Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

  1. zasedání.

Tisk 24.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona

týkajúceho sa pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných

hradských a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi,

Zákon

zo dňa......................................................

o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných ciest a mýt

na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Národné zhromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Pôsobnosť, ktorú podľa zák. čl. 1/1890 vo veciach verejných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi mal býv. uh. minister obchodu, prechádza na ministerstvo verejných prác, -pokiaľ nebola naň už prenesená zákonom zo dňa 12. augusta 1921, č. 302 Sb. z. a n., ktorým boli pozmenené niektoré ustanovenia zák. čl. 1/1890, a pokiaľ pôsobnosť tá v obore obidvoch uvedených zákonov nebola zrušená zákonom zo dňa 29. februára 1920, č. 126 Sb. z. a n., o zriadení župných a okresných úradov v Československej republike a zákonom zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb. z. a n. o prechodnej úprave finančného hospodárstva obcí, - s tou zmenou, že vo sporných otázkach podľa §u 33, odst. 2. rozhoduje ministerstvo verejných prác v dohode s ministerstvom železníc.

§ 2.

Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 24. marca 1920, č. 229 Sb. z. a n. o prozatýmnej úprave príslušnosti vo veciach verejných ciest a mýt na Slovensku pozbýva platnosti.

§ 3.

Zákon tento prevedie minister verejných prác v dohode s ministrom priemyslu, obchodu a živností a ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska.

Dôvodová zpráva.

Zákonný článok I. z roku 1890 je pre Slovensko a Podkarpatskú Rus základným zákonom o rozdelení, stavaní, manipulácii a udržovaní verejných ciest (közutak), kômp (prevozov) a mýt vôbec. Najvyššou inštanciou v týchto veciach dľa pôvodného zákona z r. 1890 bolo ministerstvo obchodu. V republike bolo zriadené ministerstvo verejných prác a starosť o verejné cesty a mýta vyhradené jeho oboru pôsobnosti. Preto už aj predchádzajúcimi zákonmi bola kompetencia ministerstva obchodu v týchto veciach odstraňovaná a nahradzovaná príslušnosťou min. verejných prác. Prítomný návrh zákona znamená ďalší krok na tejto ceste a prináša zákonnú úpravu vo veciach, v ktorých boly zmeny doterajšieho stavu len, nariadeniami prevedené. Dôvodová zpráva, vládneho návrhu pojednáva podrobnejšie o dosavádnom vývoji. Pozmenenie §u 33, odst. 2. zák. čl. I/1890, sa týka tiež len doterajšej kompetencie nakoľko na miesto ministerstva obchodu nabudúce bude rozhodovať v sporných otázkach ciest vedúcich k železničným staniciam min. verejných prác v dohode s ministerstvom železníc.

Ústavno- právný výbor usniesol sa na označených zmenách vládneho návrhu z týchto dôvodov:

Výraz "hradská" znamená len určitý druh verejných ciest, ktoré prvej spojovaly medzi sebou hrady na Slovensku, preto sa menujú "hradská". Názov tento užíva sa až dosiaľ v ľudovej mluve. Poneváč zákon má na mysli všetky verejné cesty, ústavnoprávny výbor preto sa usniesol, nahradiť na všetkých miestach vládnej osnovy slovo "verejná hradská" slovom "verejná cesta".

Užitie pomlčiek v prvom paragrafe na liadku piatom shora a na štvrtom od dola navrhuje ústavno-právný výbor k vôli lepšiemu ujasneniu textu zákona.

V paragrafe treťom usniesol sa ústavnoprávny výbor vypustiť slova: "nabývá účinnosti dňom vyhlásenia", z toho dôvodu, že je vždy záhodno stanoviť dlhšiu lehotu k nadobudnutiu účinnosti zákona a tá nastupuje 30. dňa po vyhlásení zákona.

Ústavno-právný výbor navrhuje senátu Nár. shromaždenia, aby prijal navrhnutú osnovu zákona so zmenami, ako boly ústavno-právným výborom usnesené.

V Prahe, dňa 17. februára 1926.

Dr. Hruban v. r.,
predseda.

Dr. Šrobár v. r.,
zpravodaj.