolf Scholz, Prause und Genossen in der Angelegenheit der Hochwasserkatastrophe in den Bezirken Sternberg, Mährisch-Neustadt und Müglitz. -Překlad, Návrh sen. Adolfa Scholze, Prause a soudr. ve věcech katastrofální povodně v okresích šternberském, uničovském a mohelnickém.
151 Původní znění. Antrag der Senatoren Jarolim, Dr. Heller und Genossen betreffend die Wetterkatastrophe im politischen Bezirke Teplitz-Schönau. -Překlad. Návrh senátorů Jarolima, dr Hellera a soudr. stran živelní pohromy v politickém okrese Teplice-Šanov.
152 Návrh senátorů V. Donáta, K. Sáblíka, J. Vraného, F. Hybše, K. Stodoly a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu.
153 Zpráva l. ústavné-právního výboru, lI. technicko-dopravního výboru, lIl. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 110) o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů"Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925 v částce Kč 27,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
154 Původní znění. Antrag des Senators Luksch und Genossen betreffend sofortige Einleitung von Notstandsaktionen durch die Regierung für die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebiete Südmährens. -Překlad. Návrh senátora Luksche a soudr., aby vláda ihned zahájila nouzovou akci pro jihomoravské kraje, jež byly postiženy katastrofální povodní.
155 Návrh senátora K. Stodolu a spoločnikov na urychlené vydanie zákona o náhradě válečných škod.
156 Interpelace senátorů J. Slámy, B. Kianičky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů na pana ministra vnitra stran výtržností při komunistickém táboru pořádaném v Praze dne 11. června 1926, -Tisk 156/1. Interpelace sen. R. Reichstädterové a soudruhů na ministra školství a národní osvěty v záležitostí bezodkladného vydání prováděcích nařízení k § 11 (4) zákona ze dne 13. července 1922, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských ve příčině zřízení povinných všeobecných škol pokračovacích pro mládež ve věku od 14 do 16 let, pokud se nevzdělává na pokračovacích školách živnostenských, kupeckých, na lidových školách hospodářských nebo na jiných školách vyšších a odborových. -Tisk 156/2. Interpelace členů senátu J. Kotrby, E. Trčky, J. Slámy, B. Kianičky, J. Thoře a druhů na vládu republiky Československé ohledně porušování zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a nař. se strany dělnických, družstevních a mlýnských pekáren a nutnosti novelísace uvedeného zákona. -Tisk 156/3. Interpelace senátorů J. Kotrby, J. Thoře, J. Pastyříka a druhů na vládu republiky Československé v příčině poškozování živností a obchodů v Praze při demonstračních projevech komunistických a socialistických v minulých dnech konaných. -Tisk 156/4. Interpelace senátora dr Adolfa Procházky a druhů k panu ministru školství a národní osvěty v záležitostech řídícího učitele Stanislava Spáčila z Bušína, -Tisk 156/5. Interpelace senátorů dra Karasa, dra Mazance a spol. na pana ministerského předsedu stran dalšího povolení podpor pro sirotky po hornících v Příbrami. -Tisk 156/6. Překlad. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudruhů na pány ministry obchodu, vnitra a sociální péče stran vydání prováděcího nařízení k zákonu o podomním obchodu. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an die Herren Minister für Handel, Inneres und soziale Fürsorge betreuend die Herausgabe der Durchführungsverordnung zum Hausierhandelsgesetz. -Tisk 156/7. Překlad. Interpelace senátora Josefa Luksche a soudr. na pana ministerského předsedu stran zavedení cla na mléko v Rakousku. -Původní znění. Interpellation des Senators Josef Luksch und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten in Angelegenheit der Einführung des Milchzolles in Österreich. -Tisk 156/8. Překlad, Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na ministra vnitra stran posledního oběžníku o výkladu jednotlivých ustanovení zákona o vyživovacích příspěvcích. -Původní znění, Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Minister für Inneres betreffend die letzten Zirkulandum bezüglich der Auslegung einzelner Bestimmungen des Unterhaltsbeitragsgesetzes. -Překlad. Interpelace senátorů F. Stolberga, A, Scholze a soudr. na pana ministra vnitra o zabrání obecní kanceláře v Krasíkově, okres Zábřeh -Původní znění. Interpellation der Senatoren Friedrich Stolberg, Adolf Scholz und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend Beschlagnahme der Gemeindekanzlei in Budigsdorf, Bezirk Hohenstadt. -156/10. Překlad. Interpelace senátorů Fritschera, Böhra a soudr. na pana ministra školství a národní.osvěty stran zahraničních nadací. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Fritscher, Böhr und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend Auslandsstipendien. -156/11. Překlad. Interpelace senátora Hartla a soudr. na vládu o nepřístojnostech při zadávání státních dodávek a trpěném hospodářském bojkotu proti Němcům. -Původní znění. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an die Regierung betreffend Misstände bei Vergebung staatlicher Lieferungen und geduldeten wirtschaftlichen Boykott gegen die Deutschen, -Tisk 156/12. Překlad. interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudr. na pana ministerského předsedu jakožto zástupce veškeré vlády ve věcí Standard Oil Company. -Původní znění. Interpellation des Senators Dr. Ledebur-Wicheln und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten als Vertreter der Gesamtregierung in Angelegenheit der Standard Oil Company. -Tisk 156/13. Překlad, Interpelace senátorů H. Jokla, dra K. Hellera a soudr. na pana ministra národní obrany stran sebevraždy 22 letého vojína Jana Schachnera od jízdeckého pluku čís. 9 ve Vysokém Mýtě. -Původní znění. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend den Selbstmord des zweiundzwanzigjährigen Soldaten Johann Schachner vom Dragonerregiment Nr. 9 in Hohenmauth TD>
157 Zpráva l. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 146) k vládnímu návrhu zákona o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců.
