Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 9.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění

k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu

obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě

dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní

úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n.


Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně projevuje souhlas s prozatímní obchodní úmluvou (modus vivendi) a souhlasí s obchodní úmluvou mezi republikou Československou a Španělskem, sjednanou v Madridě dne 29. července 1925.

Prozatímní obchodní úmluva

(modus vivendi)

mezi Španělskem a republikou Československou.

(Překlad)

Státní ministerstvo.

L. M.

5 - OBCHOD. Č. 34.

V Madridu, dne 16. července 1925.

 

Velevážený pane,

odvolávaje se na notu Vaší Excelence č. 1549, ze dne 20. června t. r., kladu si za čest Vám sděliti, že vláda Jeho Veličenstva pokládá za vhodné, aby, dokud nedojde k uzavření obchodní úmluvy mezi Španělskem a Československem a dokud tato nebude moci býti uvedena v platnost, byl sjednán "modus vivendi" dle těchto ustanovení:

1. Mezi územími Španělska a republiky Československé bude úplná a vzájemná svoboda obchodu.

Ve všem, co se týče obchodu a živností, ať jde o osoby či o zboží, obě smluvní strany si vzájemně zaručují zacházení dle zásady nejvyšších výhod.

2. Plodiny a výrobky pocházející a přicházející z území španělských, vyjmenované v seznamu A, přiloženém k tomuto modu vivendi, nebudou při dovozu do území republiky československé podrobeny clům vyšším než těm, která jsou stanovena v citovaném seznamu, a budou požívati celních slev nebo jiných výhod, které republika Československá poskytla nebo by později poskytla podobným produktům jiných zemí.

3. Ostatní produkty španělské budou na území republiky Československé požívati zacházení dle zásady nejvyšších výhod jak co do cel dovozních, tak i co do vnitřních dávek nebo jakýchkoliv jiných obdobných výhod, jež byly nebo budou poskytnuty republikou Československou některé třetí zemi.

4. Plodiny a výrobky pocházející a přicházející z republiky československé, vyjmenované v seznamu B, připojeném rovněž k tomuto modu vivendi, nebudou při dovozu do Španělska vyclívány dle vyšších celních sazeb, než jaké jsou v řečeném seznamu stanoveny.

5. Ostatní produkty pocházející a přicházející z republiky Československé, budou při dovozu do Španělska podrobeny celním sazbám II. sloupce španělského celního tarifu v ten čas platného.

6. Plodiny a výrobky, pocházející a přicházející z Československa, nebudou při dovozu do Španělska podrobeny žádné přirážce nebo zvýšení a žádnému koeficientu nyní platnému anebo který by byl později zaveden a jehož vybírání by se rovnalo zvýšení celních sazeb.

7. Obě smluvní strany si zaručují zacházení dle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o obchodní cestující a jejich vzorky, cla nebo dávky vývozní, režim svobodných přístavů, ukládání ve skladištích, transit, celní formality, zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu, místní a přístavní dávky, ať se tato cla anebo dávky vybírají na účet státu, provincií, obcí nebo kteréhokoliv veřejného úřadu.

8. Každá ze smluvních stran může požadovati, aby plodiny a výrobky druhé strany byly doprovázeny při dovozu osvědčením původu.

Toto osvědčení původu bude vydáváno buď obchodní komorou příslušnou pro odesilatele, anebo kterýmkoli jiným úřadem nebo hospodářským i orgánem, který bude uznán zemí určení. Každá strana bude moci mimo to požadovati, aby osvědčení bylo legalisováno diplomatickým nebo konsulárním zástupcem země určení.

Poštovní balíčky budou osvobozeny od osvědčení původu.

9. Dokud trvá v Československé republice povolovací režim, omezený na určitý počet druhů zboží, československá vláda udělí potřebná dovozní povolení pro příslušné španělské výrobky do výše těchto kontingentů:

ex 4 b

paprika..............................................................

10.000

q

10

vinné bobule, hrozny sušené..............................

10.000

q

35 a) a ex 35 a)

čerstvé hrozny od 1. srpna do konce února

10.000

q

ex 41

cibule od 1. září do do 30. dubna......................

10.000

q

108 ex a)

vinné destiláty...................................................

2.000

hl

108 ex b) a ex d)

likéry a punčové tresti s přísadou cukru a jiné přírodní ovocné lihoviny...................................

1.000

hl

ex 109 a), b) a 110

vína...................................................................

120.000

hl

ex 131 č) a d)

konservy ovocné, luštěninové a zeleninové

5.000

q

148 b)

barevné hlíny mleté, plavené, pálené atd.

