Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 12.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění

úprava obchodních styků mezi republikou Československou

a královstvím Bulharským,

sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednanou v Sofii dne 16. října 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. listopadu 1925, č. 226 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Předkládaná úprava obchodních styků s Bulharskem je vybudována na zásadě doložky nejvyšších výhod.

Dosavadní stav úpravy obchodních styků mezi oběma státy vyplýval z mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Bulharskem, podepsané v Neuilly-sur-Seine dne 27. listopadu 1919, podle níž Bulharsko bylo povinno všem státům spojeným i sdruženým, tedy i republice Československé, po 5 let od nabytí působnosti smlouvy Neuillyské poskytovati jednostranně doložku nejvyšších výhod. Závazek tento však skončil dnem 9. srpna 1925, od kteréhož dne obchodní styky československé s Bulharskem pozbyly základu.

Aby vzájemné poměry obchodní měly právní podklad a zboží československé nebylo event. tarifní smlouvou s některým jiným státem diferencováno, byla uzavřena výměnou not mezi vyslancem republiky Československé a zahraničním ministrem bulharským v Sofii dne 16. října 1925 předkládaná prozatímní úprava obchodních styků, kterou si oba státy pro obchodní styky zaručují vzájemně nakládání dle zásady nejvyšších výhod.

Tato úprava zůstává v platnosti až do uzavření dohody definitivní, leč by byla některou stranou vypovězena 3 měsíce napřed.

Bulharsko přichází pro nás v úvahu jako velmi dobré odbytiště výrobků průmyslových; v posledních létech vzrůstá náš vývoz hlavně v oboru těžkého průmyslu. Z Bulharska k nám dováží se v prvé řadě tabák.

Po stránce formální vláda projevuje přání, aby tato předloha byla projednána současně poslaneckou sněmovnou a v ní výborem zahraničním a výborem živnostenským a senátem a v něm výborem zahraničním a výborem národohospodářským.

Text prozatímní úpravy se předkládá ve znění francouzském a v českém překladě.

V Praze dne 15. prosince 1925.

Předseda vlády:

Švehla, v. r.
Légation de la République Tchécoslovaque en Bulgarie.

No. 362/pol.

Sofia, le 16 Octobre 1925.

Monsieur le Ministre,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dument autorisé a cet effet, j'ai l'honneur de confirmer a Votre Excellence que jusqu' a la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontiere et ne dérogent en rien aux avantages réservées a la République Tchécoslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain et de l'art. 205 du Traité de Trianon.

Il est convenu qu'en cas de besoin, l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibitions d'importation ou d'exportation sera conclu entre les deux Pays, pour faciliter le trafic réciproque meme dans la période ou l'un des deux Gouvernements serait encore obligé de maintenir les prohibitions ou restrictions précitées.

Cet arrangement entrera en vigueur 20 jours a partir de la date de cette note et pourra etre dénoncé par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

L. S.

A Son Excellence

Monsieur Christo Kalfoff,
Ministre des Affaires Etrangeres et des Cultes du Eoyaume de Bulgarie etc. etc.

en Ville.

 

Bohdan Pavlů m. p.

(Překlad).

Vyslanectví republiky Československé v Bulharsku.

Č. 362/pol.

V Sofii, dne 16. října 1925.

Pane ministře,

vyslovuje živé přání podporovati a rozvíjeti hospodářské styky mezi našemi oběma zeměmi, mám čest, řádně k tomu cíli zmocněn, potvrditi Vaší Excelenci, že až do uzavření definitivní obchodní smlouvy vláda republiky Československé se dohodla s vládou Jeho Veličenstva krále Bulharů, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny na podkladě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Nicméně ustanovení této úpravy nevztahují se na zvláštní postup zavedený pro pohraniční styk, nepřesahující průměrnou šířku 15 km s každé strany hraníce a nedotýkají se nikterak výhod vyhrazených republice československé vzhledem k čl. 222 smlouvy St. Germainské a čl. 205 smlouvy Trianonské.

Je shoda v tom, že v případě potřeby bude sjednána mezi oběma zeměmi zvláštní úprava ohledně provádění dovozních nebo vývozních omezení a zákazů, aby byl usnadněn vzájemný styk i v době, po kterou by byla jedna z obou vlád ještě nucena setrvati při zmíněných nákazech nebo omezeních.Tato úprava vstoupí v platnost za 20 dní počítaje od data této noty a bude moci býti vypovězena každou vládou 3 měsíce předem.

Račte přijati, pane ministře, ujištění o mé hluboké úctě.

Bohdan Pavlů v. r.

L. S.

Jeho Excelenci

panu Christo Kalfoffovi,

ministru zahraničních věcí a kultu království Bulharského atd. atd.

Zde.

 

Ministere des Affaires Etrangeres et des Cultes.

No. 5902.

Sophia, le 16 Octobre 1925.

Monsieur le Ministre,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, dument autorisé a cet effet, j'ai l'honneur de confirmer a Votre Excellence que jusqu' a la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares est tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Tchécoslovaque pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois, les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic frontalier ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontiere et ne dérogent en rien aux avantages réservés a la République Tchécoslovaque en vertu de l'art. 222 du Traité de St. Germain et de l'art. 205 du Traité de Trianon.

Il est convenu qu'en cas de besoin l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibitions d'importation ou d'exportation sera conclu entre les deux Pays pour faciliter le trafic réciproque męme dans la période ou l'un des deux Gouvernements serait encore obligé de maintenir les prohibitions ou restrictions précitées.

Cet arrangement, qui n'aura pas pour conséquence la consolidation du régime actuel douanier bulgare, entrera en vigueur 20 jours a partir de la date de cette note et pourra etre dénoncé par chaque Gouvernement moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Ch. Kalfoff m. p.

L. S.

A Son Excellence

Monsieur Bohdan Pavlů,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque

En Ville.

 

 

(Překlad).

Ministerstvo zahraničních věcí a kultury.

Č. 5902.

Sofie, dne 16. října 1925.

Pane ministře,

vyslovuje živé přání, podporovati a rozvíjeti hospodářské styky mezi našemi, oběma zeměmi, mám čest, řádně k tomu cíli zmocněn, potvrditi Vaší Excelenci, že až do uzavření definitivní obchodní smlouvy vláda Jeho Veličenstva krále Bulharů dohodla se s vládou republiky československé, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny na podkladě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Nicméně ustanovení této úpravy nevztahují se na zvláštní postup, zavedený pro pohraniční styk, nepřesahující průměrnou šířku 15 km s každé strany hranice a nedotýkají se nikterak výhod vyhrazených republice československé vzhledem k čl. 222 smlouvy St. Germainské a čl. 205 smlouvy Trianonské.

Jest shoda v tom, že v případě potřeby bude sjednána mezi oběma zeměmi zvláštní úprava ohledně provádění dovozních nebo vývozních omezení a zákazů, aby byl usnadněn vzájemný styk i v době, po kterou by byla jedna z obou vlád ještě nucena setrvati při zmíněných zákazech nebo omezeních.

Tato úprava, která nemá za následek neměnitelnost nynějšího bulharského celního režimu, vstoupí v platnost za 20 dní počítaje od data této noty a bude moci býti vypovězena každou vládou 3 měsíce předem.

Račte přijati, pane ministře, ujištění o mé hluboké úctě.

Ch. Kalfoff v. r.

 

L.S.

Jeho Excelenci

panu Bohdanu Pavlů,

mimořádnému vyslanci a zplnomocněnému ministru republiky Československé

Zde.