158 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 148) k vládnímu návrhu zákona o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů.
159 Zpráva I. výboru sociálne-politického, II. výboru kultúrneho, III. výboru rozpočtového o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 147) k vládnemu návrhu zákona o úprave platových a služobných pomerov učíteľstva obecných a občianskych škôl (Učiteľský zákon).
160 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 149) o iniciativním návrhu poslanců inž. Dostálka, dra Mičury, Zocha, Petroviče, dra Tiso a druhů, aby vydán byl zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, případně recipovaných.
161 Vládní návrh zákona kterým se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z, a n. (i německy)
162 Návrh senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na změnu jednacího řádu senátu. (i německy)
163 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 109) o vládním návrhu zákona o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních.
164 Vládní návrh zákona o dani z cukru.
165 Vládní návrh zákona o zvýšení daně z lihu.
166 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925, s dodatky ze dne 3. července 1925 a 21. dubna 1926. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27)
167 Zpráva I. zahraničního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 121) o vládním návrhu zákona, kterým provádí se článek 1. úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským, č. 132/1924 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými.
168 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru, III. ústavně-právního výboru, IV. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 128) k vládnímu návrhu zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 a ve Vídni dne 30. listopadu 1923.
169 Vládní návrh zákona o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. února 1925.
170 Vládní návrh zákona kterým se prohlašuje živnost fotografická ve všech svých oborech za řemeslnou.
171 Vládní návrh zákona kterým se účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové prodlužuje a doplňuje ustanoveními o společnostech komanditních a okresních hospodářských záložnách.
172 Návrh senátorov K. Stodolu a spoločníkov na štátnu pomoc poštiženým živelnými pohromami v okresoch Bardijov, Giráltovce, Sabinov, Stropkov (Vyšný Svidník), Humenné, Michalovce, Svinné, Vranov, Medzilaborce, Trebišov a Sobrance.
173 Návrh senátorů J. Thoře, V. Sehnala, dra Brabce, J. Havleny, dra Reyla, dra Veselého a druhů na změnu zákona ze dne 15. října 1925, č, 227 Sb. z, a n
174 Vládní návrh zákona o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.
175 Vládní návrh zákona kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z, a n. z r. 1924 o dani z uhlí.
176 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 164) o vládním návrhu zákona o dani z cukru.
177 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 165) o vládním návrhu zákona o zvýšení daně z lihu.
178 Návrh senátora Fritschera a soudr. na bezodkladné poskytnutí pomoci obyvatelům v Modřicích a v sousedních obcích, kteří těžce byli poškozeni živelní pohromou následkem protržení hráze řeky Svratky (i německy)
179 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru ústavně-právního, III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 169) k vládnímu návrhu zákona o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. února 1925.
180 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 170) o návrhu poslanců J. V. Najmana, Fr. Horáka, K. Anděla a druhů na změnu ustanovení zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád, a živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n.
181 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 171) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.
182 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 139), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 11. dubna 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. května 1926, č. 77 Sb. z. a n.
183 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 166), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925, s dodatky ze dne 3. července 1925 a 21. dubna. 1926.
184 Návrh senátora A. Scholze a soudr. na podporu pro příslušníky obce Nemilan a sousedních obcí v okresu olomouckém, kteří byli povodní těžce poškozeni (i německy)
185 Návrh senátorů Zulegera, Tschapeka, Lipperta a soudr. stran živelní pohromy v okresu litoměřickém vůbec a obzvláště stran škod, jenž utrpěl rolník Gellert v Německých Mlékojedech, okres litoměřický. (i německy)
186 Návrh senátora Vojt. Čipery a společníků na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu, postiženému živelními pohromami, zejména krupobitím a povodněmi.
