Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 44.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 11) zákona,

jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky

státní ku přímým daním na rok 1926 (tisk 13).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 12. schůzi dne 4. března 1926 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..................................................................

jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky

státní ku přímým daním na rok 1926.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Ustanovení platná v území republiky Československé mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Čl. I.

Všeobecná daň výdělková.

Čl. I. zákona ze dne 20. prosince 1924, č. 299 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925, platí obdobně i na rok 1926 s tou změnou, že v §§ l, 2 a 3 nahradí se rok "1925" rokem 1926 a rok "1924" rokem 1925.

Čl. II.

Daň důchodová (rentová) a daň z příjmu.

Platnost čl. II. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. rozšiřuje se na rok 1926.

Čl. III.

Mimořádné přirážky státní.

Na rok 1926 buďtež vybírány ku přímým daním mimořádné přirážky státní ve stejné výši a obdobným způsobem, jako byly vybírány válečné přirážky na rok 1925 podle ustanovení čl. III. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n.

Ustanovení platná na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Čl. IV.

Zárobková daň III. třídy.

Čl. IV. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. platí obdobně i na rok 1926 s tou změnou, že se nahradí rok "1925" rokem 1926 a na konci tohoto článku uvedený rok "1924" rokem 1925.

Čl. V.

Daň kapitálová a rentová a daň dóchodková (z příjmu); dočasné zastavení

vybírání některých daní a všeobecné dóchodkové přirážky.

§ 1.

Platnost čl. V. a VI. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. rozšiřuje se na rok 1926.

§ 2.

Ustanovení § 4 zák. čl. XXII/1875 o dani kapitálové a rentové mění se potud, že se sazba daně vyměřované na základě přiznání příjemců poplatných důchodů (§7 citovaného zák. čl.) bez újmy ustanovení § 7 zák. čl. V/1908, jímž se mění některá ustanovení o dani kapitálové a rentové, snižuje na 3 %.

Čl. VI.

Mimořádné přirážky státní.

Na rok 1926 buďtež vybírány ku přímým daním mimořádné přirážky státní ve stejné výši a obdobným způsobem, jako byly vybírány válečné přirážky na rok 1925 podle ustanovení čl. VII. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. s tou odchylkou, že se ku dani kapitálové a rentové, vyměřované podle ustanovení čl. V., § 2, tohoto zákona sazbou 3 %, vybírá mimořádná přirážka státní ve výši 100% řádné daně.

Ustanovení platná v celém území republiky Československé.

Čl. VII.

Prodloužení platnosti § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné

úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.

Platnost čl. VIII. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. rozšiřuje se na rok 1926.

Čl. VIII.

Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna 1926; provedením pověřuje se ministr financí.

Jan Malypetr v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Václ. Vávra v. r.,
zapisovatel.