10.000

q

ex 592

sůl......................................................................

8.000

q

Roční kontingenty předcházejícího seznamu budou rozvrženy na čtyři čtvrtletní díly, při čemž se rozumí, že, nedosáhne-li dovoz v jednom čtvrtletí čtvrtiny ročního kontingentu, připočte se rozdíl ke kontingentu čtvrtletí následujícího.

Rozumí se, že ze zboží, uvedeného v seznamu A, není podrobeno režimu kontingentnímu při dovozu do republiky Československé zboží jiné než shora vypočtené.

Vláda československá se zavazuje, že přes jakékoli opačné ustanovení, jež nyní platí nebo by později bylo zavedeno, připustí bez jakéhokoli omezení co do množství dovoz všeho ostatního zboží, uvedeného v seznamu A, s výjimkou stanovenou v bodu 12.

V republice Československé nebude zachováno žádné omezení nebo zákaz dovozu jakýchkoli plodin nebo výrobků pocházejících a přicházejících ze Španělska, který by se stejně nevztahoval na podobné plodiny nebo výrobky pocházející a přicházející z kterékoli jiné země.

10. Ustanovení bodů 2., 3. a 4. nevztahují se na výhody, jež některá ze smluvních stran poskytla nebo by poskytla výjimečně státům sousedním k usnadnění pohraničního styku v pásmu nepřesahujícím průměrně 15 km po každé straně hranice, pokud se tento styk omezí výlučně na potřeby obyvatelstva dotyčného pásma.

11. Cla československého tarifu jsou stanovena v korunách československých. Jestliže by nastal v kursu československé koruny ve srovnání se středním kursem za rok 1923 oproti severoamerickému dolaru nebo libře šterlinků, nebo oproti střednímu kursu těchto obou měn, vzestup nebo pokles nejméně o 10 %, vyplývající z kursovního poměru za celý jeden měsíc, může vláda československá zavésti valutní koeficient - vždy za předpokladu, že bude všeobecné povahy pro dovoz ze všech zemí - tak, aby zajistila všeobecným i smluvním clům hodnotu, kterou by měla se zřetelem na střední kurs řečených měn za rok 1923.

Aby byla stále udržena tato rovnocennost hodnoty cel, bude vláda československá případně upravovati koeficient ve lhůtách nejdéle měsíčních.

Při zjišťování měnových kursů bude vláda československá bráti za základ záznamy na burse v Praze nebo v New Yorku nebo v Londýně.

12. Pokud jde o zákazy nebo omezení dovozu, rozumí se, že zacházení dle zásady nejvyšších výhod nelze se dovolávati s ohledem na omezení nebo zákazy vydané v případech níže uvedených, pokud se vztahují na všechny země anebo na země ve stejných poměrech:

1. z důvodů veřejné bezpečnosti;

2. pro státní monopoly již trvající nebo které by byly v budoucnosti zavedeny;

3. z důvodů zdravotní policie a na ochranu zvířat a užitkových rostlin proti nemocem, hmyzu a škodlivým příživníkům a především v zájmu veřejnéno zdravotnictví a v souhlasu s mezinárodními zásadami v tomto ohledu přijatými.

13. Tento "modus vivendi", jehož uvedení v platnost bude později stanoveno oběma vládami výměnou not, zůstane v účinnosti, dokud nevstoupí v platnost obchodní úmluva mezi oběma zeměmi, anebo až do uplynutí tří měsíců po jeho výpovědi kteroukoli z obou stran.

Souhlasila-li by československá vláda s předcházejícími klausulemi jakož i se seznamy, o nichž se v těchto klausulích činí zmínky, má vláda Jeho Veličenstva za to, že tento "modus vivendi" by byl sjednaný výměnou této noty s analogickou notou, kterou Vaše Excelence mi laskavě zašle.

Používám, pane ministře, této příležitosti, abych Vám opětoval ujištění své nejhlubší úcty.

 

MARKÝZ DE ESTELLA v. r

 

Velevážený pan

Miloš Kobr,

mimořádný vyslanec a splnomocněný ministr republiky Československé.

Seznam A,

Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území španělského při dovozu

do území československého.

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

ex 8 Šafrán.............................................................................. 700
  9 Fíky:

b) sušené:

1. v krabicích atd...............................................................

2. ve věncích....................................................................

