Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 33.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Hradci Králové za souhlas k dalšímu

trestnímu stíhání senátora Františka Hlávky pro přestupek §u 488

trestního zákona (čís. 247, 469 a 473/26 předs.).

Na veřejné schůzi, konané dne 6. září 1925 v Nedělištích, vyslovil se senátor František Hlávka o soukromém žalobci Františku Klabanovi, zřízenci okresní nemocenské pokladny v Hradci Králové, >že dělal kortešskou prácí kapitálu tím, že vyštval řadu dělníků ze zaměstnání proto, že byli komunisty,< čímž prý soukromého žalobce křivě vinil z určitého nečestného jednání a jej ve veřejný posměch vydával.

Ve věci došlo mezi právními zástupci obou stran ke smíru, podle kterého byl senátor František Hlávka zavázán v nejbližších dvou číslech časopisů >Rozhledy< a >Pochodeň<, vycházejících v Hradci Králové, uveřejniti v každém jedenkráte toto prohlášení: >Prohlašují, že urážky mnou na panu Františku Klabanovi ve Farářství spáchané na veřejné schůzí v Nedělištích dne 6. září t, r., se nezakládají na pravdě, pročež jich lituji a odvolávám je, František Hlávka.<

Smír tento měl nabýti platnosti, bude-li žalovaným schválen. Žalovaný však neschválil smíru a žádal za pokračování řízení.

Rozsudkem okresního soudu v Hradci Král. ze dne 27. listopadu 1925 č. j. T 827/25-11 byl senátor František Hlávka uznán vinným, přestupkem §u 488 trestního zákona a odsouzen podle § 493 tr. zák. s použitím §u 266 tr. zák. k trestu vězení v trvání tří dnů, kterýž však byl podle §u 261 trest, zákona zaměněn v peněžitou pokutu 150 Kč, v případě nedobytnosti k trestu vězení v trvání 3 dnů a k náhradě řízení trestního.

Hlavní líčení se konalo a rozsudek byl vynesen dne 27. listopadu 1926, tedy v době, kdy žalovaný František Hlávka byl již zvolen senátorem.

Imunitní výbor navrhuje senátu, aby se usnesl, že okresní soud v Hradci Králové v trestní věci proti senátoru Františku Hlávkovi č. j. T 827/25 potušil imunitu senátora Františka Hlávky tím, že proti němu v době, kdy již byl zvolen senátorem, t. j. 27. listopadu 1925, konal bez předchozího souhlasu senátu hlavní přelíčení a vynesl rozsudek.

V Praze dne 24. února 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.
předseda.

Dr. Baxa v. r.
zpravodaj.