ČÁST C.

Ustanovení závěrečná.

Článek 31.

Úlevy přiznané ve styku pohraničním neomezují práva obou států učiniti opatření zdravotnická, veterinářská, k ochraně rostlin a jiná, která budou pokládati za nutná.

Článek 32.

Přiznání zvláštních úlev osobních nebo věcných v pohraničním pásmu dle okolností potřebných nebo žádoucích, jest vyhrazeno dohodě příslušných úřadů obou smluvních stran.

Článek 33.

Tato úmluva neruší ustanovení přílohy A Protokolu podepsaného v Krakově dne 6. května 1924 mezi Československem a Polskem.

Článek 34.

Tato úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny ve Varšavě. Nabude působnosti po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne výměny ratifikačních listin a zůstane v platnosti do její výpovědi ohlášené jednou ze smluvních stran 3 měsíce napřed.

Tomu na svědomí plnomocníci podepsali tuto úmluvu a přiložili své pečeti.

Dáno v Praze, třicátého května tisícího devítistého dvacátého pátého roku ve dvou prvopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

J. Dvořáček v.r.

Dr. Gustav Schönbach v.r.

Dr. Walery Goetel v.r.

Jerzy Bogorya-Kurzeniecki v.r.

(Přední strana.)

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝ POHRANIČNÍ STYK.

Propustka jednorázová.

Číslo...............................

Jméno a příjmení...........................................................................................................................

Zaměstnání....................................................................................................................................

Místo narození...............................................datum narození......................................................

Státní příslušnost...........................................................................................................................

Místo pobytu.................................................................................................................................

Za jakým účelem překročuje hranici.............................................................................................

Místo překročení hranice...............................................................................................................

Platí pro pobyt v pohraničním pásmu, v úseku.............................................................................

Platí do..........................................................................................................................................

(Zadní strana.)

Místo pro podobenku.

Majitel této propustky má jiný úřední neb úředně potvrzený výkaz, který je opatřen podobenkou.

.................................................................................................................................Úřední pečeť.

Vlastnoruční podpis......................................................................................................................

Jména osob mladších 14 let, hranici společně přecházejících:....................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Místo vystavení.............................................................................................................................

Datum............................................................................................................................................

Úřad...............................................................................................................................................

Podpis............................................................................................................................................

(Úřední pečeť.)

(Přední strana.)

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝ POHRANIČNÍ STYK.

Propustka stálá.

Číslo...............................

Jméno a příjmení...........................................................................................................................

Zaměstnání....................................................................................................................................

Místo narození...............................................datum narození......................................................

Státní příslušnost...........................................................................................................................

Místo pobytu.................................................................................................................................

Za jakým účelem překročuje hranici.............................................................................................

Místo překročení hranice...............................................................................................................

Platí pro pobyt v pohraničním pásmu, v úseku.............................................................................

Platí do..........................................................................................................................................

(Zadní strana.)

Místo pro podobenku.

.................................................................................................................................Úřední pečeť.

Vlastnoruční podpis......................................................................................................................

Jména osob mladších 14 let, hranici společně přecházejících:....................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Místo vystavení.............................................................................................................................

Datum............................................................................................................................................

Úřad...............................................................................................................................................

Podpis............................................................................................................................................

(Úřední pečeť.)

(Přední strana.)

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÝ POHRANIČNÍ STYK.

Propustka hospodářská.

Číslo...............................

Jméno a příjmení...........................................................................................................................

Zaměstnání....................................................................................................................................

a) Majitel oprávněný obdělávati pozemky v obci.........................................................................

.......................................................................................................................................................

b) Zaměstnaný u............................................................................................................................

Místo narození...............................................datum narození.......................................................

Státní příslušnost...........................................................................................................................

Místo pobytu.................................................................................................................................

Platí na rok 192.......

(Zadní strana.)

Místo pro podobenku.

.................................................................................................................................Úřední pečeť.

Vlastnoruční podpis......................................................................................................................

Jména osob mladších 14 let, hranici společně přecházejících:....................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Místo vystavení.............................................................................................................................

Datum............................................................................................................................................

Úřad...............................................................................................................................................

Podpis............................................................................................................................................

(Úřední pečeť.)

 

 

Convention

entre

la Tchécoslovaquie et la Pologne

concernant les facilités dans le trafic-frontiere local.

Le President de la République

Tchécoslovaque

d'une part

et

le Président de la République

de Pologne

d'autre part,

animés du meme désir de faciliter aux habitants de la zone frontiere le trafic-frontiere local, ont désigné aux fins de conclure une Convention a cet effet les Plénipotentiaires suivants:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Jan Dvořáček,

Ministre Plénipotentiaire et Chef de la Section Economique au Ministere des Affaires Etrangeres, et

Monsieur le Dr. Gustav Schönbach,

Conseiller Ministériel au Ministere des Finances,

Le Président de la République de Pologne:

Monsieur le Dr. Walery Goetel,

Professeur de l'Université Jaguiellonienne et de l'Académie des Mines a Cracovie, Commissaire du Gouvernement polonais aupres de la Commission Internationale de délimitation de la frontiere polono-tchécoslovaque, et

Monsieur Georges Bogorya-Kurzeniecki,

Conseiller Ministériel, Chef du Comité et de la Section du transit au Ministere des Affaires Etrangeres,

lesquels apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont con-venus des dispositions suivantes:

Article Premier.

