Seznam B.

Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území československého při dovozu na poloostrov a na ostrovy Baleárské.

Čísla španělského celního tarifu

Pojmenování zboží

Zlaté pesety

  64 Sklo, křišťálové a polokřišťálové, barevné, broušené atd. Tara 100 kg

100

ex 73 Skleněné perličky, zboží z nich a skleněné třásně pro ozdobu lustrů................................................................... netto 1 kg

0.80

  86 Tepelná zařízení, krby, umývadla, klosety atd................. netto 100 kg

30

Ad 86 Pozn. ad 86.

Vany, umývadla, klosety a ostatní předměty, sloužící k zařízení bytu, budou vyclívány dle čisté váhy.

 
  92 Bílý porculán pro stolní soubory atd................................ Tara 100 kg

57

  93 Porculán barevný nebo s okrajem, ozdobami atd............. Tara 100 kg

67

  98 Železniční pražce.............................................................. btto 100 kg

1.04

  191 Hnací řemeny kožené pro transmise atd........................... netto 1 kg

3.20

  259 Ocel tungstenová, vanadiová atd...................................... netto 100 kg

120

  288 Předměty lité z oceli a z kujného železa atd. od 1 do 25 kg včetně.......................................................................... netto 100 kg

30

ex 354 Sporáky, kamna (potagers) a plynové samovařiče ze smaltovaného plechu nebo s ozdobami z jiných látek..... netto 100 kg

78

  377 Kuchyňské náčiní a domácí nářadí leštěné atd................. netto 100 kg

150

  466 Cínové listy k výrobě šešulek na lahve atd....................... netto 100 kg

85

  467 Cínové předměty potištěné atd. a šešulky na lahve a jiné nádoby.............................................................................. netto l00 kg

115

  510 Parní turbiny nad 10.000 kg.............................................. btto 100 kg

32

  537 Stroje na obrábění kovů od 4001 kg do 10.000 kg........... btto 100 kg

45

ex 567 Rozmetadla hnojiv............................................................ btto 100 kg

40

  577 Mlýnské stroje atd............................................................. btto 100 kg

68

 

Čísla španělského celního tarifu

Pojmenování zboží

Zlaté pesety

  586 Pumpy (čerpadla) od 500 do 5.000 kg............................ btto 100 kg

64

  591 Stroje jinde nejmenované od 50 do 500 kg..................... btto 100 kg

80

  592 Tytéž stroje od 500 do 1.500 kg.................................... btto 100 kg

70

  593 Tytéž stroje nad 1.500 kg............................................... btto 100 kg

50

ex 593 Stroje pro ledárny a chladírny nad 1.500 kg.................... btto 100 kg

48

  593 ter Stroje k drcení nerostů................................................... btto 100 kg

12

  Poznámka: V této položce jsou zahrnuty drtiče nerostů,

uhlí, vápna, cementu, kamene a hlíny.

 
  919 Kyselina mravenčí........................................................... btto 100 kg

54

ex 1471 Knoflíky z rohu, kosti, slonové kosti, perleti, z umělého

rohu, porculánu nebo skla...............................................

netto 1 kg

6.50

ex 1471 Knoflíky kamenáčové..................................................... netto 1 kg

6

  1476 Kartáče žíněné neb štětinové, neupravené atd................. netto 1 kg

3

  1477 Kartáče žíněné neb štětinové s držadlem nebo upravené atd...................................................................... netto 1 kg

7

  1529 Dřevěné nebo kartónové hračky...................................... netto 1 kg

5

  1539 Kancelářské (psací) potřeby v jiných položkách nejmenované atd............................................................... netto 1 kg

4

 

Prozatímní obchodní úmluva

mezi republikou Československou a Španělskem.

č. 1771/25.

2 přílohy.

V Madridu dne 16. července 1925.

Velevážený pane,

mám čest potvrditi příjem Vaší noty č. 34 ze 16. července 1925, kterou jste mně zaslal jako odpověď na mou notu č. 1549 z 20. června t. r. a oznámiti Vaší Excelenci, že vláda československá souhlasí s tím, aby - dokud mezi Československem a Španělskem nedojde k uzavření obchodní úmluvy a tato nevstoupí v platnost - byl sjednán "modus vivendi" dle těchto ustanovení:

1. Mezi územími Španělska a republiky Československé bude úplná a vzájemná svoboda obchodu.Ve všem, co se týče obchodu a živností, ať jde o osoby či o zboží, obě smluvní strany si vzájemně zaručují zacházení dle zásady nejvyšších výhod.

