Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 38.

Zpráva

I. výboru zahraničního,

II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 22),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně projevuje souhlas s dohodou mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednanou v Praze dne 1. února 1926 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne l. února 1926, čís. 14 Sb. z. a n..

I.

Obchodní styky mezi republikou Československou a Velkou Britanií byly upraveny obchodní smlouvou uzavřenou mezi oběma státy 14. července 1923 a uvedenou v mezinárodní působnost po ústavním schválení výměnou ratifikačních listin v Londýně dne 24. září 1924. Touto smlouvou, spočívající na zásadě nejvyšších výhod, zajistily si oba státy takové zacházení, které by vylučovalo diskriminaci. Od té doby byl modifikován při dovozu do Československa režim reklamních tiskopisů, spadajících pod čísla 298-300 celního tarifu, a to dodatečnou úmluvou k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Itálií z l. března 1924 a dodatečnou úpravou k obchodní úmluvě s Francií ze 4. září 1924 potud, že reklamním tiskopisům s italským, resp. francouzským textem. Je-li jich výhradním účelem doporučovati výrobky průmyslu dotyčných států nebo podávati návod k jich použití, poskytuje se 50% sleva ze cla.

Účelem přítomné dohody je poskytnouti stejné zacházení také reklamním tiskopisům sepsaným v jazyku anglickém a sloužícím výrobkům průmyslu Velké Britanie resp. za podmínek čl. IX. a X. shora zmíněné obchodní smlouvy tiskopisům dováženým z Indie a jiných samosprávných a mandátních území britské říše.

Výbor zahraniční navrhuje: Slavný senáte račiž se usnésti:

Národní shromáždění republiky Československé dodatečně projevuje souhlas s dohodou mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vyclívání anglických reklamních tiskopisů, sjednanou v Praze dne l. února 1926 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne l. února 1926, čís. 14 Sb. z. a n.

V Praze, dne 3. března 1926.

Václav Donát v. r.
předseda.

J. Pastyřík v. r.
zpravodaj.

 

II.

Dodatečnou úmluvou k obchodní smlouvě mezi naší republikou a Itálií z l. března. 1924, jakož i dodatečnou úmluvou s Francií ze dne 4. září 1924, upraven byl dovoz reklamních tiskopisů s francouzským a italským textem v tom směru, že se poskytla sleva celní 50 %.

Smlouvou, uzavřenou mezi republikou Československou a Velkou Britanií, schválenou 24. září 1924, učiněna byla dohoda mezi oběma státy, která stanovila pro oba státy zásadu nejvyšších výhod. Z důvodu tohoto poskytnuta i Velké Britanii celní sleva 50 %.

Národohospodářský výbor projevuje souhlas s touto dohodou mezi republikou Československou a Velkou Britanií a Irskem a doporučuje dohodu tuto sl. senátu ku přijetí.

V Praze, dne 3. března 1926.

K. Sáblík v. r.
předseda.

F. Hybš v. r.
zpravodaj.