Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 8.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu (tisk 9) zákona o výši daně z cukru (tisk 12).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 3. schůzi dne 18. prosince 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne .............

o výši daně z cukru.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Ustanovení obsažená v § l čl. 1. zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 260 Sb. z. a n., o výši daně z cukru, změněného zákonem ze dne 19. prosince 1924, č. 293 Sb. z. a n., se zrušují a na místě jich nastupují tato:

Předmět a výměra spotřební dávky z cukru.

§ 1.

Všeliký cukr, který se dobude ze surovin nebo ze zbytků dřívější cukerní výroby, podroben jest spotřební dani podle těchto ustanovení:

1. Řepový cukr a všechen cukr stejného druhu (třtinový cukr) v každém stavu čistoty, vyjímaje jedině syrub, nezpůsobilý k lidskému požívání, za 100 kg čisté váhy 38 Kč.

K této dani vybírati se bude, prozatím do konce roku 1926, daňová přirážka ve výši 16 Kč za 100 kg čisté váhy.

2. Cukr jiného druhu podroben jest spotřební dani 12 Kč za 100 kg čisté váhy.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1926 a provedením jeho pověřuje se ministr financí.

 

Malypetr v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm.tajemník.

Bohumír Bradáč v. r.
zapisovatel