187 Návrh senátora A. Lipperta a soudr. na poskytnutí podpory obcím okresů Horšovského Týna, Hostouně, Ronšperku, Domažlic, Kdyně, Stoda, Dobřan, Plzně, Stříbra, Touškova, Plané, Tachova, Bezdružic, Manětína, Mariánských Lázní a Teplé, které živelními pohromami byly těžce postiženy.
188 Vládní návrh zákona jímž se pokuty, ukládané za přestupky živnostenského řádu, po příp. živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, přikazují pro účely živnostenských škol pokračovacích (škol učňovských).
189 jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
190 Vládní návrh zákona o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi.
191 Vládní návrh zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
192 Vládní návrh zákona kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1926 v částce Kč 20,000.000.- se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
193 Vládní návrh zákona o udelení štátneho občianstva československého niektorým osobám.
194 Návrh senátora Jáchyma Havleny a společníků stran poskytnutí pomoci malým zemědělcům ve Dvakačovicích v katastru obce Úřetice v okresu chrudimském poškozených povodní.
195 Návrh Senátora Jáchyma Havleny a soudruhů na změnu zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
196 Návrh senátora Průši a soudruhů na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a povodní na Libochovicku.
197 Návrh senátora Vojtěcha Čipery a společníků na vyšetření škody, způsobené povodní na řece Klabavce, poskytnutí náhrady po vyšetření škody a upravení toku řeky Klabavky.
198 Návrh senátora J. Havleny a společníků, aby vláda poskytla pomoc postiženým povodněmi v okresu pardubickém a přeloučském.
199 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 175) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924 o dani z uhlí.
200 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 174) k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.
201 Vládní návrh zákona jímž se zachovávají pro pensijní pojištěnce a pro členy báňských bratrských pokladen v platnosti některá ustanovení právních předpisů o nemocenském pojištění.
202 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru, II. sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 188) o návrhu poslanců Al. J. Beneše, A. Jiráčka a druhů na změnu § 151 živnostenského řádu (Nov. z roku 1907).
203 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 189) o návrhu posl. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky, inž. Junga a druhů, aby vydán byl zákon, jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
204 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 190) k vládnímu návrhu zákona o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi.
205 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 191) o vládním návrhu zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
206 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 192) o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1926 v částce Kč 20,000.000,- se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
207 Návrh senátora Hlávky a soudruhů na poskytnutí státní podpory povodní poškozeným v okresu královehradeckém
208 Vládní návrh zákona o odpisu daně pozemkové pro poškození naturálního výnosu živelními pohromami
209 Návrh senátora dr Kovalika a spoločníkov na štátnu podporu povodňami a živelnými pohromami postiženým obciam v župe Považskej, Nitrianskej, Bratislavskej, Zvolenskej, Podtatranskej a na bezodkladné prevedenie systematického zregulovania riek na Slovensku.
210 Návrh senátorů Pavelky, Valouška, dr Procházky a druhů na státní výpomoc povodní postiženým ve Věrovanech a okolí, pol. okres Přerov
211 Návrh senátorů Vojtěcha Dundra, Jáchyma Havleny, Gustava Habrmana, dra Soukupa a soudruhů na poskytnutí okamžité státní podpory všem rodinám, postiženým hroznou katastrofou na úpatí hory Mužský v osadě Dneboh v okresu mnichovohradišťském v neděli dne 27. června 1926.
212 Návrh senátorov Fr. Zimáka, Jána Pociska a súdruhov na poskytnutie štátnej podpory poškodeným povodňou na Slovensku
213 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrzích č. tisku 76, 88, 89, 112, 113, 116, 132, 133, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152 a 154 v záležitosti živelních pohrom.
214 Návrh senátorů Antonína Šolce, dr Antonína Kloudy a spol. na bezodkladné poskytnutí vydatné pomocí obyvatelům osady Dneboh (místní obec Mužský, okres Mnichovo Hradiště), kteří postižení byli hroznou katastrofou způsobenou sesouváním půdy a tím připraveni o veškerý majetek.
215 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednaná v Praze dne 26. srpna 1926.
216 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921.
217 Zákon o : Pojem slova "med"
218 Interpelace senátora R. Hüttera a soudruhů na ministra vnitra o vydání prováděcího nařízení k úmluvě, uzavřené s Maďarskem o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami.
