Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 23.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění

úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albánií,

sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a Albánií, sjednanou v Tiraně dne 19. ledna 1926 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. února 1926, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení dne 9. února 1926 pod č. 18.

Důvodová zpráva.

Předkládaná prozatímní úprava obchodních styků byla uzavřena výměnou not mezi konsulem Československé republiky a albánskou vládou, v Tiraně ze dne 19. ledna 1926 z toho důvodu, aby vzájemné poměry obchodní měly právní podklad a aby československé zboží nemohlo býti vůči zboží jiných států diferencováno. Touto úpravou zaručují si oba státy pro obchodní styky vzájemně nakládání dle zásady nejvyšších výhod.

Dohoda zůstává v platnosti až do uzavření dohody definitivem, leč by byla některou stranou vypovězena 3 měsíce předem.

Po stránce formální vláda projevuje přání, aby tato předloha byla projednána současně poslaneckou sněmovnou a v ní výborem zahraničním a výborem živnostenským, a senátem a v něm výborem zahraničním a výborem národohospodářským.

Text prozatímní úpravy se předkládá ve znění francouzském a v českém překladě.

V Praze dne 4. února 1926.

Předseda vlády:
Švehla,
v. r.

Ministère des Affaires Etrangères d'Albanie.

No. 280.

Tirana, le 19 Janvier 1926.

 

Monsieur le Consul,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, j'ai l'honneur, dûment autorisé à cet effet, de vous confirmer gue jusqu'à la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Albanaise est tombé d'accord avec le Gouvernement de la Tchécoslovaquie pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois, les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic de frontière ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaques côté de frontière.

Il est convenu qu'en cas de besoin, l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibition d'importation ou d'exportation, sera conclu entre les deux Pays pour faciliter le trafic réciproques même dans la période où l'une où l'autre Partie Contractante serait encore obligée de maintenir les prohibitions où restrictions précitées.

Cet arrangement entrera en vigueur 20 jours à partir de la date de cette note et pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Le ministre des Affaires Etrangères

H. VRIONI m. p.

Monsieur

JOSEPH KADLEC,

Consul de la République Tchécoslovaque,

Tirana.

Albánské ministerstvo zahraničních věcí.

Čís. 280.

V Tiraně dne 19. ledna 1926.

Pane konsule,

vyslovuje živé přání podporovati a rozvíjeti hospodářské styky mezi našemi oběma zeměmi, mám čest, řádně k tomu cíli byv zmocněn, potvrditi Vám, že vláda republiky Albánské se dohodla s vládou Československa, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny až do uzavření definitivní obchodní smlouvy na podkladě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Ustanovení této úpravy nevztahují se však na zvláštní režim, zavedený pro pohraniční styk, nepřesahující průměrnou šířku 15 km s každé strany hranice.

Je shoda v tom, že v případě potřeby bude sjednána mezi oběma zeměmi zvláštní úprava o provádění dovozních nebo vývozních omezení a zákazů, aby byl usnadněn vzájemný styk i v době, po kterou by byla jedna aneb druhá smluvní strana ještě nucena setrvati při zmíněných zákazech neb omezeních.

Tato úprava vstoupí v platnost za 20 dní počítaje od data této noty a bude moci býti vypovězena každou smluvní stranou 3 měsíce předem.

Račte přijati, pane konsule, výraz mé nejvybranější úcty.

Ministr zahraničních věcí:

H. VRIONI v. r.

Panu

JOSEFU KADLECOVI,

konsulu republiky Československé

Tirana.

Consulat de la République

Tchécoslovaque.

Tirana, le 19 Janvier 1926.

Monsieur le Ministre,

En exprimant le vif désir de favoriser et de développer les relations économiques entre nos deux Pays, j'ai l'honneur, dûment autorisé à cet effet, de confirmer à Votre Excellence que jusqu'à la conclusion du traité de commerce définitif, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque est tombé d'accord avec le Gouvernement de l'Albanie pour régler les relations commerciales entre les deux Pays sur la base de l'application, mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Toutefois, les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables au régime spécial établi pour le trafic de frontière ne dépassant pas une étendue moyenne de 15 km de chaque côté de frontière.

Il est convenu qu'en cas de besoin, l'arrangement spécial, concernant l'application des restrictions et prohibitions d'importation où d'exportation, sera conclu entre les deux Pays pour faciliter le trafic réciproque même dans la période où l'une où l'autre Partie Contractante serait encore obligée de maintenir les prohibitions où restrictions précitées.

Cet arrangement antrera en vigueur 20 jours à partir de la date de cette note et pourra ętre dénoncé par chacune des Parties Contrac tantes moyennant un préavis de trois mois.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

JOS. M. KADLEC m. p.,

consul

en qualité du plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque.

 

A son Excellence

Monsieur HUSSEIN VRIONI,

Minister des Affaires Etrangères de la République Albanaise,

 

à Tirana.

 

(Překlad)

Konsulát republiky Československé.

V Tiraně dne 19. ledna 1926.

Pane ministře,

vyslovuje živé přání podporovati a rozvíjeti hospodářské styky mezi našemi oběma zeměmi, mám čest, řádně k tomu cíli byv zmocněn, potvrditi Vaší Excelenci, že vláda republiky Československé se dohodla s vládou albánskou, aby obchodní styky mezi oběma zeměmi byly upraveny až do uzavření definitivní obchodní smlouvy na podkladě vzájemného použití zásady nejvyšších výhod.

Ustanovení této úpravy nevztahují se však na zvláštní režim, zavedený pro pohraniční styk, nepřesahující průměrnou šířku 15 km s každé strany hranice.

Je shoda v tom, že v případě potřeby bude sjednána mezi oběma zeměmi zvláštní úprava o provádění dovozních nebo vývozních omezení a zákazů, aby byl usnadněn vzájemný styk i v době, po kterou by byla jedna aneb druhá smluvní strana ještě nucena setrvati při zmíněných zákazech neb omezeních.

Tato úprava vstoupí v platnost za 20 dní počítaje od data této noty a bude moci býti vypovězena každou smluvní stranou 3 měsíce předem.

Račte přijati, pane ministře, ujištění o mé hluboké úctě.

JOS. M. KADLEC v. r.,

konsul

jakožto zplnomocněnec republiky Československé.

 

Jeho Excelenci

panu HUSSEINU VRIONI,

ministru zahraničních věcí

republiky Albánské

 

v Tiraně.