 

200

120

  10 Vinné bobule a hrozny sušené......................................... 240
ex 11 Citrony............................................................................ 30
  12 a) Pomeranče....................................................................... 60
  12 b) Mandarinky...................................................................... 90
ex 14 Datle................................................................................ 270
ex 14 Banány............................................................................. 66
  16 Mandle:

a) suché, vyloupané neb nevyloupané.............................

b) nezralé ve skořápce......................................................

 

200

112.50

ex 17 Olivy................................................................................. 28
35 a) Vinné hrozny čerstvé, od 1. března do 31. července.......

Vinné hrozny čerstvé, od 1. srpna do konce února..........

240

300

ex 35 a) Vinné hrozny z Almerie v sudech s korkovou krupicí

v měsících listopadu až do konce února, doprovázené

osvědčením původu.........................................................

 

200

  36 a) Lískové oříšky, neloupané............................................... 90
  104 a) Olivový olej v sudech, měchách a měchýřích................. 36
ex 106 b) Olivový olej: v lahvích...................................................

v plechovkách..................................................................

54

81

Ad s. č. 104 a) a ex 106 b): doprovázené vysvědčením

o čistotě, vydaným příslušnými úřady španělskými.

108 Lihové tekutiny pálené:

ex a) vinné destiláty: v lahvích........................................

. v sudech.........................................................................

ex b) likéry, punšové tresti s přísadou cukru neb jiných látek...................................................................................

ex d) přírodní ovocné lihoviny pálené............................

 

3.000

3.000


2.200

1.640

ex 109 a) Vína v sudech nebo v demijonech:

1. o více než 13 stupních alkoholu, včetně Malaga,

Jerez, Priorato dulce, Malvasia, Muškát a Tarragona

(s výjimkou vín koncentrovaných)...................................

 

 

210

 

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

    2. vína z krajů: Kastilie, Rioja, Aragón, Ampurdan, Panadés, Valencia, Murcia, Baleáry, Andalusie, Galicie a Kanárské Ostrovy bez ohledu na alkoholickou stupňovitost......................................................................  


210

ex 109 b) Vína v lahvích:

Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasia, Muškát a Tarragona, vina z krajů: Kastilie, Rioja, Aragón, Ampurdan, Panadés, Valencie, Murcie, Baleáry, Andalusie, Galicie a Kanárské Ostrovy...........................

 

 


487.50

  110 Vína šumivá španělská, mající právo na zvláštní značení, jehož výhradnost je přiznána výrobcům podle španělského zákonodárství..............................................

Poznámky ad 109 a 110:

1. Těchto cel bude se používati na zmíněná vína při dovozu do Československa s podmínkou, že zásilky budou provázeny osvědčením původu, vydaným úřady španělskými, jichž seznam bude stanoven vzájemnou dohodou.

2. československé úřady uznají vysvědčení o rozboru vydaná v řádné a předepsané formě oficielními španělskými úřady podle dohody mezi oběma vládami. Československé úřady budou míti právo přezkoumati rozbor dovážených vín.

 

1.200

ex 131 a) konservy z rajských jablek.........................................

ex b) ryby v oleji..............................................................

ex b) sardinky v čistém oleji olivovém............................

c) ovocné konservy..........................................................

ex d) konservy zeleninové...............................................

320

450

360

560

600

  143 Kyz železný (pyrit).......................................................... beze cla
  144 Rudy výslovně nejmenované, též upravené..................... beze cla
  148 Barevné hlinky:

a) přírodní........................................................................

b) pálené, mleté, plavené atd............................................beze cla

30

  366 Korkové zátky, podešve a podobné zboží, též spojené s obyčejnými hmotami:

a) korkové zátky.............................................................

b) podešve a ostatní zboží, též spojené s obyčejnými hmotami, s výjimkou výrobků, jichž součástky jsou chemického složení..........................................................

 


300

 

180

  Poznámka: Korek patřící do čísel 363, 364 a 365 sazebníku československého bude požívati nejvyšších výhod a v žádném případě nebude platiti vyšší cla než 28, 56 a 119 Kč.  

 

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

488 Obecné kovy, surové, staré ve zlomcích nebo v odpadcích:

a) olovo, též slitiny atd.....................................................

b) cín atd...........................................................................

c) zinek atd........................................................................

d) měď (též čištěná) atd....................................................

e) nikl...............................................................................

f) hliník, hořčík atd...........................................................

g) obecné kovy výslovně nejmenované...........................

h) slitiny z obecných kovů výslovně nejmenované.........

 

14,40

beze cla

24

beze cla

beze cla

beze cla

beze cla

beze cla

ex 592 Kuchyňská sůl čistá (kamenná i mořská)........................ 14
  647 Knihy a tiskopisy atd........................................................ beze cla