2. Plodiny a výrobky pocházející a přicházející z území španělských, vyjmenované v seznamu A, přiloženém k tomuto modu vivendi, nebudou při dovozu do území republiky československé podrobeny clům vyšším než těm, která jsou stanovena v citovaném seznamu, a budou požívati celních slev nebo jiných výhod, které republika československá poskytla nebo by později poskytla podobným produktům jiných zemí.

3. Ostatní produkty španělské budou na území republiky Československé požívati zacházení dle zásady nejvyšších výhod jak co do cel dovozních, tak i co do vnitřních dávek nebo jakýchkoliv jiných obdobných výhod, jež byly nebo budou poskytnuty republikou československou některé třetí zemi.

4. Plodiny a výrobky pocházející a přicházející z republiky Československé, vyjmenované v seznamu B, připojeném rovněž k tomuto modu vivendi, nebudou při dovozu do Španělska vyclívány dle vyšších celních sazeb než jaké jsou v řečeném seznamu stanoveny.

5. Ostatní produkty pocházející a přicházející z republiky Československé, budou při dovozu do Španělska podrobeny celním sazbám II. sloupce španělského celního tarifu v ten čas platného.

6. Plodiny a výrobky, pocházející a přicházející z Československa, nebudou při dovozu do Španělska podrobeny žádné přirážce nebo zvýšení a žádnému koeficientu nyní platnému anebo který by byl později zaveden a jehož vybírání by se rovnalo zvýšení celních sazeb.

7. Obě smluvní strany si zaručují zacházení dle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o obchodní cestující a jejich vzorky, cla nebo dávky vývozní, režim svobodných přístavů, ukládání ve skladištích, transit, celní formality, zákazy nebo omezení dovozu nebo vývozu, místní a přístavní dávky, ať se tato cla anebo dávky vybírají na účet státu, provincií, obcí nebo kteréhokoliv veřejného úřadu

8. Každá ze smluvních stran může požadovati, aby plodiny a výrobky druhé strany byly doprovázeny při dovozu osvědčením původu.

Toto osvědčení původu bude vydáváno buď obchodní komorou příslušnou pro odesilatele, anebo kterýmkoli jiným úřadem nebo hospodářským orgánem, který bude uznán zemí určení. Každá strana bude moci mimo to požadovati, aby osvědčení bylo legalisováno diplomatickým nebo konsulárním zástupcem země určení.

Poštovní balíčky budou osvobozeny od osvědčení původu.

9. Dokud trvá v československé republice povolovací režim, omezený na určitý počet druhů zboží, československá vláda udělí potřebná dovozní povolení pro příslušné španělské výrobky do výše těchto kontingentů:

ex 4 b

paprika...............................................................

10.000

q

10

vinné bobule, hrozny sušené..............................

10.000

q

35 a) a ex 35 a)

čerstvé hrozny od 1. srpna do konce února.......

10.000

q

ex 41

cibule od 1. září do do 30. dubna....................

10.000

q

108 ex a)

vinné destiláty...................................................

2.000

hl

108 ex b) a ex d)

likéry a punčové tresti s přísadou cukru a jiné přírodní ovocné lihoviny...................................

1.000

hl

ex 109 a), b) a 110

vína...................................................................

120.000

hl

ex 131 č) a d)

konservy ovocné, luštěninové a zeleninové......

5.000

q

148 b)

barevné hlíny mleté, plavené, pálené atd.......

10.000

q

ex 592

sůl......................................................................

8.000

q

Roční kontingenty předcházejícího seznamu budou rozvrženy na čtyři čtvrtletní díly, při čemž se rozumí, že, nedosáhne-li dovoz v jednom čtvrtletí čtvrtiny ročního kontingentu, připočte se rozdíl ke kontingentu čtvrtletí následujícího.

Rozumí se, že ze zboží, uvedeného v seznamu A, není podrobeno režimu kontingentnímu při dovozu do republiky československé zboží jiné než shora vypočtené.

Vláda československá se zavazuje, že přes jakékoli opačné ustanovení, jež nyní platí nebo by později bylo zavedeno, připustí bez jakéhokoli omezení co do množství dovoz všeho ostatního zboží, uvedeného v seznamu A, s výjimkou stanovenou v bodu 12.

V republice Československé nebude zachováno žádné omezení nebo zákaz dovozu jakýchkoli plodin nebo výrobků pocházejících a přicházejících ze Španělska, který by se stejně nevztahoval na podobné plodiny nebo výrobky pocházející a přicházející z kterékoli jiné země.