Seront reconnues comme zone frontiere les parties limitrophes des districts, situées des deux côtés de la frontiere, dont la limitation précise est réservée a chacune des deux Parties. En principe, la largeur de la zone frontiere ne devra pas dépasser 15 km de chaque côté de la ligne frontiere; cependant dans les localités, ou les circonstances locales l'exigeront, cette largeur pourra dépasser 15 km.

La liste des communes situées dans cette zone frontiere sera publiée de la maniere la plus appropriée.

TITRE A.

Facilités personnelles.

Article 2.

Les personnes habitant dans la zone frontiere et y ayant leur domicile depuis trois mois au moins peuvent obtenir des laissez-passer les autorisant conformément aux dispositions des articles suivants a franchir la frontiere et a séjourner de l'autre côté de la frontiere.

Les fonctionnaires d'Etat jouissent de cette facilité a partir du jour de leur entrée en fonctions.

Article 3.

Les laissez-passer sont délivrés:

a) comme laissez-passer valables pour une seule fois, en couleur bleu;

b) comme laissez-passer permanents, en couleur blanche;

c) comme laissez-passer économiques, en couleur rouge.

Les formulaires en langue tchécoslovaque et polonaise, rédigés suivant le modele annexé a la présente Convention, seront employés pour la délivrance des dits laissez-passer. Les laissez-passer doivent etre munis du sceau officiel de l'autorité délivrante et munis de la photographie du porteur ainsi que de sa signature ou d'un autre signe apposé de sa propre main.

La photographie n'est pas exigible du porteur, si ce dernier présente une autre carte d'identité officielle, ou du moins officiellement certifiée et munie d'une photographie.

Article 4.

Le laissez-passer permet au porteur:

a) de franchir la frontiere par des points de passage déterminés, a pied, a cheval, en bi- cyclette, en voiture, en traîneau, en moto-cyclette, en automobile ou par chemin de fer;

b) de séjourner dans le secteur de la zone frontiere limitrophe au secteur dans lequel le laissez-passer a été délivré.

En cas de nécessité urgente, l'autorité qui délivre le laissez-passer, peut autoriser le porteur a séjourner non seulement dans le secteur limitrophe, mais encore dans les secteurs voisins du dit secteur.

L'autorité qui délivre un laissez-passer, conférant une autorisation de ce genre, est obligée d'en informer l'autorité de l'autre Partie contractante.

Article 5.

Les laissez-passer sont délivrés du côté polonais par les autorités administratives de 1ere instance; du côté tchécoslovaque par les autorités administratives de 1ere instance ou les autorités de sureté publique de 1ere instance.

Au cas, ou il y a nécessité particulierement urgente et constatée d'entreprendre un seul voyage et dans l'impossibilité d'obtenir a temps des autorités compétentes un laissez-passer, ledit laissez-passer peut etre délivré également par le maire de la commune et visé du côté

Au point de vue territorial l'autorité compétente est celle, dans le rayon d'activité de laquelle habite la personne demandant un laissez-passer.

Article 6.

Les laissez-passer valables pour une seule fois sont délivrés avec une validité atteignant jusqu'a 14 jours au plus, a partir de la date de la délivrance; ils autorisent le porteur a séjourner de l'autre côté de la frontiere pendant trois jours au plus, le jour du premier - passage de la frontiere ne comptant pas.

Article 7.

Les laissez-passer permanents sont délivrés avec validité de six mois aux personnes franchissant fréquemment la frontiere pour de motifs professionnels, économiques, religieux, scolaires ou autres motifs spéciaux comme motifs de famille. Les laissez-passer permanents sont délivrés notamment aux personnes fréquentant une école de l'autre côté de la frontiere.

Les laissez-passer de ce genre permettent de séjourner de l'autre côté de la frontiere pendant 24 heures.

Les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes peuvent, s'ils possedent un laissez-passer permanent, séjourner de l'autre côté de la frontiere pendant trois jours, les ouvriers pendant six jours.

Article 8.

Les laissez-passer économiques sont délivrés aux propriétaires fonciers, aux membres de leurs familles, aux personnes employées dans leur exploitation, ainsi qu'en général aux personnes exploitant des terres en vertu d'un titre légal quelconque, a condition que leurs terres, ou les terses constituant un ensemble au point de vue de l'exploitation agricole, sont divisées par la ligne frontiere. Il en est de meme dans les cas, ou le domaine ou les terres ne peuvent etre normalement exploitées sans que l'on franchisse la frontiere.

Les laissez-passer économiques autorisent a franchir la frontiere et a séjourner de l'autre côté de la frontiere uniquement pour le temps et dans le lieu exigé par l'exploitation des terres.

Les laissez-passer économiques sont valables pour une année.

Article 9.

Les laissez-passer peuvent etre renouvelés sous réserve des prescriptions concernant leur délivrance. Leur renouvelement doit etre-porté sur le laissez-passer antérieur.

Article 10.

Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas tenus d'etre munis d'un laissez-passer pour franchir la frontiere, s'ils se trouvent en compagnie d'un adulte et sont inscrits sur son laissez-passer.