Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 41.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání

senátora Dominika Löwa pro přečin podle §§ 488 a 491 tr. zákona,

spáchaný tiskem (čís. 536/26 předs.).

V časopisu. >Volkswille< ze dne 7. ledna 1926, č. 5, vycházejícím v Karlových Varech, uveřejněn byl článek pod nadpisem: >Pravda o Rusku za komunistické peníze<, v němž bylo uvedeno, že >sociálně demokratický< člen dělnické delegace z Československa v Rusku, Emil Dörfler, dělník v Nýdku, přijímá od komunistické strany peníze a diety, za něž pak jako sociální demokrat vykonává práci ve službách komunistické strany. V článku byl otisknut dopis celostátního výboru závodních rad v Československu, jímž se Em. Dörflerovi oznamuje, že jest mu posíláno Kč 1.200,- a připomíná se, že mu budou poslány diety. Dörflerovi se vytýká, že po svém návratu z Ruska zakoupil si na delší dobu známky strany, aby na veřejných schůzích komunistických, odvolávaje se na příslušnost ke straně sociálně demokratické, mohl pracovati pro stranu komunistickou. Jest mu zároveň vytýkáno, že jezdil a jezdí ve službách komunistické strany a za svoji činnost jest placen ústřednou komunistické strany Československa. Jeho činnost jest srovnávána s činností jiného delegáta sociálně-demokratického, jenž uznal svůj omyl, kdežto on (Dörfler) jest zde jako lump.

Tímto článkem cítil se Emil Dörfler na své cti dotčen a podal trestní oznámení pro přečin podle §§ 488 a 491 tr. zákona spáchaný tiskem jak proti odpovědnému redaktoru časopisu >Volkswille< Václavu Hornovi, tak proti vydavatelům téhož listu Osvaldu Hillebrandovi a senátoru Dominiku Löwovi.

Návrh:

Výbor imunitní navrhuje, aby v této věci senát odepřel souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přečin podle §§ 488 a 491 tr. zákona, spáchaný tiskem.

Důvody:

I když je tu podezření, že obsahem článku, časopisu >Volkswille< soukromý žalobce uražen byl na cti, neshledává přece imunitní výbor důvodu, aby vydavatel časopisu >Volkswille<, senátor Dominik Löw, byl vydán k trestnímu stíhání a tím odnímán své činnosti jako člen senátu N. S., poněvadž soukromý žalobce má možnost zjednati si satisfakci proti odpovědnému redaktoru časopisu >Volkswille< V. Hornovi.

V Praze, dne 3. března 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.
předseda.

Vojt. Dundr v. r.
zpravodaj.