Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 2.

Vládný návrh

Zákon

zo dňa

o pôsobnosti ministerstva veřejných prác vo veciach veřejných hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Národné shromážděnie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Pôsobnosť, ktorú podľa zák. Čl. I/1890 vo veciach verejných hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi mal býv. uh. minister obchodu, prechádza na ministerstvo veřejných prác, pokiaľ nebola naň už prenesená zákonom zo dňa 12. augusta 1921, č. 302 Sb. z. a n., ktorým boly pozměněné niektoré ustanovenia zák. čl. I/1890, a pokiaľ pósobnosť tá v obore obidvoch uvedených zákonov nebola zrušená zákonom zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných úradov v Československej republike a zákonom zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb. z. a n. o prechodnej úpravě finančného hospodárstva obcí, s tou změnou, že vo sporných otázkách podľa §u 33, odst. 2. rozhoduje ministerstvo verejných prác v dohodě s ministerstvom železníc.

§ 2.

Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 24. marca 1920, č. 229 Sb. z. a n. o prezatýmnej úpravě příslušnosti vo veciach veřejných hradských a mýt na Slovensku pozbývá platnosti.

Zákon tento nabývá účinnosti dňom vyhlásenia; prevedie ho minister veřejných prác v dohodě s ministrom priemyslu, obchodu a živností a ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska.

Dôvodová zpráva.

Převedením zákonného Čl. I. z r. 1890 o veřejných hradských a mýtach, ktorý v dôsledku článku 2. zákona zo dňa 28. októbra 1918, č. 11 Sb. z. a n., je platný dosiaľ na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, bol dľa §u 163 citovaného zákonného článku pověřený bývalý uhorský minister obchodu v dohodě s ministranu vnútra, financií, pravosúdia a orby.

Pokiaľ ide o územie Slovenska, boly nariadením ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 24. marca 1920, č. 229 Sb. z. a n., všetky věci, týkajúce sa veřejných hradských a mýt, ktoré dľa zák. Čl. I. z r. 1890 alebo dodatkom k nemu patřily do posobností býv. uherského ministra obchodu, přenesené až do ďalšej zákonnej úpravy do oboru posobnosti ministra veřejných prác.

Na zákonnom podklade, a to pokiaľ ide o Slovensko i o Podkarpatsku Rus, spočívá přesun kompetencie vo veciach veřejných hradských a mýt len v příčině prevádzania §ov 22, 23, 28 žák. Čl. I. z r. 1890, lebo zákon zo dna 12. augusta 1921, č. 302 Sb. z. a n., ktorým boly tieto paragrafy změněné, je platný tiež pře Podkarpatsku Rus. Pokiaľ ide o územie Slovenska, na ktorom bol vládnym nariadením zo dna 26. októbra 1922, č. 310 Sb. z. a n., s prezatýmnym obmedzením dľa §u 3 tohoto nariadenia uvedený od 1. januára 1923 v účinnosť zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o sriadení župných a okresných úradov, boly týmto zákonom ustanovenia žák. Čl. I/1890 a zákona č. 302/1921 Sb. z. a n., jednajúce o vypracovaní a schvaľovaní župného rozpočtu na hradské, o účetných závěrkách, o dozore nad finančným hospodařením žúp dotyčné hradských atdľ., změněné, pokiaľ tomuto zákonu odporujú, a kompetencia ministerstva veřejných prác přešla v tomto ohľade na ministerstvo vnútra. Na tomto přesune kompetencie navrhovaný zákon nebude ovšem, ako zisťuje jeho § l, ničoho meniť. Nedotknutá zostane tiež pósobnosť, ktorá vo veciach obecného rozpočtu cestovného, verejnej obecnej práce (§§ 48-61 žák. Čl. I/1890), přenesená bola do okruhu posobnosti ministerstva vnútra zákonom č. 329/1921 Sb. z. a n. o prechodnej úpravě fínančného hospodárstva obcí.

Vládne nariadenie zo dna 20. augusta 1920, č. 537 Sb. z. a n., ktorým bol drieve upravený spósob vyberania poplatkov dlažebných a mýtných vo smysle zák. Čl. I/1890 na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, a jehož převedením pověřený bol na prvom mieste minister veřejných prác, vychádzalo zjavne z mylného předpokladu, že prevádzanie zák. Čl. I/1890 přešlo už i na Podkarpatskej Rusi na ministerstvo veřejných prác.

Z vývodov výš uvedených vidieť, že kompetencia býv. uh. ministra obchodu vo veciach verejných hradských a mýt nebolo dosiaľ základným, každú pochybnosť vylučujúcim spôsobom prenesená na ministerstvo verejných prác. Je preto v záujme poriadku nutné, aby presun kompetencie bol teraz konečne prevedený, a to vzhľadom na ustanovenie §u 85 ústavnej listiny zákonom.

Vláda prejavuje prianie, aby tento návrh zákona bol v obidvoch snemovniach Národného shromaždenia prikázaný výboru ústavno-právnemu k podaniu zprávy.

V Prahe, dna 15. decembra 1925.

Předseda vlády:
Švehla v. r.

Minister verejných prác:
P. Mlčoch v. r