Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 16.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.......................192...,

kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 81 zákona ze dne 17. února 1922, č. 76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích doplňuje se na konci takto:

Ministr národní obrany se zmocňuje, aby po dobu, pokud velké rozpětí mezi kursovní hodnotou a skutečnou kupní silou amerického dolaru nezbytně toho vyžaduje, v dohodě s ministrem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem stanovil každoročně, přihlížeje ke kupní síle amerického dolaru, jakým způsobem a v jaké relaci vypláceti se budou zaopatřovací požitky s přináležejícími drahotními přídavky, mimořádnými a nouzovými výpomocemi příslušníkům čs. zahraničního vojska (pozůstalým po nich), kteří zůstali na území Spojených států amerických.

Čl. II.

Zákonu tomuto přiznává se zpětná účinnost dnem 1. ledna 1920; provésti jej přísluší ministru národní obrany v dohodě s ministrem financí.

Důvodová zpráva.

Do řad bojovníků za svobodu vlasti přihlásili se mezi jinými též příslušníci národnosti české a slovenské, kteří buďto jako poddaní býv. rak.-uh. říše byli usedlí na území Spojených států amerických již před vypuknutím světové války, nebo jako takoví stali se státními občany americkými.

Zaopatřovací nároky těchto osob obdobně jako jiných příslušníků čs. zahraničního vojska stanoví v zásadě předpisy § 81 zák. č. 76/1922 Sb. z. a n. o vojenských požitcích zaopatřovacích.

Vláda republiky Československé přihlížejíc k genesi zákonných předpisů ve věci zaopatřovacích nároků příslušníků čs. zahraničního vojska, jakož i k úmyslům zákonodárcovým poskytnouti těm z nich, kteří v boji za svobodu vlasti stali se invalidy, skutečné zaopatření, stanovila v odst. 5 k § 81 vlád. nař. č. 186/1923 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona, o vojenských požitcích zaopatřovacích, že ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí stanoví, jakým způsobem a v jaké relaci vypláceti se budou zaopatřovací požitky s přináležejícími drahotními přídavky, mimořádnými a nouzovými výpomocemi příslušníkům čs. zahraničního vojska (pozůstalým po nich), kteří zůstali na území Spojených států severoamerických.

Osoby, o něž jde, jsou rodinnými a jinými poměry (příslušenstvím k státu) vázány k pobytu ve své druhé vlasti, která jest jim vlastně domovem; proto nelze je nutiti k přestěhování na území tohoto státu. Je-li v intencích zákona poskytnouti jim skutečné zaopatření, jest jistě i aktem spravedlnosti stanoviti toto zaopatření v takové výši, aby se shodovalo alespoň z části s existenčními poměry země, ve které žijí. Jest to i morální povinností státu, ježto jde o osoby, které mají zásluhu o znovu vybudování tohoto státu a které za svobodu vlasti obětovaly svůj nejcennější statek: život - zdraví.

Ustanovení odst. (5) § 81 vlád. nař. č. 186/1923 Sb. z. a n. o stanovení relace a způsobu výplaty zaopatřovacích požitků legionářům ve Spojených státech amerických, však dává administrativě možnost upraviti relaci pouze se zřetelem na kursovní hodnotu Kč vzhledem k dolaru americkému. Zákon stanoví výši zaopatřovacích požitků podle naší měny, takže výplata v cizině je závislá od kursu Kč. Kupní síla dolaru v Americe však vzhledem ke kupní síle Kč u nás posuzována s hlediska kursovní hodnoty je značně nižší. Proto nutno, má-li se invalidům-legionářům v Americe žijícím dostati přiměřeného zaopatření, jakého se dostává invalidům-legionářům v našem státě, aby pro stanovení vyšší relace než vyplývá z kursovní hodnoty Kč vzhledem k dolaru, byl sjednán zákonný podklad.

Vládní návrh zákona má se vztahovati na

42 invalidů-legionářů s trvalým zaopatřením,

19 invalidů-legionářů s dočasným zaopatřením,

5 vdov po padlých nebo zemřelých legionářích, a

13 sirotků po padlých nebo zemřelých legionářích,

tedy celkem na 79 příjemců.

Celkový náklad spojený s provedením tohoto vládního návrhu zákona činí ročně okrouhle 1,100.000 Kč a jest zajištěn v kapitole VIII., tit. 2 a tit. 3, § 2 státního rozpočtu.

Účinnost vládního návrhu zákona stanoví se 1. lednem 1920 proto, že tímto dnem nabyl účinnosti zákon č. 76/1922 Sb. z. a n. o vojenských požitcích zaopatřovacích.

Vláda projevuje přání, aby tento její návrh zákona byl přikázán v obou sněmovnách výborům: brannému, sociálně-politickému a rozpočtovému k podání zprávy ve lhůtě co nejkratší.

V Praze dne 22. prosince 1925.

Předseda vlády:
Švehla v. r.

Ministr Národní obrany:
Stříbrný v. r.