Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

l. zasedání.

Tisk 53.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za svolení k trestnímu stíhání senátora

Antonína Adamovského pro přestupek podle §u 312 trestního zákona (čís. 562/26 předs.).

Podle zprávy okresního soudu ve Vlašimi dostal senátor Antonín Adamovský rozhodnutí okresní správní komise ve Vlašimi z 12. listopadu 1925, čís. 517 s přípisem městského úřadu v Načeradci ze dne 10. prosince 1925, čís. 983 vyhotoveným podle pokynu obecního starosty ve znění: >Dodává se Vám jakožto v kritický čas úřadujícímu náměstku starosty<.

Ihned po doručení tohoto rozhodnutí přišel senátor Antonín Adamovský do městské úřadovny, vrátil rozhodnutí to obecnímu starostovi se slovy; >Já se Vám divím, pane starosto, že jste to podepsal, já bych to hodil tomu, kdo to psal, pod nohy,< a čta intimát městského úřadu pravil: >Rád bych věděl, co je na tom kritického.<

Když městský tajemník v Načeradci, pan Oldřich Sopr chtěl vysvětliti význam >kritický<, křičel prý senátor Adamovský na něho: >Vy buďte zticha, s Vámi nemluvím, já mluvím s panem starostou, tomu, kdo to psal, být jím, hodil bych to pod nohy<.

Podle tvrzení obecního tajemníka pana Oldřicha Sopra zná prý senátor Antonín Adamovský jeho rukopis, věděl prý tudíž dobře, že intimát psal on a shledává v tom urážku úřední osoby.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nedal souhlas k žádosti okresního soudu ve Vlašimi ze 17. února 1926, čís. Jedn. T. 563/ 25/3 k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek §u 312 trestního zákona.

Důvody:

Imunitní výbor jest toho názoru, že tu jde o kritiku, kterou senátor Antonín Adamovský, v té době náměstek starosty v Načeradci, projevil vůči městskému tajemníku panu Oldřichu Soprovi a to, ježto jak se zdá, není poměr mezi oběma, právě nejlepší, poněkud ostrou, která však nemůže býti zahrnuta ve skutkovou podstatu přestupku §u 312 trestního zákona. Na základě toho nevidí příčiny, proč by měl býti dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro uvedený přestupek §u 312 trestního zákona.

V Praze, dne 11. března 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.,
předseda.

Dr. Baxa v. r.
zpravodaj.