10. Ustanovení bodů 2., 3. a 4. nevztahují se na výhody, jež některá ze smluvních stran poskytla nebo by poskytla výjimečně státům sousedním k usnadnění pohraničního styku v pásmu nepřesahujícím průměrně 15 km po každé straně hranice, pokud se tento styk omezí výlučně na potřeby obyvatelstva dotyčného pásma.

11. Cla československého tarifu jsou stanovena v korunách československých. Jestliže by nastal v kursu československé koruny ve srovnání se středním kursem za rok 1923 oproti severoamerickému dolaru nebo libře šterlinků, nebo oproti střednímu kursu těchto obou měn, vzestup nebo pokles nejméně o 10 %, vyplývající z kursovního poměru za celý jeden měsíc, může vláda československá zavésti valutní koeficient - vždy za předpokladu, že bude všeobecné povahy pro dovoz ze všech zemí - tak, aby zajistila všeobecným i smluvním clům hodnotu, kterou by měla se zřetelem na střední kurs řečených měn za rok 1923.

Aby byla stále udržena tato rovnocennost hodnoty cel, bude vláda československá případně upravovati koeficient ve lhůtách nejdéle měsíčních.

Při zjišťování měnových kursů bude vláda československá bráti za základ záznamy na burse v Praze nebo v New Yorku nebo v Londýně.

12. Pokud jde o zákazy nebo omezení dovozu, rozumí se, že zacházení dle zásady nejvyšších výhod nelze se dovolávati s ohledem na omezení nebo zákazy vydané v případech níže uvedených, pokud se vztahují na všechny země anebo na země ve stejných poměrech:

1. z důvodů veřejné bezpečnosti;

2. pro státní monopoly již trvající nebo které by byly v budoucnosti zavedeny;

3. z důvodů zdravotní policie a na ochranu zvířat a užitkových rostlin proti nemocem, hmyzu a škodlivým příživníkům a především v zájmu veřejného zdravotnictví a v souhlasu s mezinárodními zásadami v tomto ohledu přijatými.

13. Tento "modus vivendi", jehož uvedení v platnost bude později stanoveno oběma vládami výměnou not, zůstane v účinnosti, dokud nevstoupí v platnost obchodní úmluva mezi oběma zeměmi, anebo až do uplynutí tří měsíců po jeho výpovědi kteroukoli z obou stran.

Používám této příležitosti, abych Vaší Excelenci opětoval ujištění své nejhlubší úcty.

 

M. KOBR v. r.

Jeho Excelence

pan Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,

markýz de Estella,

president vojenského direktoria

v Madridu.

 

Seznam A.

Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území španělského při dovozu

do území československého.

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

ex 8 Šafrán.............................................................................. 700
  9 Fíky:

b) sušené:

1. v krabicích atd...............................................................

2. ve věncích....................................................................

 

 

200

120

  10 Vinné bobule a hrozny sušené......................................... 240
ex 11 Citrony............................................................................ 30
  12 a) Pomeranče....................................................................... 60
  12 b) Mandarinky...................................................................... 90
ex 14 Datle................................................................................ 270
ex 14 Banány............................................................................. 66
  16 Mandle:

a) suché, vyloupané neb nevyloupané.............................

b) nezralé ve skořápce......................................................

 

200

112.50

ex 17 Olivy................................................................................. 28
35 a) Vinné hrozny čerstvé, od 1. března do 31. července.......

Vinné hrozny čerstvé, od 1. srpna do konce února..........

240

300

ex 35 a) Vinné hrozny z Almerie v sudech s korkovou krupicí

v měsících listopadu až do konce února, doprovázené

osvědčením původu.........................................................

 

 

200

  36 a) Lískové oříšky, neloupané............................................... 90
  104 a) Olivový olej v sudech, měchách a měchýřích................. 36
ex 106 b) Olivový olej: v lahvích...................................................

v plechovkách..................................................................

54

81

Ad s. č. 104 a) a ex 106 b): doprovázené vysvědčením

o čistotě, vydaným příslušnými úřady španělskými.

108 Lihové tekutiny pálené:

ex a) vinné destiláty: v lahvích........................................

v sudech.........................................................................

ex b) likéry, punšové tresti s přísadou cukru neb jiných látek...................................................................................

ex d) přírodní ovocné lihoviny pálené............................

 

3.000

3.000


2.200

1.640

ex 109 a) Vína v sudech nebo v demijonech:

1. o více než 13 stupních alkoholu, včetně Malaga,

Jerez, Priorato dulce, Malvasia, Muškát a Tarragona

(s výjimkou vín koncentrovaných)...................................

 

 

 

210