219 Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra financí na interpelaci senátora J. Böhra a soudr. o tom, že hasičům bylo zabráněno překročení hranic za účelem poskytnutí pomoci při požárech (tisk č. 26/1). Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů, stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (tisk čís. 27). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora dra V. Medingera a soudruhů stran zaostalosti a absolutní nepostačitelnosti zaopatřovacích požitků vojenských pensistů, kteří jsou nuceni žíti v cizině (tisk č. 29/2). (vše i německy) - Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Stolberga a soudr. stran výměny rakouských předválečných dluhů (tisk č. 29/4). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora dra V. Medingera a soudr. stran nepřiznání vojenské hodnosti a úplného odepření pense stojící daleko pod existenčním minimem, bez řádného soudního řízení, bez slyšení svědků, jež obviněný vedl, bez konfrontace s denunciantem, při čemž povolané komise strnule se držely slovného znění zákona o přejímání vojenských gážistů č. 194/20 a vládního nařízení 514/20 (tisk č. 29/7). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů J. Prause, H. Tschapeka a soudruhů o novelisaci pojištění osob samostatně hospodařících (tisk č. 58/1). (vše i německy) - Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů R. Hüttera, J. Böhra, H. Hartla a soudruhů o zanedbávání vozového parku a přeplňování vlaků na trati místní dráhy Rumburk-Dolní Poustevna-Sebnitz (tisk č. 58/3). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran prodeje obrazů presidenta Masaryka s používáním nekalých prostředků (tisk č. 58/6). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran opětovných potíží pří výcviku německých porodních asistentek (tisk č. 58/7). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora dra Hellera, Jarolima a soudr. o zakročení u jisté firmy ohledně národností dělníků tam zaměstnaných (tisk č. 58/8). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora R. Hüttera a soudr. o propočítávání dovozného ve styku s místními drahami (tisk č. 64/1). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů H. Jokla, dr K. Hellera, Löwa a soudruhů stran poměrů u p. pl. 8 v Místku (tisk č. 64/2). (vše i německy) - Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů J. Thoře, J. Slámy, E. Trčky a soudruhů v záležitosti slevy po případě odpisu daní katastrofou postižených živnostníků v Truhlářské ulici v Praze (tisk č. 71).Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů H. Jokla, dra K. Hellera, Josefa Beutela a soudruhů stran případů ztrnutí šíje, které se vyskytly v různých posádkách (tisk č. 71/10). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Hampla, Šturce a soudruhů ve věci regulace řeky Jizery (tisk č. 84). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Otm. Hrejsy a společníků o předpisování daně z příjmu malozemědělcům, zvláště pak válečným poškozencům (tisk č. 84/2). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů Gustava Habrmana, Josefa Petříka a soudruhů v záležitosti porušení základních ustanovení a úkolu pozemkové reformy snahou přejíti samosprávné korporace: zemi, okresy, svazy okresů a obce k získání vlastnictví k velkostatkářským lesům (tisk č. 84/7). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora V. Čipery a soudruhů o organisaci a působnosti t. zv. lesních družstev, jimiž vlastní účel pozemkové reformy má býti oslaben a porušen (tisk č. 84/8). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Brunara a soudruhů o potlačování volného projevu mínění (tisk č. 99/2). (vše i německy) - Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Löwa, dra Hellera a soudruhů stran opětného propouštění německých železničních zřízenců v ryze německém území (tisk č. 99/4). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. R. Reichstädterové a soudruhů v záležitosti bezodkladného vydání prováděcích nařízení k §u 11 (4) zákona ze dne 13. července 1922, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských ve přičíně zřízení povinných všeobecných škol pokračovacích pro mládež ve věku od 14 do 16 let, pokud se nevzdělává na pokračovacích školách živnostenských, kupeckých, na lidových školách hospodářských nebo na jiných školách vyšších a odborných (tisk č. 156/1). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran školských poměrů v Drahomyšli u Žatce (tisk č. 71/8). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Hellera, Löwa a soudr. stran zákazu schůzí (tisk č. 64). Odpověď ministerského předsedy na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudr. stran doplnění zákona o okresních zastupitelstvech (tisk č. 26/5). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Fahrnera, Luksche a soudr. stran rozpuštění veřejné schůze v Moravské Ostravě (tisk č. 58/5) (vše i německy)
220 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926.
221 Interpellácia senátora dr Törkölya a spoločníkov ministrovi školstva a národnej osvety o neodôvodnenom biľagovaní žiakov VIII. triedy reálneho gymnázia v Rim. Sobote. Interpellácia senátora dr Törkölyho a spoločníkov ministrovi školstva a národnej osvety o neudržiteľnom stave vyučovania náboženstva (i polsky)