Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 10.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění

ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s ujednáním o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy, sjednaným výměnou not ze dne 30. září 1925.

Důvodová zpráva.

V r. 1921 podalo švýcarské spolkové národohospodářské departement prostřednictvím československého vyslanectví v Bernu návrh, aby tříměsíční výpovědní lhůta československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy byla změněna na jednoměsíční, švýcarské spolkové národohospodářské departement vrátilo se nyní k svému zmíněnému návrhu odůvodňujíc jej tím, že s výjimkou nových obchodních smluv se Španělskem a Itálií uzavřených v roce 1922 a 1928 všechny prozatímní obchodní smlouvy švýcarské vykazují jednoměsíční lhůtu výpovědní.

Po dohodě se všemi ministerstvy poukázalo ministerstvo zahraničních věcí československé vyslanectví v Bernu, aby sdělilo švýcarské vládě, že československá vláda její návrh přijímá.

Změnu tuto provedla švýcarská vláda dnem 15. října 1925 se žádostí, aby nabyla nová výpovědní lhůta u nás působnost rovněž tímto dnem, což se stalo prozatímně vládní vyhláškou č. 197/25 Sb. z. a n.

Po stránce formální vláda projevuje přání, aby tato předloha byla projednána současně poslaneckou sněmovnou a výborem zahraničním a výborem živnostenským a senátem a v něm výborem zahraničním a výborem národohospodářským.

Texty vyměněných not se předkládají ve znění francouzském a v českém překladě.

 

V Praze dne 15. prosince 1925.

Předseda vlády:
Švehla,
v. r.

 

(Překlad.)

Vyslanectví ČSR v Bernu.

č. j. 727/25 res.

Odvolávajíc se na rozhovory, jež mělo v posledních dnech se Spolkovým národohospodářským departementem, dovoluje si československé vyslanectví sděliti, že československá vláda přijímá návrh švýcarské vlády, aby výpovědní lhůta obchodní smlouvy platné nyní mezi oběma zeměmi byla zkrácena ze tří měsíců na jeden měsíc.

Československé vyslanectví používá této příležitosti, aby znovu ubezpečilo Spolkové národohospodářské departement svojí hlubokou úctou.

V Bernu, dne 30. září 1925.

Spolkovému národohospodářskému

departementu

v Bernu.

 

(Překlad.)

Spolkové národohospodářské departement.

Sb. 8. Tsl.-2.

Spolkové národohospodářské departement dovoluje si potvrditi příjem noty československého vyslanectví ze dne 30. září 1925, týkající se výpovědní lhůty obchodní smlouvy platné nyní mezi oběma zeměmi. Bere na vědomí, že tato výpovědní lhůta byla stanovena dle obapolné dohody na jeden měsíc.

Spolkové národohospodářské departement používá této příležitosti, aby znovu ubezpečilo československé vyslanectví svojí hlubokou úctou.

V Bernu, dne 30. září 1925.

L. S.

Československému vyslanectví

v Bernu.

Légation de la République

Tchécoslovaque à Berne.

No 727/25 res.

La Légation de Tchécoslovaquie se référant aux entretiens qu'elle a eus ces jours derniers avec le Département Fédéral de l'Economie Publique a l'honneur de l'informer que le Gouvernement Tchécoslovaque accepte la proposition du Gouvernement Suisse consistant à réduire de trois à un mois le délai de dénonciation du Traité de Commerce actuellement en vigueur entre les deux pays.

La Légation de Tchécoslovaquie saisit cette occasion pour renouveler au Département Fédéral de l'Economie Publique les assurances de sa trčs haute considération.

Berne, le 30 septembre 1925.

L. S. .

Au Département Fédéral de l'Economie Publique

à Berne.

Département Fédéral de l'Economie Publique.

Sb. 8. Tsl.-2.

Le Département Fédéral de l'Economie Publique a l'honneur d'accuser réception à la Légation de Tchécoslovaquie de sa note du 30 septembre 1925, concernant le délai de dénonciation du Traité de Commerce actuellement en vigueur entre les deux pays. Il prend acte de ce que ce délai de dénonciation a été fixé d'un commun accord à 1 mois.

Le Département Fédéral de l'Economie Publique saisit cette occasion de renouveler à la Légation de Tchécoslovaquie les assurances de sa haute considération.

Berne, le 30 septembre 1925.

L. S.

A la Légation de Tchécoslovaquie

à Berne.