Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 37.

Zpráva

I. výboru zahraničního,

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 12), kterým se předkládá Národnímu shromáždění

úprava obchodních styků mezi republikou Československou

a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednanou v Sofii dne 16. října 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. listopadu 1925, č. 226 Sb.,z. a n.

I.

Dosavad upraveny byly styky obchodní mezi královstvím Bulharským a republikou Československou mírovou smlouvou v Neuilly-sur-Seine dne 27. listopadu 1919 uzavřenou, vedle kteréž povinno bylo Bulharsko poskytnouti také státu československému jednostranně nejvyšších výhod po dobu 5 let od působnosti této smlouvy počítajíc. Tato 5 letá lhůta vypršela dnem 9. srpna 1925 a proto nutno bylo upraviti obchodní styky s tímto státem novou úmluvou, která jest rázu pouze provisorního a má platiti po tak dlouho, dokud nebude tím aneb oním státem 3 měsíce napřed vypovězena.

Pokud se týče obmezení resp. zákazů vývozních a dovozních, vyhradily sobě však oba státy dohodnouti se zvláště v případě, že by ten který stát byl nucen setrvati na nich.

Úmluva předložená nevztahuje se na pohraniční styk, který jako obyčejně nepřesahuje šířku 15 km, z každé strany, a na zvláštní výhody, propůjčené našemu státu ve smyslu čl. 222. smlouvy St. Germainské a čl. 205. smlouvy Trianonské jako státu nástupnickému ve příčině zvláštních úmluv ohledně celní soustavy, na které ostatní mocnosti spojené a přidružené nemají nároku.

Vzhledem k tomu, že upraveny byly úmluvou touto obchodní styky na další dobu a účelně, navrhuje zahraniční výbor, aby smlouvě předložené udělen byl slavným senátem souhlas.

V Praze, dne 3. března 1926.

V. Donát v. r.
předseda.

Dr. Luděk Krupka v. r.
zpravodaj.

II.

Mírovou smlouvou, uzavřenou mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Bulharskem, podepsanou v Neuilly-sur-Seine dne 27. listopadu 1919 bylo Bulharsko zavázáno všem státům spojeným i sdruženým, tedy i republice československé, po pět roků od nabytí působnosti smlouvy Neuillyiské poskytovati jednostranně doložku nejvyšších výhod. Závazek tento skončil dnem 9. srpna 1925, od kteréhož dne obchodní styky československé s Bulharskem pozbyly základu.

Jelikož jest Bulharsko odběratelem naších průmyslových výrobků zejména z oboru tak zvaného těžkého průmyslu, záleželo vládě československé na tom, aby vzájemné poměry obchodní měly právní podklad a aby zboží československé nebylo tarifní smlouvou s některým jiným státem diferencováno.

Byla proto uzavřena dne 16. října 1925 prozatímní úprava obchodních styků, kterou si oba státy pro obchodní styky zaručují navzájem nakládání podle zásady nejvyšších výhod s platností až do uzavření dohody definitivní s právem výpovědi tříměsíční.

Výbor národohospodářský činí návrh: Slavný senáte račiž se usnésti:

Senát Národního shromáždění republiky Československé souhlasí s úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednanou v Sofii dne 16. října 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. listopadu 1925, č. 226 Sb. z. a n.

V Praze, dne 3. března 1926.

K. Sáblík v. r.
předseda.

Dr. Rozkošný v. r.
zpravodaj.